Општина Богданци                                                                                          

HomeОпштина БогданциСРЕЌЕН БОЖИЌ - ХРИСТОС СЕ РОДИ

Општина Богданци

Урбанизам

 

Надлежност на општините од областа на урбанизмот
 
•  Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, 
•  издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, 
•  уредувањето на просторот и 
•  уредувањето на градежното земјиште

ЈП „Комунална чистота“


 

Основање

 

Претпријатието "Комунална чистота" е основано како јавно претпријатие со одлука на Советот на општина Богданци (бр.07-1573/5 од 21.10.2009 година), запишано во централен регистар со ЕМБС 6547389 на 24.12.2009 година.

Во согласност со Статутот на ЈП "Комунална чистота" - Богданци, донесен од Управен одбор на претпријатието на седницата, одржана на 16.12.2009 година, дадена е согласност со решение бр.07-1969/13 од 25. Претпријатието е правно лице во целосна сопственост на општина Богданци чиј основач е Советот на општината со конкретна дејност за вршење на услуги за водоснабдување и отпадни води.

Во текот на 2010 година беше набавено специјализирано возило за собирање на смет во вредност од 20.000 евра од кои што 80% беше исплатено со сопствени средства т.е. средства на граѓаните.Беа набавени и 20 контејнери за собирање на смет изработени во работилница и беа доделени на користење на домаќинства во Богданци.

Кон крајот на 2010 година беше потпишан и договор со италијанската фирма ГРЕЕН ЕУРОПЕ за рециклирање на отпадот на градската депонија како и оградување на депонијата и расчистување на приватните поседи кои се узурпирани во минатото.

Исто така во летниот период 2010 година,Општина Богданци инвестираше во опрема на приклучокот на ХС "Дојранско Езеро", опрема со која водата која се користи во летниот период од технолошка ја приспособи во вода за пиење со инсталација на потребните филтри за талог и песок, дозир пумпа за хлорирање на водата со течен хлор и останата хидромеханичка опрема.

Крајот на 2010 година и почетокот на 2011 година на пумпната станица во Ѓавото е инсталирана постројка за гасно хлорирање за дезинфекција на водата за пиење.Со овие два зафати со вкупна вредност од 14.000 евра целосно се заокружи процесот на производство и дистрибуција на чиста вода за пиење и истото се случува за прв пат после десет години.

Исто беше извршена промена на околу 800 метри дотраена канализациона инсталација каде што беше невозможно да се интервенира со механичко чистење.За потребите на претпријатието и нормалното извршување на секојдневните задачи беше набавено возило алат и опрема во вредност од 5000 евра.

Во август 2013год. беше изведен таложник (каскада) на колекторскиот систем кај Балкан гасови што се покажа како одлично решение за идно функционирање на колекторот. Што се однесува до колекторот во месец февруари 2014год. беше целосно испран со цистерна во сопственост на ЈП Плаваја Радовиш, со која исто така ги прочистивме и најкритичните канализации во Богданци и Стојаково.

Изведени беа три решетки кои ја собираат и пренасочуваат атмосферската вода на некои покритични места во Богданци.

Во овој период беа набавени: моторна правосмукална за потребите на Градскиот парк, ХТЗ опрема за вработените, водомери за домаќиствата кои што сеуште беа и се на паушал, службен автомобил Опел Астра , моторна сајла за отпушување на канализација, по преговорите со Јавното претпријатие од Кавадарци на располагање е уште еден камион за одлагање на смет од контејнери, моторна пила за дрва и машина за производство на бехатон плочки за уредување на јавни површини. Исто така ЈП Комунална чистота учествуваше во акцијата за чистење на дивата депонија во месноста викана Самовилец, ископ на најоштетените делови од асфалтирани улици кои повторно беа асфалтирани, тампонирање на сокаци, изведба на сокаци со бехатон и бетон, изведба на нова водоводна линија во индустриска зона  во месноста Барата и конечно започна со изведба на таканаречни џебови, односно трајни места на кои ќе бидат поставени контејнерите кои што се надеваме дека ова година ќе бидат целосно завршени.

Јавната чистота континуирано се одржува во централното градско подрачје и пред јавните објекти. Набавен е семенски материјал за повеќе видови на цвеќе, за потребите на Градскиот парк и уредување на јавни површини

На градските гробишта редовно се изведуваат нови гробни рамки и потпорни ѕидови, исто така продолжуваме со акцијата за поставување на нови чешми како на старите така и во новите градски гробишта. ЈП Комунална чистота успева навремено да ги санира сите дефекти на водоводна мрежа и редовно да одговара на барањата за нови приклучоци.

Важно е да се напомене дека отпочна и приклучувањето на жителите од село Ѓавото на новата канализациона мрежа и планирано е кога ќе се заврши со приклучување на канализацијата, да се продолжи со премостување на водокорисниците на новата водоводна мрежа и со тоа трајно да се реши проблемот со вода и каналицзација во ова населено место.

