Општина Богданци                                                                                          

Занимливости за Општина Богданци

Мирче Џочков - општественик и стопанственик

 

    Се родил во 1912 година, починал во 1967 година.Од 1947 година до 1963 година бил раководител на земјоделската задруга "Изворски".
    Иницијатор е за градење на каналскиот систем за наводнување со што во Богданци, од 1954 година се  создадени услови за градинарство и лозарство.
    Под негово раководство се подигаат одрините и ладните оранжерии и се калемат крушките во Паљурци.
 

Соопштенија

СООПШТЕНИЕ ЗА НАПЛАТАТА НА ДАНОКОТ НА ИМОТ ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 – 30.06.2015 ГОДИНА

Согласно мерките и активностите кои се превземени за зајакнување на капацитетите за развивање на политики за финансирање на општините и јакнење на капацитетите за финансиско управување, следење на состојбата за напредокот на наплатата на данокот на недвижен имот и нашата општина, општина Богданци е вклучена во таа активност.

Општинската администрација и понатаму работи на подигање на свеста на граѓаните за обврската за плаќање на данокот на имот укажувајќи дека со плаќањето на данокот на имот се подобрува секојдневието на населението.

Упатуваме апел до сите даночни обврзници да продолжат со редовно подмирување на оваа законска обврска.

Во општина Богданци во периодот од 01.01 до 30.06.2015 година од вкупно 2484 издадени даночни решенија за 2015 година, реализирани се приходи во износ од 652.166 денари. Степенот на наплата во овој период изнесува 26%. Што се однесува до правните лица, вкупниот износ на реализирани приходи е 406.470 денари, степен на наплата 35%.

  

СООПШТЕНИЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ ЗА ОШТЕТЕНИТЕ ПОВРШИНИ ОД ГРАД КОИ ЈА ЗАФАТИЈУА ОПШТИНАТА НА 24.06.2015

Врз основа на заклучокот донесен од страна на Советот на општина Богданци со бр. 08 – 1321/8 од 29.06.2015год. се известуваат сите жители на општина Богданци што имаат штета од врнежи од град што ја зафатија општината (24.06.2015) да достават до општината:

1. барање за проценка на штета,

2. фотокопија од лична карта,

3. имотен лист или копија од имотен лист,

4. лицата кои се оштетени а површините не се во нивна сопственост да достават и договор за закуп,

5. потврда од лозов катастар,

6. фотокопија од трансакциска сметка.

Барањата да се достават до општина Богданци најдоцна до 07.07.2015. Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Образецот на барање може да го пополните во општина Богданци а достапен е и на следениот линк

СООПШТЕНИЕ ЗА АВТО – ТАКСИ ПРЕВОЗНИЦИТЕ

Се известуваат вршителите на авто-такси превоз дека е потребно по извршен превоз на лица со статус на бегалец задолжително да вршат дезинфекцијата на возилата со кои е извршен превозот на истите. За извршената дезинфекција, должни се да поседуваат соодветен документ.

Контрола на терен ќе вршат полициските службеници.

ВТОР ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на чл. 2, став 1, точка 4, 6, 7, .8 и  9, чл. 21, чл. 22, чл.36, чл.50 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр.05/02), и чл.15, чл.16 точка 3, чл.17, чл.18, чл.25 точка 43 и 44, чл.41 точка 14 и чл.51 од Статутот на Општина Богданци („Сл.гласник на општина Богданци“ бр.04/05), Градоначалникот на Општина Богданци објавува

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локален економски развој, заштита на животната средина, спорт,образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од Општина Богданци во согласност со стратешките и програмските документи на општината, финансирани од буџетот на Општина Богданци за 2015 година

 

Финансиските средства предвидени во буџетот на Општина Богданци за 2015година, ке се доделуваат еднократно по доставен и одобрен предлог проект на здруженија на граѓани и фондации.

Право на учество

Субјекти кои имаат право да конкурираат со свои предлог проекти се здруженијата на граѓани и фондации со седиште во Општина Богданци.

