Општина Богданци                                                                                          

Занимливости за Општина Богданци

Кирил Петрушев - револуционер и општественик

 

     Се родил во 1895 година, починал во 1980 година.
     Во македонското револуционерно движење учествувал од 1914 година.
    Бил член на Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. На 24 јуни 1944 година, во делегација со Методија Андонов - Ченто и Емануел Чучков, бил кај Јосип Броз Тито на разговор за македонското прашање.
    Бил член на АСНОМ, Министер за внатрешни работи во првата влада на Народна Република Македонија и Министерство за труд.
     Поради политичко несогласување бил разрешен од сите функции, затворен и пензиониран.
 

Соопштенија

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕКИН НА ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДЕН 22.09.2018 ГОДИНА

Почитувани,

Ве известуваме дека без напојување со електрична енергија на 22.09.2018 (Сабота) во периодот од 07:30 до 15:30 часот ќе бидaт сите корисници од Општина Богданци (Богданци, Стојаково, Ѓавото, Селемли, вклучувајќи ги индустриските објекти меѓу Богданци и Гевгелија и Дојран -Бензинска Шимов, сервис Ампов, Оранжерии Трнка 1 и 2, пумпа за вода комунално Богданци во Ѓавото, систем Спас за Дојран, Рибник Елита и други), заради интервенција на водот.

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ ВО ЛОКАЦИИТЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА

Се известуваат граѓаните на Општина Богданци, град Богданци дека има промена во локациите на избирачките места во Богданци и тоа:

-Избирачко место 0373 (стара локација-Агроизворски) сега е преместено во   просториите на СОУ „Богданци“-Богданци;

-Избирачко места 0374 (стара локација- СОУ„Богданци“) сега е преместено во просториите на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

Останатите избирачки места во Богданци и останатите населени места остануваат на старите локации до каде што беа и за последните избори.

 

                                                                                                                                                                     Општинска изборна комисија Богданци

ОБЈАВА БРОЈ 1 ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

   ОПШТИНА БОГДАНЦИ

ОБЈАВА број 1

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Богданци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

      Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со: 1. Урбанистички план вон населено место Богданци, локалитет Барта, за намена Г2, Г3, Г4-производство, дистрибуција и сервиси-индустриска зона, Општина Богданци , донесено со Одлука на Совет на Општина Богданци бр. 08-1843/31 од 30.11.2016 година и бр.08-2018/17 од 29.12.2016 г. и Исправка бр.08-163/2 од 30.01.2017 год. со намена на градба :Г2-лесна и незагадувачка индустрија  со компатибилникласи на намена Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4 согласно Табеларен преглед бр.1 во кој се дадени податоци за градежната парцела, намена на парцелата, катастарските парцели кои се опфатени со градежната парцела, вкупна површина на градежна парцела, површина за градба во м2,бруто развиена површина во м2, максимална висина, катност,процент на изграденост (%), коефициент на искористеност,  почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

     

Табеларен преглед бр.1

Реден број

Број на градежна парцела

Основна класа на намена на градежна парцела

Компатибилна класа на намена

Број на катастарска парцела

( КО Богданци и КО Богданци вон.гр.)

Површина на градежна парцела (м2)

Површина за градба во (м2)

Бруто развиена површина во (м2)

Максимална висина до венец (м) и катност

Процент на изграденост (%)

Коифициент на искористеност

Почетна цена по м2 (денари)

 Вкупна почетна цена

(денари)

Банкарска гаранција за сериозност на понудата

1.1

Г.П.бр.4

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП 11770/10, 11770/11 КО Богданци и

5079/7,5079/4,5079/19 и 5079/20 КО Богданци вон град

3073

1464

2928

Според АУП / П+2

47,64

0,95

61,00

187.453,00

374.906,00

2.1

Г.П. бр.5

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП .бр.11770/12,11770/13, КО Богданци и КП 5079/5, 5079/41, 5079/8 и 5079/22 КО Богданци вон град

3121

1430

2860

Според АУП / П+2

45,75

0,91

61,00

190.381,00

380.762,00

3.1

Г.П.бр.6

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП бр.11770/14, 11770/15,11769/3 КО Богданци и КП 5079/6,5079/9 и 5079/24 КО Богданци вон град

3233

1449

2898

Според АУП / П+2

44,82

0,90

61,00

197.213,00

394.426,00

4.1

Г.П.бр.7

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП бр.5079/25 КО Богданци вон град

