Општина Богданци                                                                                          

Грешка
  • Грешка при вчитување на компонентата: com_imageshow, 1

Соопштенија

ОБЈАВА ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

   ОПШТИНА БОГДАНЦИ

 

 

                                                                                                                      

ОБЈАВА број 1

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Богданци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

1. Урбанистички план вон населено место за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција, донесено со Одлука на Совет на општина Богданци број 07-1244/2, од 06.06.2012 година, со намена за изградба Г2 - откупно дистрибутивни центри со компатибилни класи на намена Г4-стоваришта, магацини и Б2 големи трговски единици, согласно Табеларен преглед бр.1 во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на  катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина и катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и коефициент на искористеност и депозит за учество на јавно наддавање;

2.Урбанистички план вон населено место за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција, донесено со Одлука на Совет на општина Богданци број 07-1244/2, од 06.06.2012 година, со намена за изградба Г4 - откупно дистрибутивни центри со компатибилни класа на намена Б2-големи трговски единици, согласно Табеларен преглед бр.2 во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на  катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина и катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и коефициент на искористеност и депозит за учество на јавно наддавање;

     

Табеларен преглед бр.1

Број на аукција

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела

(КО Богданци вон. гр.)

Максимална висина до венец (м) и катност

Површина на градежна парцела (м2)

Површина за градење (м2)

Бруто развиена површина (м2)

Процент на изграденост и коефициент на искористеност

Депозит за учество на јавно наддавање (денари)

1/2014-1

ГП бр.1

6608/21

15

5828

3429

10287

59%/1,76

35.551,00

1/2014-2

ГП бр.2

6611/15

15

3507

2153

6459

61,5%/1,84

21.393,00

 

Табеларен преглед бр.2

Број на аукција

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела

(КО Богданци вон. гр.)

Максимална висина до венец (м) и катност

Површина на градежна парцела (м2)

Површина за градење (м2)

Бруто развиена површина (м2)

Процент на изграденост и коефициент на искористеност

Депозит за учество на јавно наддавање (денари)

1/2014-3

ГП бр.3

6611/16

15

4188

2650

7950

63%/1,9

25.547,00

 

 

    

Право на учество на јавното наддавање имаат:

1.Физички лица: државјани на Република Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

2.Правни лица: домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен  регистер на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање (во електронска форма, за секоја градежна парцела поединечно, во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои документи се составен дел на пријавата, за секоја градежна парцела),  комплетирана со следнитедокази:

1.      Пријава од подносителот, во која се наведени податоци за подносителот на пријавата;

2.      Доказ за платен депозит во оригинал (да се наведе број на огласи број на градежна парцелаво цел на дознака);

3.      За физичките лица уверение за државјанство;

4.      За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар;

5.      e-mail адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање,(за подносителите на пријави кои ќе достават погрешна е-маил адреса, Општина Богданци нема обврска да прима и врши корекции на истата)

6.      Фотокопија од лична трансакциона сметка

 

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.

Подносителите на пријави потребно е да достават во пријавата за учество на јавно наддавање и фотокопија од лична трансакциона сметка на која ќе може да им биде вратен депозитот за учество на јавно наддавање.

 

ПОЧЕТНА ЦЕНА

 

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведени во Табеларните прегледи 1 и 2  изнесува 61,00 денар од метар квадратен.

 

ДЕПОЗИТ

 

1.Депозитот  за учество на електронското јавно наддавање за секоја градежна парцела е утврден согласно Табеларните прегледи даден во оваа објава.

2.Депозитот се уплатува вирмански или преку пошта на Буџет на Општина Богданци, Народна Банка на Република Македонија, трансакциска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник 704014019363013, Приходна шифра и програма 733111-00 со назнака “депозит за јавно наддавање за оттуѓување на градежно земјиште”(да се наведе број на огласи број на градежна парцелаво цел на дознака);

3. Депозитот се враќа во целост на подносителите на пријавите за јавно наддавање во рок од 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање, освен на понудувачот кој понудил најповолна цена на кого по уплатата на вкупната цена постигната на јавното наддавање му се враќа уплатениот депозит намален за трошоци на постапката во износ од 10%  од депонираните средства.

 

РОКОВИ

        Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 03.03.2014 година електронски на следната интернет адреса:www.gradezno-zemjiste.mk.

           Јавното наддавање ќе се оддржи електронски на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk

           Јавното наддавање заГП 1 и 2ќе започне на 07.03.2014година, во 10:00 часоти истото ќе трае 30 (триесет) минути.

        Јавното наддавање заГП 3 ќе започне на 07.03.2014година, во 10:30 часоти истото ќе трае 30 (триесет) минути.

 

ПОСТАПКА

 

1.Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од три дена од денот на поднесувањето на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и шифра за учество на електронското јавно наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

2.На денот на одржување на електронското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернетстраната со корисничкото име и шифрата која ја добиле на e-mailадресата, доставена во прилог на пријавата за учество на  јавното наддавање.

3.Електронското јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање, за секоја градежна парцела посебно.

4.Електронското јавното наддавање го следи Комисија, формирана од Градоначалникот на општина Богданци со Решение бр.08-1321/1 од30.06.2011година.

5.Електронското јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

6.Наддавањето се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 10,оо денари.

7.Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа објава, при што доколку во истекот на последните две минути од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути. Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

8.Учесникот на јавното наддавање кој понудил најголема цена се стекнува со статусот најповолен понудувач.

