Општина Богданци                                                                                          

Одделение за правни и општи работи

Одделението за правни и општи работи ги врши работите што се однесуваат на:
 
-          подготвување на актите на Советот и Градоначалникот;

-          подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите  постојани и повремени комисии;

-          подготвување на постапка за решавање во управни спорови;

-          приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои општината е тужител и тужен;

-          нормативно правни работи и застапување на општината;

-          подготвување на седници на привремените комисии што ги формира Градоначалникот на општината;

-          ракување и чување на документи на општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;          

-          канцелариско и архивско работење;

-          заштита и одржување на  зградата на органите на општината и другиот имот;

-          подготвување и издавање на службен гласник на Општина Богданци;

-          работи за возниот парк и други помошно-технички работи (одржување на хигиената);

-          други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.“

 

 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
728399

Посетители

1187267
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
85
1396
8525
32308
1187267

Server Time: 2017-10-22 00:42:30

Нацрт програми од 26.11.2011

1.Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, ПП заштита.

2.Нацрт-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци

3.Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на Локален економски развој за 2012

4.Нацрт-Програма за финансирање на културните активности на Општина Богданци за 2012 година

5.Нацрт-Програма за финансирање на активностите на Општина Богданци од областа на социјална заштита 2012

6.Нацрт-Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2012 година

7.Нацрт-Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2012 година

8.Нацрт-Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2012 година

9.Нацрт-Програма за урбана опрема во Општина Богданци за 2012 година

10.Нацрт-Прогрма за работа во областа на располагањето со градско земјиште во сопственост на РМ za 2012

11.Нацрт-Програма за уредување на градежно зејиште во Општина Богданци за 2012 година

Joomla template by Joomlashine.com