1931

1145

2290

Според АУП / П+2

59,30

1,19

61,00

117.791,00

235.582,00

5.1

Г.П.бр.8

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП бр.5079/26КО Богданци вон град

1775

1040

2080

Според АУП / П+2

58,59

1,17

61,00

108.275,00

216.550,00

6.1

Г.П.бр.10

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП

Бр.5079/27КО Богданци вон град

4557

3190

6380

Според АУП / П+2

70

1,40

61,00

277.977,00

555.954,00

7.1

Г.П.бр.11

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП

Бр.5079/28КО Богданци вон град

3977

2780

5560

Според АУП / П+2

69,90

1,40

61,00

242.597,00

485.194,00

8.1

Г.П.бр.12

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП бр.5079/30 и 5079/31КО Богданци вон град

2930

1876

3752

Според АУП / П+2

64,03

1,28

61,00

178.730,00

357.460,00

9.1

Г.П.бр.13

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП бр.5079/32 и 5079/33 КО Богданци вон град

2800

1770

3540

Според АУП / П+2

63,21

1,26

61,00

170.800,00

341.600,00

10.1

Г.П.бр.14

Г2(лесна и незагадувачка индустрија)

Б1, Б2,  Б4, Д2, Д3 и Д4

КП бр.5079/34 и КП бр.5079/35 КО Богданци вон град

2742

1728

3456

Според АУП / П+2

63,02

1,26

61,00

167.262,00

334.524,00

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:

1.Физички лица: државјани на Република Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

2.Правни лица: домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен  регистер на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање (во електронска форма на www.gradezno-zemjiste.mk, за секоја градежна парцела поединечно, во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои документи се составен дел на пријавата),  комплетирана со следнитедокази(приложени во оригинал или фотокопии заверени на нотар и потпишани со дигитален потпис и полномошно на носителот на дигиталниот потпис заверено на нотар).

  1. Пријава од подносителот, во која се наведени податоци за подносителот на пријавата;
  2. Банкарска гаранција за сериозност на понудата за секоја градежна парцела е утврдена согласно Табеларниот преглед даден во оваа објава со рок на важност до 31.01.2019 година, со која понудувачот ќе гарантира дека доколку добие статус на најповолен понудувач ќе ја уплати крајно постигнатата цена за отуѓување на градежно земјиште на електронското јавно наддавање во рок од 15 дена од денот на приемот на писмено известување за избор на најповолен понудувач;
  3.  За физичките лица уверение за државјанство;
  4. За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар;
  5. Уредно полномошно за полномошникот што го претставува правното, заверено на Нотар, односно доказ за својство овластено лице на правното лице;
  6. e-mail адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање,(за подносителите на пријави кои ќе достават погрешна е-маил адреса, Општина Богданци нема обврска да прима и врши корекции на истата)

 

 

Комисијата по истекување на рокот за поднесување на пријавите, утврдува дали пријавите се комплетирани и поднесени во согласност со условите од објавата. Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираност на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекувањето на рокот за поднесување на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува корисничко име и лозинка за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.

 

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведениво Табеларниот преглед  бр.1  изнесува 61,00 денар од метар квадратен.

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Банкарската гаранција за сериозност на понудата за секоја градежна парцела е утврдена согласно Табеларниот преглед даден во оваа објава.

РОКОВИ

            Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 15.10.2018 година електронски на следната интернет адреса:www.gradezno-zemjiste.mk.

            Јавното наддавање ќе се оддржи електронски на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk

Јавното наддавање ќе започне на 17.10.2018 година, во

- 08:30 часот за градежна парцела Г.П. бр. 4

- 08:45 часот за градежна парцела Г.П. бр. 5

- 09:00 часот за градежна парцела Г.П. бр. 6

- 09:15 часот за градежна парцела Г.П. бр. 7

- 09:30 часот за градежна парцела Г.П. бр. 8

- 09:45 часот за градежна парцела Г.П. бр. 10

- 10:00 часот за градежна парцела Г.П. бр. 11

- 10:15 часот за градежна парцела Г.П. бр. 12

- 10:30 часот за градежна парцела Г.П. бр. 13

- 10:45 часот за градежна парцела Г.П. бр. 14

и истото ќе трае по 15 минути за секоја од наведените парцели

ПОСТАПКА

1.Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекување на рокот за поднесување на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и шифра за учество на електронското јавно наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на електронското јавното наддавање.

