Општина Богданци                                                                                          

Занимливости за Општина Богданци

Информации од јавен карактер

Почитувани,

Ве известуваме дека Општина Богданци, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006) го определи Државниот службеник– Даринка Минова вработенаво општинската администрација на Општина Богданци на работно место - Помлад соработник за работи на Градоначалникот и односи со јавноста,за службено лице задолженоза посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во општина Богданци.

Контакт телефон 034222-333; 078 321-532;

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ;

 

На следните линкови може да ги преземете:

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Жалба

Листата на информации од јавен карактер

Одлука за утврдување на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации

 

Соопштенија

ЈАВЕН ОГЛАС ДО НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

Врз основа на Договорот за соработка склучен помеѓу општина Богданци и УНДП Бр. 03-561/5 од 15.05.2015 а за потребите на Проектот „Промовирање на одржливи вработувања 4 и поддршка на Владата во спроведување на оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување 2015“-Општинско-корисна работа, Општина Богданци,

ОБЈАВУВА

ЈАВЕН ОГЛАС

до невработени лица (активни баратели на работа) кои се заинтересирани своето вработување привремено да го решат со учество во

Општинско-корисна работа

Грижа за стари и изнемоштени лица и грижа за лица со посебни потреби

 

1.      Се повикуваат невработените лица кои се заинтересирани своето вработување привремено да го решат со ангажирање воопштинско-корисна работа, грижа за стари и изнемоштени лица и грижа за лица  со посебни потреби да се пријават во центарот за вработување Гевгелија – дисперзирана канцеларија Богданци.

2.       На Јавниот оглас може да се пријават невработени лица од следните целни групи:

-          Млади лица до 29 години со ниски квалификации

-          Жртви на семејно насилство

-          Деца без родителии родителска грижа

-          Самохрани родители  

-          Роми

-          Невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година

-          Млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци

-          Родители на деца со пречки во развојот

-          Родители на 3 и повеќе деца

3.      Пријавите се однесуваат за  проектот:

-          „Промовирање на одржливи вработувања 4 и поддршка на Владата во спроведување на оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување 2015“-Општинско-корисна работа“

4.      За проектот во општина Богданци ќе се ангажираат 3 (три) лица за период од 6 (шест) месеци со скратено работно време (20 работни часа неделно) за следните работни места:

-          Помошник негувател (деца со посебни потреби)

-          Општ работник (грижа за стари лица)

-          Хигиеничар за стамбени и деловни простории (грижа за стари лица)

5.      Огласот трае до 22.05.2015 година.

 

                                                                                                                              Општина Богданци

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Општина Богданци Ги известува жителите на село Стојаково дека издадено е Одобрение за градење за Изградба на улица и регулирање на корито на канал во с.Стојаково, бр. УП I 11 – 6 од 02.04.2015год. на ул Гоце Делчев, дел од ул.Гоне Каракабаков, дел од ул Митко Џунов во с.Стојаково, општина Богданци на КП бр. 7359/2, 7386, 7387, 7632, 7635, 7691, 7692, 7693/2, 7705/1, 7705/2, 7706, 7707, 7740, 7741, 7743, 7745, 7746, 7747/3, 7748/2, 7749, 7750, 7751, 7753, 7932, 7933, 7934/1, 7935, 7982/1, 7983, 7984, 7987, 7988, 8125, 8130/1, и 8134/1 , КО Стојаково чиј инвеститор е Општина Богданци.

Заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата во рок од 15 дена од денот на издавањето на ова известување.

 

                                                                                                                                                                                                                      Градоначалник                                                   

                                                                                                                                                                                                           на општина Богданци                                    

                                                                                                                                                                                                      Анастасија Олумчева                                

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ

Врз основа на член 48-з од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 04/05, 04/11 и 04/15), а во врска со Одлуката за формирање на Локален младински совет ('„Службен гласник на Општина Богданци“ бр.05/15), Советот на Општина Богданци, објавува

Ј А В Е Н    П О В И К

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА
ЧЛЕНОВИ НА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ
НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

 

  • Се започнува постапка за избор на членови на Локалниот младински совет на Општина Богданци.

