Општина Богданци                                                                                          

HomeОдноси со јавност

Односи со јавност

НАМАЛУВАЊЕ НА ИСПУШТАЊЕ НА НО3 ПРЕКУ НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА СО РЕЦИКЛИРАЊЕ ВО ГЕВГЕЛИЈА И БОГДАНЦИ

Во периодот од Март 2014 до Март 2015 година во Гевгелија и Богданци ќе се спроведува проектот Намалување на испуштање на НО3(PОPs) преку намалување на пластична амбалажа со рециклирање во Гевгелија и Богданци. Проектот ќе биде реализиран од страна на НВО “Поддршка”во соработка со Општина Гевгелија и Општина Богданци како и комуналните претпријатија од двете општини. Проектот е финансиран од Програмата за мали грантови (ПМГ) на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ), НВО “Поддршка”и двете општини. Проектот е со вкупен буџет од 22.124 американски долари, од кои 11.062 долари се обезбедени од страна на Глобалниот Еколошки Фонд (ГЕФ ПМГ), додека остатокот е обезбеден со учество на Здружението на граѓани Поддршка, општините Гевгелија и Богданци и соодветните јавни комунални претпријатија.

Целта на проектот е преку предавања во основните и средните училишта и воспоставување систем за собирање на ПЕТ амбалажа, да се намали отпадната пластика, а со тоа и испуштањето на неразградливите органски загадувачи – НОЗ во општините Богданци и Гевгелија.

 

 

НА СОСТАНОК СО НВО РАЗГЛЕДАНИ И УТВРДЕНИ ПРЕДЛОГ ОПЕРАТИВНИТЕ НАСОКИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА

На состанокот оддржан денес во салата на Советот на општина Богданци со претставниците на граѓанскиот сектор, се разгледаа и утврдија предлог Оперативните насоки за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Богданци преку Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на Локалниот економски развој  во 2014 година.

На истиот е договорена измена во Прилог 2  -  АНЕКС КОН ЈАВНИОТ ПОВИК, Посебни услови за реализација на грантови наменети за здруженија на граѓани и фондации во Општина Богданци и тоа:

Точката 6 - За префрлањето на одобрените средства носителот е должен да отвори посебна подсметка за потребите на проектот, целосно се брише бидејќи предизвикува дополнителни трошоци кај граѓанските здруженија, а на нејзино место се става нова точка која гласи: Доколку при рангирањето на предлог проектите има повеќе предлог проекти со ист број на бодови, изборот ќе се изврши по пат на ждрепка со присуство на претставници од исторангираните проекти.

На состанокот се донесе Заклучок со кој се задолжува одделението за ЛЕР да ги достави Оперативните насоки до Градоначалникот и Советот на одобрување и усвојување.

Прилог: Заклучок

 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1015227
Joomla template by Joomlashine.com