Општина Богданци                                                                                          

HomeОдноси со јавностОддржана дводневна противпожарна oбука во Oпштина Богданци

Односи со јавност

ЈАВЕН ПОВИК

 

Врз основа на чл. 2, став 1, точка 4, 6, 7, .8 и  9, чл. 21, чл. 22, чл.36, чл.50 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр.05/02), и чл.15, чл.16 точка 3, чл.17, чл.18, чл.25 точка 43 и 44, чл.41 точка 14 и чл.51 од Статутот на Општина Богданци („Сл.гласник на општина Богданци“ бр.04/05), Градоначалникот на Општина Богданци објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

 

За прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локален економски развој, заштита на животната средина, спорт,образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од Општина Богданци во согласност со стратешките и програмските документи на општината, финансирани од буџетот на Општина Богданци за 2014 година

 

Финансиските средства предвидени во буџетот на Општина Богданци за 2014 година,ке се доделуваат еднократно по доставен и одобрен предлог проект на здруженија на граѓани и фондации.

Право на учество

Субјекти кои имаат право да конкурираат со свои предлог проекти се здруженијата на граѓани и фондации со седиште во Општина Богданци.

Основни критериуми

-          Корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;

-          Корисниците своите предлог проекти да ги реализираат на територијата на Општина Богданци;

-        Реализацијата на проектните активности да биде во согласност со Уставот и Законите во Република Македонија;

Посебни критериуми

-          Предлог проектите да кореспондираат со стратешките документи на Општина Богданци и да биде наведено во самиот предлог проект за која стратешка цел и документ се однесува;

-     Учеството во проектот со сопствени финансиски или нефинансиски средства со одреден % од вкупниот буџет на проектот  носи дополнителни бодови;

-        Доделените средства исклучиво да се користат за намената предвидена во предлог проектот во согласност со зададената временска рамка;

Времетраење

Предвидениот период за реализација на проектните активности ќе биде определен со секој јавен повик посебно, но не подоцна од 20 Декември 2014 година.

Продолжување на предвидениот период за реализација на проектните активности може да биде дозволено само во случај на поднесување на писмено барање, најдоцна еден месец пред истекот на 20 Декември, со соодветно образложение за оправданоста на истото.

Потребни документи за аплицирање:

-       Пополнет апликационен формулар/предлог проект (еден примерок во оригинал и една копија), кој може да се добие на веб страната на Општина Богданци-www.bogdanci.gov.mk

-          Копија од решението за упис во регистарот на здруженија и граѓани

-          Профил на правното лице со референтна листа на досегашни реализирани проекти

-          Годишна програма на активности за 2014 година

-          Извештај за евентуално добиени средства од Општина Богданци за 2013година

-          Електронска верзија на апликациониот формулар / предлог проект во ЦД

-     Изјава дека со реализацијата на грантот тој нема да остварува профит и средствата нема да ги користи спротивно на уставот и Законите на Република Македонија, заверена кај нотар.

 

Забелешка:

Доставената апликација / предлог проект задолжително треба да биде пополнета со печатни букви со кирилско писмо, потпишана од застапникот на правното лице и заверена со печат на Здружението на граѓани или фондацијата.

Општина Богданци го задржува правото на корегирање на буџетот на поднесениот предлог проект.

Рокови:

Проектната документација се доставува преку пошта(препорачано) или лично на адреса:

По пошта:

Општина Богданци,

 Одделение за ЛЕР

 Ул. „Маршал Тито“ бр.62,

1484 Богданци

Лично:

Во архива на Општина Богданци

Краен рок за поднесување на предлог проектната документација е 15 дена од објавувањето на јавниот повик, нагласено со датум и време во секој јавен повик посебно .

На пликот во горниот лев агол треба да стои “Не отварај“,а на долниот десен агол “За јавен повик за здруженија на граѓани бр.1/2014– Општина Богданци“.

Напомена: Непотполните апликации и апликациите кои се пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените апликации не се враќаат.

Подносителите на предлог проектните апликации, по јавниот повик, ке бидат известени во рок од 10 дена од денот на донесување на одлуката за распределба на средствата од буџетот на Општина Богданци за 2014 година.

Лица за контакт:

•           Митко Влахов, Раководител на одделението за ЛЕР

•           Марјан Пеев, Помлад соработник за следење и подршка на ЛЕР

Општина Богданци

Одделение за локален економски развој

Тел.034/222-333 

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

                                                                                                                                                                          

Апликационен формулар

Посебни услови

 

Едногласно изгласана Стратегијата за климатски промени на Општина Богданци 2020

Советот на Општина Богданци во петокот (30.05.2014г.) едногласно ја усвои Стратегијата за климатски промени на Општина Богданци 2020. Оваа стратегија беше изготвена во рамки на Проектот на УСАИД за Општински стратегии за климатски промени“ кој е спроведуван од Милиеуконтакт Македонија заедно со партнерски организации од четири општини во Македонија. Општина Богданци заедно со организацијата партнер Мрежа за рурален развој на РМ и жителите на Богданци ја изготвија стратегијата  чија цел е да допринесе кон поголема отпорност на климатските промени со подобрување на подготвеноста и способноста за реагирање на влијанието на климатските промени на локално ниво. Реализацијата на овој проект се спроведе преку методот на Зелена агенда развиен од Милиеуконтакт Интернационал кој е партиципативен метод за креирање и имплементирање на локални развојни стратегии и планови.

Со цел градење на локалните капацитети во изминатата година беа одржани низа на тренинзи и предавања за да локалното население активно се вклучи во самиот процес и спроведување на активностите.

Во рамките на Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени беа изготвени два многу важни документи – „Климатски профил на Општина Богданци“ и „Инвентар на стакленички гасови“ - документ со кој се лоцирани изворите на причинителите на стакленички гасови во Општина Богданци.

Како важна компонента во  процесот на Зелена агенда беше и спроведениот  пилот проект – како итна акција со која се постигнуваат брзи и видливи решенија и претставуваат општо добро за целата заедница.

Така, во ноември минатата година во Општина Богданци се реализираше итната акција Изолација на кровен покривач на ЈОУДГ „Коста Поп Ристов Делчев“, а после завршените активности градинката ја посети и американскиот амбасадор во Р. Македонија, г. Пол Волерс заедно со претставници од Милиеуконтакт Македонија.

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1125127

Посетители

1771625
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
1674
1487
3161
33567
1771625

Server Time: 2018-09-18 23:01:53
Joomla template by Joomlashine.com