Општина Богданци                                                                                          

Документи

1. Програма за изработување на урбанистички планови во општина Богданци за 2018 година

2. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во општина Богданци за 2018 година

3. Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Богданци за 2018 година

4. Програма за уредување на градежно земјиште во општина Богданци за 2018 година

5.Програма за урбана опрема во општина Богданци за 2018 година

6. Програма за улично осветлување на подрачјето на општина Богданци за 2018 година

7. Програма за оддржување на јавна чистота на подрачјето на општина Богданци за 2018 година

8. Програма за финансиски средства на општина Богданци за потребите на одбраната во 2018 година

9.Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на општина Богданци за 2018 година

10. Програма за третман на бездомни кучиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот

11. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година

12.Програма за активностите на општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето во 2018 година

13. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште во сопственост на РМ во Општина Богданци

14.Решение за одобрување на план за управување со отпад 

15. План за управување со отпад 2017 - 2022

16. Одлука и формулари за спроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за донесување на Генерален Урбанистички План на град Богданци - Плански период 2012 - 2022

17.УПАТСТВО за добивање на одобрение за градење на објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко-планска документација

18. Жиро сметки

19. Административни такси

20. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА на Урбанистички план вон населено место за Стопански комплекс Винарија Дивино, Општина Богданци - Плански период 2009-2019, нацрт план

21. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за Локална урбанистичка документација за изградба на Стопански комплекс на КП11763, КП117601, КП117602, КП117511, КП117512 и дел од КП

22. Упатство за подносители на Е - дозволи

23. Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

24. Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи

25. Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за ГУП за град Богданци

26. Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ, изработка на план за управување со отпад

27. Формулари за изработка на план за управување со отпад

28. Известување за изработка на извештај за стратегиска оцена на влијание на животната средина за ПД

29. Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Проект за  инфраструктура за локален пат Грчиште - Ѓавото

30. Формулари за планскиот документ Проект за инфраструктура за локален пат Грчиште-  Ѓавото

31. Информација за урбанистички планови во општината

32. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за изработување на проект за инфраструктура за фекална канализација со пречистителна станица во с.Селемли

33. Формулар за неспроведување на С.О. за проект за инфраструктура за фекална канализација со пречистителна станица во с.Селемли

34. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за изработување на Проект за инфраструктура за приклучок на пристапен пат за ПВЕ Богданци на регионален пат Р-1109 , општина Богданци

35. Формулар за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за изработување на Проект за инфраструктура за приклучок на пристапен пат за ПВЕ Богданци на регионален пат Р-1109 , општина Богданци

36. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за проектот за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница, општина Богданци

37. Формулари за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за проектот за инфраструктура за изградба на ветерни електрани

38. Годишен извештај од инспекциски надзор на овластениот инспектор за животна средина на/во правните субјекти во општина Богданци за 2017 година

39. Предлог - Урбанистички план за село Стојаково, КО Стојаково Општина Богданци

40.Предлог - Урбанистички план за село Ѓавото, Општина Богданци

41.Предлог - Урбанистички план за село Селемли, општина Богданци

42. Анкетен лист за предлог - урбанистички план за село Стојаково

43. Анкетен лист за предлог - урбанистички план за село Ѓавото

44. Анкетен лист за предлог - урбанистички план за село Селемли

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
855733

Посетители

1396142
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
318
1524
3459
39735
1396142

Server Time: 2018-02-21 13:10:39
Joomla template by Joomlashine.com