9.Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

10.Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од денот на завршување на постапката за јавно наддавање да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и до Комисијата да достави доказ за извршена уплата и целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање (во оригинал или копија заверена од нотар).

11.Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средства во утврдениот рок и не ја достави целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, ќе се смета дека градежното земјиште не е отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување и депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени, а истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.

12.По извршената уплата во утврдениот рок и доставување на целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, Градоначалникот на Општина Богданци склучува договор со најповолниот понудувач за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Македонија. Со договорот најповолниот понудувач (купувачот) се обврзува во рок од 30 дена од потпишувањето на истиот да го достави кај нотар заради солемнизација и во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот да обезбеди одобрение за градба на предвидените објекти согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено, за градежни парцели со површина до 5.000 м2, односно во рок од 12 месеци  од извршената солемнизација на договоротза градежни парцели со површина над 5.000 м2 , и да ги изгради објектите согласно урбанистичкиот план по кој земјиштето е отуѓено, во рок не подолг од  10 години од денот на правосилност на одобрението за градење, во спротивно , доколку купувачот не извади одобрение за градење во предвиден рок , односно  доколку објектите не се изградат во определниот рок по вина на купувачот,истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3% од  вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од  вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истек на рокот.

13.Најповолниот понудувач се обврзува да го плати данокот на промет што ќе произлезе како обврска по склучениот договор за оттуѓување на градежното земјиште.

14.Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.

15.Трошоците за нотарската процедура и воведувањето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар за недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште.

16.Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од 3 дена од одржаното електронско јавно наддавање. По приговорот со решение Комисијата е должна да одлучи во рок од пет дена од приемот на истиот.

17. Против решението донесено од страна на комисијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ФОРМУЛАР ЗА АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

            Одделението за Локален економски развој ги повикува сите Граѓански здруженија кои делуваат на територијата на општина Богданци да го пополнат Формуларот за ажурирање на податоци и истиот да го достават до одделението за ЛЕР најдоцна до 05.02.2014 година. Податоците ни се потребни за ажурирање на нашата база на податоци која ќе ни помогне за конкретизирање на активностите со НВО секторот согласно Годишната програма на одделението за ЛЕР.

            За сите дополнителни информации може да се обратите во Одделението за Локален Економски Развој на општина Богданци.

            Формуларот  е прикачен на следниов линк: ФОРМУЛАР

 

ОБЈАВЕН E КОНКУРСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2014 ГОДИНА

              Во врска со  Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година, објавен е Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2014 година.Рокот на доставување на барањата изнесува 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот во Службен весник на Република Македонија

              За сите дополнителни информации и помош при пополнувањена Барањето може да се обратите во Одделението за Локален Економски Развој на општина Богданци.

              Целиот текст на Конкурсот е прикачен на следниов линк: Конкурс за средства за 2014

ДОНЕСЕНА ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2014 ГОДИНА

           Владата на Република Македонија, на Седницата оддржана на 08.01.2014 година донесе Програма за инвестирање во животната средина за 2014 година, (Службен весник на Република Македонија бр.07/2014). Со истата ќе се доделуваат средства за финансирање, кофинансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2014 година.

          Се повикуваат сите правни и физички лица, непрофитни и невладини организации како и невладини организации формирани за заштита на животната средина заинтересирани да користат средства за намените утврдени во Програмата, да се јават на Јавниот конкурс кој што ќе го објави и спроведе Министерството за животна средина и просторно планирање.

          За сите дополнителни информации може да се обратите во Одделението за Локален Економски Развој на општина Богданци.

          Целиот текст на програмата е прикачен на следниов линк: Програма за инвестирање во животната средина.

 

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД ПРЕТСТОЈНИОТ ПРАЗНИК БОГОЈАВЛЕНИЕ (ВОДИЦИ)

            Општина Богданци по повод претстојниот празник Богојавление (Водици) во соработка со свештените лица од црквите „Св.Атанасиј Велики“ Богданци и св.„Недела“ Стојаково, ќе oрганизира фрлање на  светиот крст во водите на брана „Паљурци“ во Богданци со почеток во 12 часот и брана „Селемли“ Селемли со почеток во 11.00 часот.

                 За таа цел се повикуваат сите заинтересирани граѓани на ден 19.01.2014 година (Недела) да присуствуваат на оваа манифестација и со својата масовност да го одбележат овој голем ден за сите христијани.

ТРАДИЦИОНАЛЕН ПРИЕМ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ДИПЛОМАТСКИОТ КОР

           Градоначалникот на општина Богданци, Г-ца Анастасија Олумчева ќе присуствува на Традиционалниот прием по повод Новогодишните и Божиќни празници за претставниците на дипломатскиот кор акредитирани во Република Македонија кој го приредува Претседателот на Република Македонија, Неговата Екселенција д-р Ѓорге Иванов, на ден 18.01.2014 година во Свечената сала на Хотел „Аполонија“, Гевгелија во 19.00 часот. Исто така, Градоначалникот, г-ца Анастасија Олумчева свое присуство ќе обезбеди и во хотел „Рамада Плаза“ Гевгелија каде во организација на општина Гевгелија на ден 19.01.2014 година ќе се изврши презентација на инвестициските можности на општините Гевгелија, Дојран, Богданци и Валандово.

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1010474
Joomla template by Joomlashine.com