Општина Богданци                                                                                          

Инвестирај во општина Богданци

Основање на бизнис

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија

http://www.investinmacedonia.com/

 

Инвестирај во Македонија

http://www.kpmg.com/MK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2012-Investment-in-Macedonia-website.pdf

 

Извештај за инвестициона клима 2013 – Македонија

http://photos.state.gov/libraries/macedonia/8573/archive-pdfs-feb2013_001/investment-climate-statement2013macedonia.pdf

 

Визи и работни дозволи за странци

http://www.investinmacedonia.com/images/docs/Visas%20and%20Work%20Permits.pdf

 

Лиценци и дозволи

http://www.investinmacedonia.com/images/docs/Licenses%20and%20Permits.pdf

 
Браунфилд инвестиции во општина Богданци

http://brownfields.investinmacedonia.com/index.php/list?view=cat&id=5:southeast

 

Корисни линкови

 

Владини институции

http://www.vlada.mk/

http://www.finance.gov.mk/

http://www.economy.gov.mk/

http://www.investinmacedonia.com/governmental-institutions

 

Други институции

http://www.investinmacedonia.com/other-institutions

http://www.customs.gov.mk/

http://www.katastar.gov.mk/mk/Default.aspx

http://www.nbrm.gov.mk/

http://www.apprm.gov.mk/index.asp

http://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx

http://www.sec.gov.mk/

http://www.jpssdp.gov.mk/

 

Банки

http://www.investinmacedonia.com/banks

http://www.mbdp.com.mk/index.php/mk/

http://www.procreditbank.com.mk/pravni-lica.nspx

http://www.kb.com.mk/index.aspx?sel=1110&lang=1&uc=0&par=0#

http://www.nlbtb.com.mk/Default.aspx?lId=2

http://www.stb.com.mk/6b5f34a2-8dd6-4673-a7bf-a217ffdec698.nspx

 

Саемски капацитети

http://www.eragrupa.mk/index.aspx

http://www.eragrupa.mk/sektor.aspx?id=Saemi&menu=6&tip=2

 

 

Сојуз на стопански комори

http://www.sojuzkomori.org.mk/default-MK.asp

 

Стопанска комора на Македонија

http://www.mchamber.org.mk

 

Стопанска комора на северо-западна Македонија

http://oemvp.org/mk/

Постапка за регистрирање на претпријатие

http://www.investinmacedonia.com/investing-in-macedonia/setting-up-your-business

http://www.investinmacedonia.com/images/docs/Registering%20a%20Company%20in%20Macedonia.pdf

http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=57

Водич за инвестирање и бизнис во Македонија

http://www.pwc.com/mk/en/about-us/doing_business_guide_macedonia_2014.pdf

Виза и работни дозволи за странци

http://www.investinmacedonia.com/images/docs/Visas%20and%20Work%20Permits.pdf

Лиценци и дозволи

http://www.investinmacedonia.com/images/docs/Licenses%20and%20Permits.pdf

Регистер на фирми

http://www.crm.com.mk/

Социјален систем во РМ

http://mtsp.gov.mk/?ItemID=58596FFAE257704BBF545EDD4B790749

 

ОПШТИНСКИ ПРОГРАМИ И ИЗВЕШТАИ

1. Програма за урбана опрема во општина Богданци за 2015 

2. Програма за изградба, реконструкција, оддржување и заштита на локални патишта и улици во општина Богданци за 2015 година

3. Програма за изработување на урбанистички планови во општина Богданци за 2015 година

4. Програма за уредување на градежно земјиште во општина Богданци за 2015 година

5. Програма за активностите на општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2015 година

6. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2015 година

7. Програма за оддржување на јавна чистота на подрачјето на општина Богданци за 2015 година

8. Програма за ЛЕР за 2015 година

9. Годишен Извештај за извршување на Програмата за ЛЕР за 2014 година

9. Годишен план за Енергетска ефикасност на општина Богданци за 2015 година

9. Програма за улично осветлување за 2015 година

10. Програма за мерките и активностите на општина Богданци во областа на социјалната заштита за 2015 година

11. Програма за финансирање на културните активности во општина Богданци за 2015 година

12. Програма за финансирање на спортските активности во општина Богданци за 2015 година

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1128543

Посетители

1777531
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
1223
1846
9067
39473
1777531

Server Time: 2018-09-22 08:54:49
Joomla template by Joomlashine.com