Кампања за запознавање со влијанијата на климатки промени во општина Богданци

 

Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени кој го спроведува Милиеуконтакт Македонија како дел од кампањата посветена на климатските промени во четири општини каде се спроведува овој проект денес престојуваше во општина Богданци.

Целта на оваа кампања чиј почеток беше на пладне (12:00 ч.)  во центарот на општина Богданци беше  да ги запознае граѓаните со феноменот на климатските промени, а воедно и да ја подигне свеста кај за нивните влијанија  пред се – во нивната општини.

Настанот беше масовно посетен од страна на граѓаните на општина Богданци, а присуствуваше и градоначалникот на општината, г-ца Анастасија Олумчева. 

Активностите во оваа општина Милиеуконтакт Македонија уште од самиот почеток на проектот ги спроведува во соработка со Мрежата за рурален развој како партнерска организација.

Кампањата која започна во општина Кривогаштани  (11 Јуни), продолжи во општина Теарце (13 Јуни), денес беше во посета на општина Богданци (15 Јуни), а утре ќе ја посети општина Пехчево (16 Јуни) е од едукативен карактер, односно еден вид  вовед вопоимот „климатски промени“.

 „Што претставуваат  климатските промени?“, „Кои се нивните влијанија?“,  „ Кои се начините за нивно ублажување?“,  „Што можам јас како поединец  да сторам во мојата општина?“ итн.

Поедноставно кажано: „Климатски промени  - за почетници”.

Горенабројаните четири општини се првите општини кои во Македонија благодарение на Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени изработија општински стратегии за адаптација и митигација со климатските промени.

Столб на Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени.

Методот на Зелена Агенда е партиципативен метод на креирање и имплементирање на локални развојни стратегии и планови, со активно вклучување на различни сектори во локалната заедница каде што се спроведува процесот.

Во споредбa со други процеси кои имаат слична цел, Зелената Агенда се разликува во најмалку три аспекти: процесот започнува со идентификување на локални вредности наместо проблеми; учествотото во процесот не еограничено, на експертско ниво или на одредени групи на чинители, туку е отворен за сите; процесот и резултатите потекнуваат и се сопственост на локалното население.

       

Број на гледања на артикли
1015249
Joomla template by Joomlashine.com