Проектот за одлагање на смет во Стојаково и Селемли го започнавме во Октомври 2013 и ќе продолжиме со уште поинтензивно темпо со што конечно ќе се реши проблемот со дивите депонии и воопшто проблемот со одлагање на сметот во овие населени места.

ЈП Комунална чистота редовно приложува финансиски извештај и Годишна програма што е и  наша обврска.

Во иднина планираме да се отпочне со оградување на Градската депонија и изградба на нов резервоар за потребите на градот Богданци.

Се надевам дека успешно ќе продолжиме да ги извршуваме нашите задачи за навремена и  безпрекорна услуга на нашите корисници, што е и наш предуслов за унапредување на квалитетот на нашата услуга.

 

 

Статут на ЈП Комунална Чистота Богданци

Одлука за давање на согласност на ценовникот на ЈП Комунална Чистота

Ценовник на ЈП Комунална Чистота

Финансов извештај по Завршна сметка на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци за периодот 01.01.2013 - 31.12.2013 година

Одлука за усвојување на Финансов Извештај на ЈП „Комунална Чистота“ за 2013 година

Финансов Извештај по Завршна сметка на ЈП „Комунална Чистота’ Богданци за периодот 01.01.2014 - 31.12.2014 година

Одлука за усвојување на Финансов Извештај на ЈП „Комунална Чистота“ за 2014 година

Годишна програма на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци за 2015 година

Одлука за Годишна Програма за работа за 2015 година

 

 

 

 

Економија

 

Бруто домашниот производ во општина Богданци според податоците за Југоисточниот регион изнесуваат 6050 ( ПКМ во USA $ ) и е помал од БДП на РМ кој изнесува 6850 USA $.
 
     Потенцијали
 
      Метални и неметални суровини: По својата местоположба територијата на Општината припаѓа на вардарската геотекстонска зона и во овие рамки се среќаваат следните геолошки супстрати :
 - дијабаз на мали површини што гравитираат кон граничниот премин Богородица, 
- биотитски гнајсеви (во поголемиот дел на Пугана),
 - кварц-кератопорфири (северно од р. Вардар),
 - амфиболитски шкрилци ( северно од Богданци), 
- гнајсеви од седиментно потекло (кај Стојаково и грчката граница), 
- лиас (кон северозападните падини на планината Карабалија).
 
     Потенцијали за развој на туризмот 
 
    (бански, планински, езерски, ловен и др) 
Спортско-рекреативен туризам:
     Спортско стрелачки клуб Магнум од Богданци секоја година е организатор на Меѓународен Гран-При турнир во летачки мети (глинени гулаби). На овој турнир учествуваат стрелачи од соседните земји и тоа репрезентативци на Република Бугарија, Србија, Грција а за 2007 година се најавени и репрезентациите на Република Хрватска и Босна и Херцеговина. На овој турнир учествуваат 40-50 натпреварувачи.Стрелачките терени со кои располага овој клуб се единствени од ваков вид во Македонија и едни од ретките на Балканот. 
    На територијата на Општината е регистирано Ловечкото друштво “Тигар” Стојаково со ловна територија која се протега и на соседните три општини (Дојран, Гевгелија). Дивечот што е застапен во регионот по својот состав е мошне атрактивен и го привлекува вниманието на голем број ловци – туристи од поширокиот простор на Европа. Богата орнитофауна во регионот се истотака привлечни на немалиот број вљубеници на сафари – туризмот. Само во еко системот на Дојранското езеро се среќаваат над 80 видови на птици, а поголемиот број од нив се со статус на ретки и загрозени видови од прва, втора и трета категорија во Европа. Ловечкото друштво располага и со сопствен репроцентар за диви свињи кој се наоѓа во месноста Грамади. Со развојот на ловниот и сафари туризмот ќе се овозможи продолжено и порационално искористување на другите туристички инфраструктурни објекти во регионот надвор од главната туристичка сезона.
 
Доминантни стопански гранки: 
 
       На територијата на Општината постојат повеќе стопански субјекти. Има десетина текстилни фабрики кои спаѓаат во категоријата на лесна текстилна индустрија. Постои фабрика за производство на приколки и полуприколки,млечни капацитет за преработка на млеко и производство на производи. Исто така има и погон за преработка и конзервирање на земјоделски производи. Постои и погон за производство на средства за лична хигиена.
      Во рамките на земјоделското производство постојат посебно климатско-педолошки услови за производство на раноградинарски производи, како на отворено, така и во заштитен простор (стакленици и пластеници). На овие простори се застапени следниве видови култури: домати, краставици, зелка, кромид, пиперка, лубеници и друго. Лозарството е исто така многу застапено. Се одгледуваат повеќе сорти на асталско и винско  грозје. За складирање и одржување на раноградинарските и лозарските производи во општина Богданци постојат и одредени капацитети (ладњачи).
    Од доменот на сточарството постои и краварска фарма, како и фарма во која се одгледува специјален вид на француска коза.