Локалниот младински совет на Општина Богданци е советодавно тело на Советот на Општина Богданци, основано со цел младите  активно да се вклучат во јавниот живот на општината.

Во Локалниот младински совет на Општина Богданци можат да бидат бирани млади со постојано место на живеење на подрачјето на Општина Богданци, со возраст од 15 до 30 години.

 

  • Локалниот младински совет на Општина Богданци брои 7 члена.

Локалниот младински совет на Општина Богданци од своите редови избира претседател.

Членовите на Локалниот младински совет на Општина Богданци се бираат со мандат од две години.

 

  • Право на предлагање на кандидати за членови во Локалниот младински совет имаат: невладини организации, младински организации, ученички совети, студентски совети, политички подмладоци и други регистрирани облици на организирање на младите.

 

  • При предлагањето на кандидатите се поднесуваат следните обрасци кои се во прилог на овој јавен повик, и тоа:

Образец СМ-1
(Предлог кандидат за член на Локален младински совет на Општина Богданци)

Образец СМ - 2
(Согласност за прифакање на кандидатурата за член)

Образец СМ - 3
(Согласност дека кандидатот за член на советот е предложен согласно актите на институцијата).

Документите мора да бидат потпишани и заверени од страна на овластено лице на институцијата која го предлага членот.

  • Кандидатот е должен покрај наведените документи во точка 4 да приложи и:

- Документација од која е видливо дека кандидатот ги исполнуваат условите од точка 1 од овој јавен повик (Извод од матична книга на родените не постар од 6 месеци или фотокопија од лична карта),

- Кратка биографија, и

- Фотокопија од регистрација на здружението.

 

Ненавремено доставените документи и нецелосната документација нема да се разгледуваат.

 

  • Рокот за поднесување на предлози за кандидат за членови на Локален младински совет на Општина  Богданци е 5 дена од денот на објавувањето на овој јавен повик на web страната на Општина Богданци.

 Потребните обрасци од точка 4 кои се прилог на потребната документација можат да се подигнат во архивата на Општина Богданци или да се превземат во електронска форма на web страната на Општина Богданци.

 Предлозите за кандидати за членови на Локален младински совет на Општина Богданци со назнака „Предлог кандидат за избор на членови на Локален младински совет на Општина Богданци“, се доставуваат на  следната адреса:

Општина Богданци

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

ул. „Маршал Тито“' бр.62, Богданци.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Претседател

                                                                                                                                                                                                                    на Советот на Општина Богданци 

                                                                                                                                                                                                                                      Блаже Шапов

 

СООПШТЕНИЕ

Согласно Законот за заштита и благосостојба на животните, Општините се надлежни да вршат собирање на кучињата скитници и нерегистрираните кучиња и привремено да ги сместат во соодветни објекти – прифатилишта.

Од овие причини, Ве известуваме дека општина Богданци за краток временски период ќе има изберено правно лице за собирање и третман на кучињата скитници.

Имајќи го во предвид погоренаведено, потребно е сите сопственици на кучиња на територијата на општина Богданци своите миленици да ги згрижат во сопствените дворови или домови согласно Законот за заштита и благосостојба на животните. Во спротивно, домашните миленици ќе бидат третирани како кучиња скитници и истите ќе бидат заловени од избраното правно лице.

Контрола на терен ќе вршат комуналните редари и ќе следуваат казни врз сопствениците на миленици кои се пуштени слободно да шетаат.

ЕДУКАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ТУЛАРЕМИЈАТА

Туларемијата    е     акутна   заразна     болест     предизвикана  од  бактерија, од која заболуваат  и  луѓето  и животните. Ова заболување припаѓа на групата зоонози-болести кои се пренесуваат од животни на човек,односно природно-огнишни инфекции-кога предизвикувачот е постојано присутен кај животните во одредени региони во природата. Болеста не се пренесува од човек на човек.

