Општина Богданци                                                                                          

HomeОдноси со јавност

Односи со јавност

Јавни повици кон НВО Финансирани од Буџетот на општина Богданци, програма за Локален економски развој

Во рамки на објавениот прв јавен повик кон НВО за 2015 година како проект кој беше најдобро рангиран од страна на комисијата за избор на предлог проекти е проектот Одбележување на значаен историски настан-Стогодишнина од создавањето на Солунскиот фронт (Дојрански позиции) чиј предлагач беше ЗГОР 25-мина Стојаково. Терминот за оддржување на завршната изложба во рамки на овој проектот поради потребата од дополнително време за обезбедување на присуство на претставници од земји кои се засегнати со настаните кои се одвивале на ова подрачје за време првата светска војна и кај кој побудува интерес самата поставка (Германија,Бугарија,Англија, Франција, Србија, Грција и Италија) се одложи за реализација на взаемен интерес на ЛС и ЗГОР 25-мина  во текот на месец Септември 2015 година.

Проектот Создавање на услови за развој на туризмот преку развивање на риболовниот спорт во Богданци на предлог на ЗСР Костреш Богданци е најдобро рангиран на вториот јавен повик кон НВО за 2015. Според временската рамка за реализација на самиот проект финалната активност за порибување на акумулацијата Паљурци треба да се реализира најдоцна до 13.10.2015.

Третиот јавен повик кон НВО Финансирани од Буџетот на општина Богданци, програма за Локален економски развој според временската рамка за спроведување на јавните повици за 2015 ке се објави на 18.08.2015 и ќе биде отворен за прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локален економски развој, заштита на животната средина, спорт,образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од Општина Богданци во согласност со стратешките и програмските документи на општината.

Е- општина Пријави проблем

Сервисот24/7„Пријави проблем“ е замислен како алатка која овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, преку интернет порталот на Општина Богданци, граѓаните да пријавуваат проблеми. Овие проблеми општинските служби ќе се обидат да ги решат во најкраток можен рок или доколку проблемот не припаѓа на ингеренциите на локалната самоуправа ќе ги информираат каде можат да се обратат.

Упатство за користење на системот

Од листата на проблеми во менито на системот одберете го вашиот проблем. Во пријавата наведете ја точната адреса (улица и број) или поблиску опишете ја локацијата на која треба да се изврши интервенција. Напишете ги вашите контакт информации за да може да одговориме на вашата пријава и да ве информираме.

Што се можете да пријавите од листата:

Улично осветлување

·         пријавете дефект на улично осветлување.

Улици, патишта и тротоари

·         пријавете  оштетување на асфалт, бетон, камени коцки и бекатон;

·         пријавете работа на патишта, улици и тротоари

Објекти склони на рушење

·         пријавете објекти склони на рушење: стари куќи, потпорни ѕидови и сл.

Урбана опрема

·         пријавете оштетување на урбана опрема: клупи, корпи за отпадоци и детски забавни паркови.

Градба и дива градба

·         пријавете почеток на изградба на нов објект, доградба и надградба на постоечки објект.

Животна средина

·         пријавете непријатна миризба, загадување на амбиентален воздух, површински води (реки и езера);

·         пријавете долготрајна и честа појава на бучава од угостителски објекти, работа на машини и постројки.

Отпад

·         пријавете несовесно постапување со комунален, комерцијален, индустриски неопасен отпад, растителен отпад, отпад од пакување, отпадни масла, искористени (хаварисани) возила, проблеми со собирање и транспорт на отпад од ЈКП, отпад во приватен имот кој предизвикува нарушување на здравјето на луѓето, градежен шут на регионални патишта и во природа.

Кучиња скитници

·         пријавете присуство на кучиња скитници на јавна површина кои се болни и агресивни.

Јавно зеленило

·         пријавете уништување и узурпација на јавно зеленило, зеленило покрај улици, паркови, плоштади, кеј, културно историски споменици, јавни паркиралишта, детски забавни паркови, игралишта, гробишта.

Гробишта

·         Скрнавење на надгробни споменици во гробиштата.

Водовод и канализација

·         Пријавете секое течење на вода било да е од водовод или канализација;

·         Пријавете дефект на водоводна инсталација;

·         Пријавете ако има запушување на канализациона мрежа;

·         Пријавете паркирано возило над водоводна или канализациона шахтa;

·         Пријавете ако некој гради над водоводната или канализационата мрежа;

·         Пријавете ако некој врши ископ на подземната водоводна или канализациона мрежа;

·         Пријавете приклучок на водоводна или канализациона мрежа без присуство на овластени лица од ЈП.

Сообраќајна сигнализација

·         Пријави потреба за поставување на сообраќајна сигнализација на одредени локалитети согласно сообраќајните прописи;

·         Пријави оштетување на постојната сообраќајна сигнализација.

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1010536
Joomla template by Joomlashine.com