Инфраструктура

 

     Поврзаност со регионални и магистрални патишта-km
 
 
    Општината Богданци со соседните општини Гевгелија и Дојран е поврзана со регионалниот пат Р - 111. Патот почнува од градот Гевгелија, минува низ Богданци и во општината Дојран меѓу населените места Фурка, Црничани и Ѓопчели се спојува со регионалниот пат Р - 604 кој е врска меѓу градовите Валандово и Дојран. 
    Населените места Ѓавото, Стојаково и Селемли меѓусебно се поврзани со регионалниот пат Р - 123 кој е и истовремено и врска на општина Богданци со општината Валандово. Правецот на регионалниот пат Р - 123 е од Марвинци кон Ѓавото, потоа се сече со регионалниот пат Р-111 и продолжува кон Стојаково и кон Селемли. Овој патен правец од Маринци до Грчиште е асфалтиран, од Грчиште до Ѓавото е земјен, а од Ѓавото до Селемли е асфалтиран со широчина помала од 4 м. Од населеното место Селемли кон акумулацијата Паљурци постои земјен пат.
  Во функција е и регионалниот пат заобиколница Гевгелија-Богданци-Дојран.
   На територијата на Општина Богданци има 30 km локални патишта.

Образование

 

      Во општина Богданци редовно функционираат  2 основни училишта: ООУ "Петар Мусев“-Богданци (https://www.facebook.com/ooupetar.musevbogdanci?fref=ts) и  ООУ "Кирил и Методиј" - Стојаково (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003785868677) и 2 подрачни училишта. На територијата на општината континуирано функционира и 1 средно училиште гимназија С.О.У Богданци.
    Образованието е сегмент кој значително ќе придонесе за добробит на нашата општина. Инвестициите во образованието на општината и целокупната заедница им носат најмногу на среден и долг рок.

Здравство

 

     Здравствената заштита на населението во Општината се извршува во Здравствен дом во Богданци. Во населените места Стојаково, Селемли и Ѓавото здравствената заштита се извршува во здравствени амбуланти. Генерално гледано здравствената состојба на населението е добра, до сега некои поконкретни податоци за поврзаноста на нарушувањето ( загаденоста ) на животната средина со здравствената состојба на населението во одредени населби или на подрачјето на целата Општина нема.
      Меѓутоа се чувствува потреба од една поиздржана анализа за поврзаноста на здравјето на луѓето со состојбата на животната средина со што би се добила пореална слика за најчести заболувања, професионални заболувања, најчести заразни болести, морталитет и друго.
     Добрата здравствена состојба на населението е резултат на добра здравствена заштита, начинот на живеење и релативно незагадената животна средина. За да се ззадржи оваа  поволна здравствена  состојба на населението треба да се превземат мерки за отстранување на потенцијалните загадувачи и на животната средина и на човекот : депониите и отпадните води.
    Загадувањето доаѓа од градската депонија која не ги задоволува санитарно техничките услови, нејзината локација, постоењето на диви депонии и нивното палење. Состојбата со цврстиот отпад може да се оцени како исклучително штетна и епидемиолошки опасна за човековото здравје. Опасноста започнува уште од домовите на граѓаните поради непостоење на соодветни канти и контејнери за отпадоци, возилата и начинот на кој се транспортира сметот до депонијата.
    Сериозен ризик по здравјето на граѓаните е и отпадната вода од домаќинствата и индустријата која се испушта во реципиентите без соодветен третман.
     Водата за пиење во изворот ги задоволува  хигиенско санитарните стандарди, но до нејзиното загадување може да дојде во мрежата поради чести дефекти поради застареност.
     Нестручна и неконтролирана употреба на ѓубрива и хемиски средства во земјоделието може да доведе до присуство на штетни материи во земјоделските производи и на тој начин да претставува ризик по човековото здравје и можности од разни заболувања. Поради тоа неопходна е постојана контрола на употребата на овие средства и ориентација кон помалку штетни алтернативни препарати (био - технологија ).
     Според податоците кои ги дава Заводот за Здравствена заштита кој ја следи и состојбата на прехранбените производи кои се продаваат и консумираат на подрачјето на Општината, смета дека се продаваат голем број на производи без проверен квалитет, се транспортираат на неадекватен начин и се чуваат и продаваат на сонце.
    Индиректно здравјето на населението зависи и од здравјето на добитокот. Кај добитокот најчесто заболување, но не во големи размери е бруцелозата. За заштита на животните од заразни болести, се превземаат превентивни мерки според препораките од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство.

Повеќе артикли...

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1089343

Посетители

1715224
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
1088
1460
13087
36969
1715224

Server Time: 2018-08-20 15:10:33
Joomla template by Joomlashine.com