Општина Богданци                                                                                          

Занимливости за Општина Богданци

Односи со јавност

ОПШТИНА БОГДАНЦИ ЗАПОЧНА СО ДОСТАВА НА ОПОМЕНИ ЗА НЕПЛАТЕНИ ДОЛГОВИ ПО ОСНОВ НА ДАНОК НА ИМОТ И КОМУНАЛНИ ТАКСИ

Се известуваат сите даночни обврзници (физички и правни лица) на територијата на општина Богданци дека во тек е достава на опомени за неплатени долгови по основ на данок на имот и комунални такси.

Наведениот долг, даночните обврзници се должни да го платат во рок од 8 дена од приемот на Опомената, во спротивно,согласно одредбите од Законот за даноци на имот ќе се пристапи кон присилна наплата.

За дополнителни информации, граѓаните можат да се обратат во општина Богданци, Одделение за финансиски прашања, или на телефонскиот број 034/222-335.

Апелираме за исполнување на Вашите законски обврски, бидејќи со Вашата совесност придонесувате за изградба на нова инфраструктура и развој на  општина Богданци.

 

ОБЈАВА ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

   ОПШТИНА БОГДАНЦИ

ОБЈАВА број 2

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавањево Општина Богданци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:             

1. Урбанистички план вон населено место за изградба на Верски објект-Католичка црква –Апостолски егзархат во Македонија со хотелско –угостителски комплекс, донесено со Одлука на Совет на општина Богданци број 07-2300/4 од 12.11.2012 година, со намена за изградба Б5-Хотелски комплекси со компатибилникласи на намена Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, В2, В3 и Д3, согласно Табеларен преглед бр.1 во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на  катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина и катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и коефициент на искористеност и депозит за учество на јавно наддавање;

2.Урбанистички план вон населено место за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција, донесено со Одлука на Совет на општина Богданци број 07-1244/2, од 06.06.2012 година, со намена за изградба Г4 - откупно дистрибутивни центри со компатибилни класа на намена Б2-големи трговски единици, согласно Табеларен преглед бр.2 во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на  катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина и катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и коефициент на искористеност и депозит за учество на јавно наддавање;

Табеларен преглед бр.1

Број на аукција

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела

(КО Богданци вон. гр.)

Максимална висина до венец (м) и катност

Површина на градежна парцела (м2)

Површина за градење (м2)

Бруто развиена површина (м2)

Процент на изграденост и коефициент на искористеност

Депозит за учество на јавно наддавање (денари)

2/2014-1

ГП бр.1

2797/7

15

5470

3710

10940

50% / 2

80.956,00

 

 

Табеларен преглед бр.2

Број на аукција

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела

(КО Богданци вон. гр.)

Максимална висина до венец (м) и катност

Површина на градежна парцела (м2)

Површина за градење (м2)

Бруто развиена површина (м2)

Процент на изграденост и коефициент на искористеност

Депозит за учество на јавно наддавање (денари)

2/2014-2

ГП бр.3

6611/16

15

4188

2650

7950

63% / 1,9

25.547,00

 

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:

1.Физички лица: државјани на Република Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

2.Правни лица: домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен  регистер на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање (во електронска форма, за секоја градежна парцела поединечно, во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои документи се составен дел на пријавата, за секоја градежна парцела),  комплетирана со следните докази:

1.      Пријава од подносителот, во која се наведени податоци за подносителот на пријавата;

2.      Доказ за платен депозит во оригинал (да се наведе број на огласи број на градежна парцелаво цел на дознака);

3.      За физичките лица уверение за државјанство;

4.      За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар;

5.      e-mail адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање,(за подносителите на пријави кои ќе достават погрешна е-маил адреса, Општина Богданци нема обврска да прима и врши корекции на истата)

6.      Фотокопија од лична трансакциона сметка

 

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.

Подносителите на пријави потребно е да достават во пријавата за учество на јавно наддавање и фотокопија од лична трансакциона сметка на која ќе може да им биде вратен депозитот за учество на јавно наддавање.

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежнaтапарцелaнаведенaво Табеларниот преглед  1  изнесува 148,00денари од метар квадратен. (поради тоа штона една градежна парцела со урбанистички план или урбанистичко планска документација се предвидени две или повеќе намени компатибилни со основната намена утврдена со урбанистички план или урбанистичко планска документација, почетната цена по м2 за отуѓување на градежно земјиште предмет на оваа објава е формирана така што во крајната цена по метар квадратен, основната намена се пресметува во износ од 70%, а компатибилната намена изнесува 30% од цената за отуѓување при што при формирање на цената на компатибилната намена, во предвид се зема највисоката цена за компатибилната намена).