Основни критериуми

-          Корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;

-          Корисниците своите предлог проекти да ги реализираат на територијата на Општина Богданци;

-          Реализацијата на проектните активности да биде во согласност со Уставот и Законите во Република Македонија;

Посебни критериуми

-          Предлог проектите да кореспондираат со стратешките документи на Општина Богданци и да биде наведено во самиот предлог проект за која стратешка цел и документ се однесува;

-          Учеството во проектот со сопствени финансиски или нефинансиски средства со одреден % од вкупниот буџет на проектот  носи дополнителни бодови;

-          Доделените средства исклучиво да се користат за намената предвидена во предлог проектот во согласност со зададената временска рамка;

Времетраење

Предвидениот период за реализација на проектните активности ќе биде определен со секој јавен повик посебно, но не подоцна од 20 Декември во тековната година.

Продолжување на предвидениот период за реализација на проектните активности може да биде дозволено само во случај на поднесување на писмено барање, најдоцна еден месец пред истекот на 20 Декември, во тековната година, со соодветно образложение за оправданоста на истото.

Потребни документи за аплицирање:

-          Пополнет апликационен формулар/предлог проект (еден примерок во оригинал и една копија), кој може да се добие на веб страната на Општина Богданци-www.bogdanci.gov.mk

-          Копија од решението за упис во регистарот на здруженија и граѓани

-          Профил на правното лице со референтна листа на досегашни реализирани проекти

-          Годишна програма на активности за тековната година

-          Извештај за евентуално добиени средства од Општина Богданци за претходната година

-          Електронска верзија на апликациониот формулар / предлог проект во ЦД

-          Изјава дека со реализацијата на грантот тој нема да остварува профит и средствата нема да ги користи спротивно на уставот и Законите на Република Македонија, заверена кај нотар ( Важи само за апликантот на кој му е одобрен прелог проектот. Истата се доставува по добивање на одлуката за распределба на средствата).

Забелешка:

Доставената апликација / предлог проект задолжително треба да биде пополнета со печатни букви со кирилско писмо, потпишана од застапникот на правното лице и заверена со печат на Здружението на граѓани или фондацијата.

Општина Богданци го задржува правото на корегирање на буџетот на поднесениот предлог проект.

Рокови:

Проектната документација се доставува преку пошта(препорачано) или лично на адреса:

По пошта:

Општина Богданци,

Одделение за ЛЕР

Ул. „Маршал Тито“ бр.62,

1484 Богданци

Лично:

Во архива на Општина Богданци

Краен рок за поднесување на предлог проектната документација е 15 дена од објавувањето на јавниот повик, нагласено со датум и време во секој јавен повик посебно .

На пликот во горниот лев агол треба да стои “Не отварај“ а на долниот десен агол “За јавен повик за здруженија за граѓанибр.2/2015– Општина Богданци“.

Напомена: Непотполните апликации и апликациите кои се пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените апликации не се враќаат.

Подносителите на предлог проектните апликации, по јавниот повик, ке бидат известени во рок од 10 дена од денот на донесување на одлуката за распределба на средствата од буџетот на Општина Богданци за тековната година.

 

Лица за контакт:

•           Митко Влахов, Раководител на одделението за ЛЕР

•           Марјан Пеев, Помлад соработник за следење и подршка на ЛЕР

Општина Богданци

Одделение за локален економски развој

Тел.034/222-333 

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Апликационен формулар

Посебни услови

Соопштение

„Се известуваат граѓаните на Богданци дека поради градежни активности за поврзување на стариот резервоар со новиот резервоар, без вода за пиење ќе останат повисоките зони во Богданци на 12.06.2015 (петок) од 09:00 часот до 13.06.2015 (сабота) до 09:00 часот.“   

 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
677458

Посетители

1101294
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
969
575
1544
24255
1101294

Server Time: 2017-08-22 14:35:15
Joomla template by Joomlashine.com