Кој ја предизвикува болеста?

Болеста ја предизвикува бактерија, која е отпорна во  надворешната средина и  долго се одржува во: мршите    на    умрени   животни,   во   сировите   кожи,   во   почвата,   во површинските води и прехрамбенте продукти.Отпорна е и долго преживува на ниски температури, додека високите температури брзо ја уништуваат.Од средствата за дезинфекција,  бактериите  се  најчувствителни  на  хлорните  препарати,  кои  најбрзо  ги уништуваат, а  осетливисе  и  на  формалин,  како  и  на  50%  растворна  алкохол,  кој  ги уништува за 5минути.

Како се пренесува болеста?

Туларемијата е  примарно заболување на животните,  пред  сé  голем број видови диви глодари,  кои  се резервоар и  извор на  болеста.Најзначајни се  домашните и  полските глувци,зајаците,стаорците,водените стаорци,вервериците, куните,како и волците, лисиците,диви свињи,елени,ежови и многу други животни.Домашните животни поретко заболуваат,а природна инфекција е утврдена кај овци,мачки,кучиња и свињи.

Во природата,заболувањето се шири меѓу глодарите и дивите животни најчесто преку крлежите и вошките кои паразитираат на нив,ама може дасепренесе и преку комарци, коњски муви,обади,како и преку загадени води  и  кал, во кои инфицираните  глодари ги  исфрлаат бактериите во  надворешната средина преку мочта и изметот.

Човекот  може   да   се   зарази  од   туларемија  на сите можни начини,односно по сите познати  епидемиолошки патишта на пренесување на болеста и тоа:

¨   Контакт-директен или индиректен

Доволен  е   директен  контакт   на   кожата   или   слузницата  на човекот,особено ако е оштетена,со ткива,крв,моч,измет на заразени животни: придерење, сечење на месо, подготвување на јадења од контаминирано месо,или само нивно допирање.

¨  Преку вектори-инсекти

Човекот се заразува при каснување од крлежи,вошки,обади,комарци,муви и др.инсекти коисе заразени со оваа бактерија.

¨   Преку загадена храна и вода(алиментарен пат)

Инфекција настанува после пиење на загадена вода со измет,моч,пцовисани  глодари, или после  консумирање  на контаминирана  храна (недоволно печено/варено месо од зајак или други животни).Се смета дека  зајачкото месо  може  да  остане  заразно  после замрзнување кое трае со месеци,па дури и неколку години,но температура од 60°Ц ја уништува бактеријата за10мин,а на100°Ц бактериите угинуваат за неколку секунди.

¨   Преку дишните патишта

Заразувањето настанува со вдишување на прашина,која е контаминирана со бацили на туларемија(во лабораторија,на поле,при работа со сено,слама,жито и сл.)

Кој и кога може да заболи,дали болеста остава имунитет?

Најчесто заболуваат луѓето  кои  се изложени на поблиски контакти со глодари и диви животни и нивни продукти(професионална изложеност),како на пр:сточари, земјоделци, касапи,месари,шумари,полски работници,ветеринарни работници,ловци,  кулинари кои подготвуваат храна од дивечи домаќинки.

Болеста кај луѓето обично се јавува со единечни случаи,но може да биде и во формана епидемија.  Секој може да заболи од туларемија,без оглед на полот,возраста,расата, верската припадност.

Случаи на туларемија може да се јават во текот на целата година,сепак почесто се регистрираат во периодот на доцна пролет илето.

По прележување на болеста останува солиден имунитетно времетраењето на истиотне епознато и постои можност за повторно заболување (реинфекција).

Каде ја има туларемијата?

Туларемијата е болест која е распространета на Северната земјина полутопка,како и мал дел од јужно-американскиот континент (Мексико и Венецуела).