2.На денот на одржување на електронското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернетстраната со корисничкото име и шифрата која ја добиле на e-mailадресата, доставена во прилог на пријавата за учество на  јавното наддавање.

3.Електронското јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање, за секоја градежна парцела посебно.

4.Електронското јавното наддавање го следи Комисија, формирана од Градоначалникот на Општина Богданци со Решение бр.09-1649/1 од10.09.2018 година.

5.Електронското јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

6.Наддавањето се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 10,оо денари за табеларен преглед бр.1

7.Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа објава, при што доколку во истекот на последните две минути од определено време за траење на јавното наддавање, од  страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за периодот од следните две минути нема ново дадена понуда.  Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

8.Учесникот на јавното наддавање кој понудил најголема цена се стекнува со статусот најповолен понудувач.

9.Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

10. По завршување на постапката за јавно наддавање, Комисијата е должна во рок од три работни дена да достави  барање за мислење до Државното правобранителство на Р.Македонија по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Р.Македонија.

11. Државното правобранителство на Р.Македонија е должно да достави мислење по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Р.Македонија во рок од 30 дена од добивање на барање за мислење. Доколку во рок од 30 дена Државното правобранителство на Р.Македонија не достави мислење, ќе се смета за позитивно.

12. По прибавување на позитивно мислење од Државното правобранителство на Р.Македонија, Комисијата во рок од три работни дена до најповолниот понудувач доставува известување за избор на најповолен понудувач.

13.Најповолниот понудувач во рок од 15 (петнаесет) дена од добивањето на известувањето за избор на најповолен понудувач е должен да ги уплати средствата и до Комисијата да достави доказ за извршената уплата.

14. Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средствата во утврден рок , банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и нема да се пристапи кон склучување на договор и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно нададавње за предметната градежна парцела.

15. Доколку најповолниот понудувач ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од јавното наддавање во утврдениот рок, а врз основа на доставената документација не може да се склучи договор, уплатените средства за отуѓување на градежно земјиште не му се враќаат, банкарската гаранција за серизоност на понудата се активира и нема да се пристапи кон склучување на договор.

16. Во рок од пет работни дена по доставување на доказ за извршена уплата и доставување на целокупна документација потребна за учество на јавното наддавање, Градоначалникот на Општина Богданци во име на Р.Македонија склучува договор за отуѓување на градежно земјиште сосптвеност на Р.Македонија.

17. По склучување на договорот Општина Богданци во рок од еден ден, електронски го доставува договорот до Одделението за финансиски прашања за утврдување на данок на промет на недвижности. Купувачот е должен во рок од 15 дена од добивање на решението за утврдување на данок на промет на недвижности да го плати данокот и да достави доказ за извршена уплата.

18. По доставување на доказ за извршена уплата на данок на промет на недвижности , купувачот во рок од 15 дена, договорот електронски го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација. Купувачот е должен солемнизацијата да ја изврши во рок од 30 дена од доставување на договорот кај надлежен нотар.

19. Неисполнување на обврските од точките 17 и 18 од оваа објава по вина на купувачот претставува основ за еднострано раскинување на договорот при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не се враќаат на купувачот.

20. Со договорот купувачот се обврзува да прибави одобрение за градење на предвидениот објект од надлежниот орган во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет на договор е градежна парцела со површина до 5.000 м2, односно во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела над 5.000 м2 и е должен земјиштето да го изгради согласно со урбанистичкиот план по кој истото е отуѓено. Купувачот е должен да го изгради објектот согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено, во рок не подолг од 2 (две) години од добивање на правосилно одобрение за градење за објекти со бруто изградена површина до 1000 м2, согласно добиеното одобрение за градење, односно во рок од 4 (четири) години од добивање на правосилно одобрение за градење за објекти со бруто изградена површина над 1000 м2, согласно добиеното одобрение за градење, во спротивно, доколку купувачот не извади одобрение за градење во предвидениот рок, односно доколку објектите не се изградат во определениот рок по вина на купувачот, истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3 % од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5 % од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот.Најповолниот понудувач се обврзува да го плати данокот на промет што ќе произлезе како обврска по склучениот договор за отуѓување на градежното земјиште.

21. Висината на посебните трошоци во постапката за отуѓување на градежно земјиште изнесуваат 10% од вредноста на банкарската гаранција за сериозноста на понудата.

