Општина Богданци                                                                                          

HomeОдноси со јавностДонирај од срце

Односи со јавност

Е- општина Пријави проблем

Сервисот24/7„Пријави проблем“ е замислен како алатка која овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, преку интернет порталот на Општина Богданци, граѓаните да пријавуваат проблеми. Овие проблеми општинските служби ќе се обидат да ги решат во најкраток можен рок или доколку проблемот не припаѓа на ингеренциите на локалната самоуправа ќе ги информираат каде можат да се обратат.

Упатство за користење на системот

Од листата на проблеми во менито на системот одберете го вашиот проблем. Во пријавата наведете ја точната адреса (улица и број) или поблиску опишете ја локацијата на која треба да се изврши интервенција. Напишете ги вашите контакт информации за да може да одговориме на вашата пријава и да ве информираме.

Што се можете да пријавите од листата:

Улично осветлување

·         пријавете дефект на улично осветлување.

Улици, патишта и тротоари

·         пријавете  оштетување на асфалт, бетон, камени коцки и бекатон;

·         пријавете работа на патишта, улици и тротоари

Објекти склони на рушење

·         пријавете објекти склони на рушење: стари куќи, потпорни ѕидови и сл.

Урбана опрема

·         пријавете оштетување на урбана опрема: клупи, корпи за отпадоци и детски забавни паркови.

Градба и дива градба

·         пријавете почеток на изградба на нов објект, доградба и надградба на постоечки објект.

Животна средина

·         пријавете непријатна миризба, загадување на амбиентален воздух, површински води (реки и езера);

·         пријавете долготрајна и честа појава на бучава од угостителски објекти, работа на машини и постројки.

Отпад

·         пријавете несовесно постапување со комунален, комерцијален, индустриски неопасен отпад, растителен отпад, отпад од пакување, отпадни масла, искористени (хаварисани) возила, проблеми со собирање и транспорт на отпад од ЈКП, отпад во приватен имот кој предизвикува нарушување на здравјето на луѓето, градежен шут на регионални патишта и во природа.

Кучиња скитници

·         пријавете присуство на кучиња скитници на јавна површина кои се болни и агресивни.

Јавно зеленило

·         пријавете уништување и узурпација на јавно зеленило, зеленило покрај улици, паркови, плоштади, кеј, културно историски споменици, јавни паркиралишта, детски забавни паркови, игралишта, гробишта.

Гробишта

·         Скрнавење на надгробни споменици во гробиштата.

Водовод и канализација

·         Пријавете секое течење на вода било да е од водовод или канализација;

·         Пријавете дефект на водоводна инсталација;

·         Пријавете ако има запушување на канализациона мрежа;

·         Пријавете паркирано возило над водоводна или канализациона шахтa;

·         Пријавете ако некој гради над водоводната или канализационата мрежа;

·         Пријавете ако некој врши ископ на подземната водоводна или канализациона мрежа;

·         Пријавете приклучок на водоводна или канализациона мрежа без присуство на овластени лица од ЈП.

Сообраќајна сигнализација

·         Пријави потреба за поставување на сообраќајна сигнализација на одредени локалитети согласно сообраќајните прописи;

·         Пријави оштетување на постојната сообраќајна сигнализација.

ОДДРЖАН КОНСТИТУВИЕН СОСТАНОК НА ЛЕСС НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Согласно усвоената одлука од страна на Советот на општина Богданци за формирање на Локален Економско Социјален Совет и  потпишаната спогодба за формирање на ЛЕСС во општина Богданци, на ден 14.07.2015 година во 18.00 часот во просториите на ООУ Петар Мусев Богданци се оддржа првиот конститутивен состанок на ова тело.  На состанокот беше најпрво усвоен предлог деловникот за работа на ЛЕСС, беше извршен избор на Претседател/заменици на претседател на ЛЕСС како и избор на секретар на ЛЕСС- Богданци, а беа договорени исто така и основните принципи и динамика на функционирање на ова тело во иднина.

На состанокот присуствуваа претставници од општина Богданци, претставници на синдикатите, претставници на работодавачите и секако претставници на граганските организации.

Локалниот економски социјален совет се очекува во иднина да има советодавна-консултативна функција преку која ќе се реализира социјалниот диалог и значаен дел од преговарачката функција на социјалните партнери за економско – социјалните прашања и економскиот развој кои се од интерес за општина Богданци.

 

 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
859800

Посетители

1400099
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
1326
677
7416
43692
1400099

Server Time: 2018-02-24 11:47:43
Joomla template by Joomlashine.com