Првите случаи на заболување од туларемија кај луѓето во Македонија биле регистрирани во епидемијата  на  туларемија  во  с.Митрашинци,  Беровско,  во  1995 година. Во 2010 година,регистрирана е епидемија на туларемија вос.Врапчиште,Гостиварско.

Во2011година пријавен е еден спорадичен случај на заболено лицеодСкопје.

Кои се симптомите на заболувањето?

Во    зависност   од местото на влез на бактеријата во организмот на човекот, туларемијата може да се манифестира во неколку различни форми.

Кај  сите,после инкубација од 3-7 дена вопросек,почетокот наболеста се карактеризира со:покачена температура,треска,  потење,  силни  главоболки,болки  во  целото  тело  и општа слабост и малаксаност,црвен ои болно грло.Болеста обично трае од 2 до 4 недели.

Како се дијагностицира и лекува?

Дијагнозата на  болеста се  поставува врз  база  на  микробиолошките стови со  различни методи.Болеста успешно се лекува со примена на антибиотици,како  и  симптоматска терапија.Прогнозата е добра и болеста завршува со излекување.

Како да се заштитите од туларемија?

1.Да се избегнува се каков контакт со глодари и нивни излачувања.

2.Да  не  се  допираат диви животни во природата кои покажуваат знаци на болест-  не бегаат од човекот,ниту нивните мртви тела.

3.Заштита од убоди од крлежи и други инсекти за време  на  престој  во природа,  со употреба на хемиски средства и репеленти, или друг вид назаштита(носење ракавици, чизми,заштитни маски и облека,импрегнирана облека со инсектицид). Ова особено се однесува на лицата кои заради природата на својата професија или заради рекреација почесто престојуваат во  природа или  ракуваат со  животни и нивни продукти.

4.  Правилно чување на храната и нејзина заштита од контакт со глодари и инсекти.

5.  Да  не  се  употребува  за  исхрана  месо  на  дивеч (особено  зајачко  месо),  ако  е  од сомнително потекло или ако се знае дека во моментот има болест кај животните.

6.  Задолжителна термичка обработка на месото од животни,особено од диви животни

7.  Употреба на заштитна облека (ракавици,маски,престилки) на лицата кои ракуваат со сирово месо и др.продукти од диви и домашни животни (касапи,месари,кувари, домаќинки).

8.Користење на здравствено исправна и безбедна вода за пиењеод сигурен извор. Доколку не сте сигурни за исправноста на водата,користете флаширана вода или превривајте ја водата!

9.Избегнување на капењево води,за кои постои сомнение декасе загадени.

10.Здравствена едукација и информирање за болеста и начините на пренесување и превенција во надлежните Центри за јавно здравје.

11.Доколку имате симптоми на заболување и се сомневате дека се работи за туларемија, веднаш побарајте лекарска помош!

СООПШТЕНИЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ КОИ ИМААТ ШТЕТА ОД ОБИЛНИТЕ ВРНЕЖИ ОД ДОЖД ВО ПЕРИОДОТ ОД 06.03 ДО 08.03 2015 ГОДИНА

Врз основа на заклучокот донесен од страна на Советот на општина Богданци со бр. 08 – 558/14 од 13.03.2015 се известуваат сите жители на општина Богданци што имаат штета од обилните врнежи од дожд што ја зафатија општината (06.03 – 08.03.2015) да достават до општината:

1. Барање за проценка на штета

2. Фотокопија од лична карта,

3. Имотен лист или фотокопија од имотен лист,

4. Лицата кои се оштетени а површините не се во нивна сопственост да достават и договор за закуп.

Барањата да се достават до општина Богданци најдоцна до 26.03.2015.

Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Образецот на барањето може да го превземете од следниот линк.

 

Комисија за процена и утврдување на висината

на штетата од природни непогоди и други несреќи 

  

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
581336

Посетители

942325
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
1304
1365
7089
29976
942325

Server Time: 2017-03-24 21:50:35
Joomla template by Joomlashine.com