Општина Богданци                                                                                          

Oдделение за човечки ресурси

   Одделението за човечки ресурси ги врши работите кои се однесуваат на:

-изготвување на акти кој се однесуваат на правата, обврските и одговорностите на вработените;

-обезбедува координација на управување со процеси и човечки ресурси, стручно усовршување, едукација, тренинг-обука на вработените во општинската администарција;

-грижа за обезбедување оптимални услови за работа на вработените;

-координација на процесот на оценување на државните службеници;

-подготвување на одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувања на овие акти, изработување програма како составен дел од програмата за работа на органот врз основа на предлозите од вработените на одделението;

-остварување на редовна комуникација и соработка со другите одделенија за човечки ресурси од органите на управата со цел откривање на човечки потенцијали и дава предлог за вработување без јавен оглас од еден во друг орган;

-развојот на организационата култура во органот во функција на остварување на целите во органот, правилно применување и спроведување на законите и сите подзаконски акти од областа на човечките ресурси;

-спроведување на политиката за управување со човечки ресурси во органот;

-следење на состојбата на човечките ресурси, организирање на состаноци со раководителите на секторите и одделенијата за планирање на потребите за човечките ресурси на органот;

-советување и соработка со другите раководители на органот за прашања од областа на управување со човечки ресурси и оценување на државни службеници;

-изработување на основните елементи на документи за реализација на меѓусебните права и обврски при стручно оспособување и усовршување на ДС во органот, ја следи примената на етичкиот кодекс на ДС;

-соработува со сметководството во одржување на базата на податоци за плати на ДС, ги води личните досиеа на вработените;

-целосно го користи софтверот за човечки ресурси и ја одржува базата на податоци за државните службеници, а воедно контактира со Министерството за информатичко општество и администрација и Агенцијата за администрација;

-принципот на постојано усовршување на државната администрација;

-вработување и мобилност во државната служба;

-службенички однос и информатички систем за човечки ресурси;

-работни односи;

-остварување соработка со Министерството за информатичко општество и администарција и Агенцијата за администрација;

-други работи утврдени со закон и други прописи.“

 

 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
728399

Посетители

1187267
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
85
1396
8525
32308
1187267

Server Time: 2017-10-22 00:42:30
Joomla template by Joomlashine.com