Општина Богданци                                                                                          

Занимливости за Општина Богданци

Борис Бојаџиев

   Борис Бојаџиев е роден 05.02.1918 година, а починал на 28.06.2008 година.   Избран е за прв Претседател на Општина Богданци. Територијата на Општина Богданци тогаш била поголема од сегашната, тука припаѓала и Богородица, а подоцна и Дојран со околните села. Од мало рурално село (2300 жители) Богданци прераснува во модерно мало гратче (6000 жители)  со целосна инфраструктура. Изградени се канали за наводнување на нивите. Изградени се повеќе објекти: општинската зграда, хотел-ресторанот, повеќе станбени згради. Тогаш е обликуван и центарот на Богданци, отворена и поплочена со коцки главната улица, направен е паркот, шеталиштето, тротоарите,...Изграден е водовод, канализација, воведена е електрична енергија, изградена е поштата, магацинот. Формирани се повеќе претпријатија: комуналното, „Млаз“ (името е дадено токму од  Борис Бојаџиев), „Изворски“. И ресторанот во Стојаково е изграден за време на неговиот мандат. По завршувањето на Претседателскиот мандат, Борис Бојаџиев продолжува да извршува повеќе важни функции: бил Директор на ГП „Пелагонија“, Заменик Директор во ЗИК „Изворски“ и друго. Како пензионер беше член и на Советот на обновената општина Богданци.

Одделение за правни и општи работи

Одделение за правни и општи работи

Одделението за правни и општи работи ги врши работите што се однесуваат на:
 
-          подготвување на актите на Советот и Градоначалникот;

-          подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите  постојани и повремени комисии;

-          подготвување на постапка за решавање во управни спорови;

-          приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои општината е тужител и тужен;

-          нормативно правни работи и застапување на општината;

-          подготвување на седници на привремените комисии што ги формира Градоначалникот на општината;

-          ракување и чување на документи на општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;          

-          канцелариско и архивско работење;

-          заштита и одржување на  зградата на органите на општината и другиот имот;

-          подготвување и издавање на службен гласник на Општина Богданци;

-          работи за возниот парк и други помошно-технички работи (одржување на хигиената);

-          други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.“

 

 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
634634

Посетители

1034129
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
573
1085
7913
30805
1034129

Server Time: 2017-06-26 13:41:31

Нацрт програми од 26.11.2011

1.Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, ПП заштита.

2.Нацрт-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци

3.Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на Локален економски развој за 2012

4.Нацрт-Програма за финансирање на културните активности на Општина Богданци за 2012 година

5.Нацрт-Програма за финансирање на активностите на Општина Богданци од областа на социјална заштита 2012

6.Нацрт-Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2012 година

7.Нацрт-Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2012 година

8.Нацрт-Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2012 година

9.Нацрт-Програма за урбана опрема во Општина Богданци за 2012 година

10.Нацрт-Прогрма за работа во областа на располагањето со градско земјиште во сопственост на РМ za 2012

11.Нацрт-Програма за уредување на градежно зејиште во Општина Богданци за 2012 година

Joomla template by Joomlashine.com