Општина Богданци                                                                                          

HomeОдноси со јавност

Односи со јавност

Јавен повик за финансирање на културните активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Врз основа на член 41 став 1 точка 14 а во врска со член 16 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Богданци(„Службен гласник  на Општина Богданци“ бр.04/05, 04/11 и 04/15), Градоначалникот на Општина Богданци објавува:


Јавен повик за финансирање на културните активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Право на учество имаат здруженија на граѓани и други правни лица одобласта на културата кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

Здруженијата на граѓани и другите правни лица кои учествуваат на овој повик потребно е :
- да придонесат за збогатување на културниот живот во општината; 
- да ја реализираат утврдената програма за развој на културата;
- да придонесат за зачувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на општина Богданци;
- да го поттикнат и афирмираат културното творештво  на младите уметници;
- да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;

-да обезбедат континуитет на традиционалните културно уметнички манифестации кои се од локален карактер;
- да не вршат политичко и верско организирање и дејствување.

Потребна документација која здруженијата награѓани и други правни лица одобласта на културататреба да ја достават:

- Пријава за аплицирање
- Документација од извршена регистрација на субјектот (Копија);
- Годишна програма за работа за 2016 година;
- Извештај за потрошените средства добиени од ОпштинаБогданциза 2015година (да се достави најдоцна до 30 Јануари 2016 година);  

Рок и начин на доставување на пријавите 


Крајниот рок за поднесување на пријавите е 16.10.2015година (Петок) до 16 часот.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса:

Општина Богданци
Ул.„Маршал Тито“ Бр.62
1484,Богданци 
                                                                                                                                                                                                                           Градоначалник

                                                                                                                                                                                                                      на општина Богданци

                                                                                                                                                                                                                      Анастасија Олумчева

Јавен повик за финансирање на спортските активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Врз основа на член 41 став 1 точка 14 а во врска со член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Богданци(„Службен гласник на Општина Богданци“  бр.04/05, 04/11 и 04/15),Градоначалникот на Општина Богданци објавува:


Јавен повик за финансирање на спортските активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Како субјекти кои можат да конкурираат се спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

Здруженијата на граѓани и другите правни лица кои учествуваат на овој повик  потребно е :
- да го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт; 
- да ја реализираат утврдената програма за развој на спортот;
- да ги усогласуваат и координираат програмските активности на здруженијата;
- да го организираат и спроведуваат системот на натпревари;
- да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;
- да се грижат за унапредување на младите категории;
- да не вршат политичко и верско организирање и дејствување.

Потребна документација која спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот треба да ја достават:

 

-Пријава за аплицирање 
-Документација од извршена регистрација на субјектот (Копија);
- Годишна програма за работа за 2016година;
- Извештај за потрошените средства добиени од Општина Богданциза 2015година (да се достави најдоцна до 30 Јануари 2016 година);  

 

Рок и начин на доставување на пријавите 
Крајниот рок за поднесување на пријавите е 16.10.2015година (Петок) до 16 часот.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса:


Општина Богданци
Ул.„Маршал Тито“ Бр.62
1484,Богданци                                                                                                                                                                                                                          Градоначалник

                                                                                                                                                                                                                                                на општина Богданци

                                                                                                                                                                                                                                               Анастасија Олумчева

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1010536
Joomla template by Joomlashine.com