22. Минималниот процент кој треба да биде изграден од вкупно развиената површина за градење предвидена со урбанистичкиот план за предметната градежна парцела не смее да биде помалку од 30%.

23. Сопственикот на градежното земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на јавно наддавање не смее истото да се пренесува на трети лица, пред исполнување на обврските од договорот за отуѓување на истото. Забраната за пренесување на трети лица се прибележува во јавната книга за запишување на правата на недвижности.

24. Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.

25. Трошоците за нотарската процедура и воведувањето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар за недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште.

26. Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од 3 (три) дена од одржаното електронско јавно наддавање. По приговорот Комисијата е должна да одлучи во рок од 5 (пет) дена од приемот на истиот.       

27. Против решението донесено од страна на комисијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

28. Банкарската гаранција за сериозноста на понудата за секоја градежна парцела ќе важи до 31.01.2019 година за најповолните понудувачи, а за сите останати по завршување на јавното наддавање.

 

            Оваа објава ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Богданци, www.bogdanci.gov.mk

 

 

                                                                                                                                   Комисија за спроведување на постапки

                                                                                                                                               за јавно нададавање

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО ОБЈАВИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДРЖАВНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Ги известуваме жителите на Општина Богданци дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на 05.09.2018година  објави јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост во Гевгелискиот Регион и тоа за катастарските општини: Богданци вон гр, Стојаково, Селемли и Ѓавато.

Времетраењето на закупот за кој се издава земјиштето е за период од 15 до 70 години–  во зависност од намената, а право на учество на јавниот оглас имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица.

 Понудата и целокупната потребна документација треба да се доставатво рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Скопје на адреса ул.„Аминта Трети“ бр.2 или најдоцна до 04.10.2018 година (Четврток).

Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост може да го погледнете на следниот линк.

Критериуми за учество

Катастарските општини опфатени во јавниот оглас за територијата на Општина Богданци во Гевгелискиот регион може да ги погледнете тука.

                                                                                                    

x                 Општина Богданци

                                                                                                                                         Градоначалник

 

соопштение за прекин во испораката на вода во с.Селемли на ден 09.08.2018 година

ПОЧИТУВАНИ,

Ве известуваме дека на ден 09.08.2018 година (Четврток) во населено место Селемли во периодот од 09.00 до 13.00 часот ќе има прекин во испораката на вода до корисниците поради интервенции на екипи на ЕВН.

Се надеваме на Ваше разбирање !

ЈАВЕН ОГЛАС ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА ЗА ОКР

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Богданци, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018година усвоен од Владата на Република Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ, на ден 01.08.2018 година се објавува:

Ј  А  В  Е  Н     О  Г  Л  А  С

до

евидентирани невработени лица за вклучување во

Програмата Општинско - корисна работа

 

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “Поддршка од ранливите за најранливите 2”  за работно ангажирање со скратено работно време за период од 6 (шест) месецизаради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Гевгелија.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6 (шест) месецистатусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата.

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денаримесечно, со вклучен персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

-   Долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција)

-   Млади лица до 29 години

-   Лица постари од 50 години

- Лица корисници на социјална помош или на паричен надоместок по основ на невработеност

- Лица кои биле корисници на Програмата условен паричен надоместок за средно образование

-   Лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа

-   Жртви на семејно насилство

-   Инвалидни лица

-   Жени припадници на помалите етнички заедници

-   Лица припадници на ромската етничка заедница

-   Самохрани родители

-   Родители на деца со пречки во развојот

-   Родители на 3 и повеќе деца

-   Лица со незавршено средно или пониско образование

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

- Општ работник (Одржување на хигиена и уредување на дворни површини, набавка на намирници   услуга наменета застарите и изнемоштените лица)

- Помошник неговател (Асистирање при пружање на различни видови нега од страна на негувателите (стручните лица) во дневниот центар за деца со посебни потреби- Гевгелија)

Заинтeресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Гевгелијаво периодот од 01.08.2018 година до 14.08.2018 година, од 08:00 до 14:00 часот.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Богданции избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Богданцикај лицето Марјан Пеев, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Гевгелија  кај лицето Тодор Ристов,  Центар за социјлна работа Гевгелија кај лицето Лазо Трајков.

 

 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1126021

Посетители

1773153
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
306
1109
4689
35095
1773153

Server Time: 2018-09-20 04:34:10
Joomla template by Joomlashine.com