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежнaтапарцелaнаведенaво Табеларниот преглед  2  изнесува 61,00 денар од метар квадратен.

ДЕПОЗИТ

         1.Депозитот  за учество на електронското јавно наддавање за секоја градежна парцела е утврден согласно Табеларните прегледи даден во оваа објава.

          2.Депозитот се уплатува вирмански или преку пошта на Буџет наРепублика Македонија, Народна Банка на Република Македонија, трансакциска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник 130010025669613, Приходна шифра и програма 733111-10 , со назнака “депозит за јавно наддавање за оттуѓување на градежно земјиште” (да се наведе број на огласи број на градежна парцелаво цел на дознака);

      3. Депозитот се враќа во целост на подносителите на пријавите за јавно наддавање во рок од 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање, освен на понудувачот кој понудил најповолна цена на кого по уплатата на вкупната цена постигната на јавното наддавање му се враќа уплатениот депозит намален за трошоци на постапката во износ од 10%  од депонираните средства.

РОКОВИ

Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 09.09.2014 година електронски на следната интернет адреса:www.gradezno-zemjiste.mk.

Јавното наддавање ќе се оддржи електронски на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk

Јавното наддавање заГП 1 ќе започне на 12.09.2014година, во 10:00 часоти истото ќе трае 30 (триесет) минути.

Јавното наддавање заГП 3 ќе започне на 12.09.2014година, во 10:30 часоти истото ќе трае 30 (триесет) минути.

ПОСТАПКА

1.Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од три дена од денот на поднесувањето на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и шифра за учество на електронското јавно наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

2.На денот на одржување на електронското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернетстраната со корисничкото име и шифрата која ја добиле на e-mailадресата, доставена во прилог на пријавата за учество на  јавното наддавање.

3.Електронското јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање, за секоја градежна парцела посебно.

4.Електронското јавното наддавање го следи Комисија, формирана од Градоначалникот на општина Богданци со Решение бр.08-1321/1 од30.06.2011година.

5.Електронското јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

6.Наддавањето се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 10,оо денари.

7.Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа објава, при што доколку во истекот на последните две минути од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути. Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

8.Учесникот на јавното наддавање кој понудил најголема цена се стекнува со статусот најповолен понудувач.

9.Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

10.Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од денот на завршување на постапката за јавно наддавање да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и до Комисијата да достави доказ за извршена уплата и целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање (во оригинал или копија заверена од нотар).

11.Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средства во утврдениот рок и не ја достави целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, ќе се смета дека градежното земјиште не е отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување и депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени, а истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.

12.По извршената уплата во утврдениот рок и доставување на целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, Градоначалникот на Општина Богданци склучува договор со најповолниот понудувач за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Македонија. Со договорот најповолниот понудувач (купувачот) се обврзува во рок од 30 дена од потпишувањето на истиот да го достави кај нотар заради солемнизација и во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот да обезбеди одобрение за градба на предвидените објекти согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено, за градежни парцели со површина до 5.000 м2, односно во рок од 12 месеци  од извршената солемнизација на договоротза градежни парцели со површина над 5.000 м2 , и да ги изгради објектите согласно урбанистичкиот план по кој земјиштето е отуѓено, во рок не подолг од  10 години од денот на правосилност на одобрението за градење, во спротивно , доколку купувачот не извади одобрение за градење во предвиден рок , односно  доколку објектите не се изградат во определниот рок по вина на купувачот,истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3% од  вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од  вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истек на рокот.

13.Најповолниот понудувач се обврзува да го плати данокот на промет што ќе произлезе како обврска по склучениот договор за оттуѓување на градежното земјиште.

14.Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.

15.Трошоците за нотарската процедура и воведувањето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар за недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште.

16.Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од 3 дена од одржаното електронско јавно наддавање. По приговорот со решение Комисијата е должна да одлучи во рок од пет дена од приемот на истиот.

17. Против решението донесено од страна на комисијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1125198

Посетители

1771717
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
1766
1487
3253
33659
1771717

Server Time: 2018-09-18 23:49:42
Joomla template by Joomlashine.com