Општина Богданци                                                                                          

Посета на саем за земјоделство во Нови Сад

Земјоделците од општина Богданци деновиве(од 16-18.05.2016 год) имаа можност да присуствуваат на Меѓународниот саем за земјоделство во Нови Сад, Србија.

На саемот во Нови Сад присуствуваа 7 претставници од деловниот сектор, земјоделската задруга Агро Богданци  и индивидуални земјоделци, а на него беа презентирани земјоделска механизација, опрема и резервни делови, храна и пијалоци, растителоно производство, сточарство, амбалажа, агроиновации…

Посетата беше реализирана во соработка на општина Богданци со Федерацијата на фармери на Р.Македонија согласно Годишниот План за посета на саеми за 2016 година кој е составен дел на Програмата за активности на општина Богданци во областа на Локалниот Економски Развој во 2016 година. со цел да се разменат искуства и да се види практичната примена на иновациите во аграрот.

 

Штип, Богданци, Гази Баба и градот Скопје се новите единици на локална власт кои се стекнаа со печатот на бизнис пријателски општини

         

Штип, Богданци, Гази Баба и Градт Скопје се новите единици на локална власт од Република Македонија кои се стекнаа со регионалниот сертификат за бизнис деловно опкружување (Business Friendly Certification in South East Europe (BFC SEE). Во општините Прилеп, Битола и Илинден процесот на сертифицирање е во тек. Пред повеќе од две години со овој стертификат се стекнаа и општините Велес и Струмица, но тие не се пријавија за  ресертификација со што, во согласност со стандардите на Програмата, го изгубија статусот на БФЦ СЕЕ сертифицирана општина. БФЦ СЕЕ Програмата претставува единствена иницијатива во регионот на Југоисточна Европа, која влијае на креирањето на побрза и поефикасна администрација, која треба да ги отстрани пречките и да овозможи  услови за забрзан развој на стопанството, подобри резултати во привлекувањето на домашни и на странски инвестиции и воведување на нови технологии, креирање на нови работни места и модернизација на општеството. Затоа се предвидени 12- кристериуми што  општината треба да ги исполни  за да го добие печатот на општина која е подготвена да даде квалитетна поддршка на постојната бизнис заедница и на потенцијалните инвеститори.

Свеченото доделување на сертификатите се одржа на четвртиот по ред Регионален конгрес на БФЦ  СЕЕ Програмата, што се одржа на 9 мај, 2016 година во Подгорица. Сертификати добија и две општини од Република Хрватска,  една општина од Република Србија, по четири  општини од Федерација БИХ и Република Српска. Во согласност со  BFC SEE стандардот досега во четирите земји од регионот вклучени во Програмата,  сертфицирани  се вкупно 26 локални власти во регионот, кои се подготвени да пружат квалитетна услуга на 105.000 претпријатија и на потенцијаслни инверститори од целиот свет. Република Црна Гора на овој настан и официјално се приклучи на БФЦ СЕЕ регионалната мрежа , во која заинтересираните локални власти ќе започната со процесот на  утврдување и исполнување на утврдените 12-критериуми од  оваа Програма, при што најави дека веќе шест општини пријавиле подготвеност да започнат со процесот.

На Конференцијата учествуваа голем број на министри, градоначалници и стопанственици од регионот, кои говореа за полезноста на сертификатот, достигнатиот напредок во развивањето на локалната економија и привлекувањето на нови бизнис инвеститори, како и за предизвиците со кои се соочувале локалните власти во текот на сертифицирањето. Од Република Македонија присуствуваше министерката за локална самоуправа, Ширет Елези. Таа изрази задоволство што единиците на локална самоуправа од земјата покажуваат  интерес за надградување на своите капацитетити и во делот на зајкунување на локалниот економски развој. Министерката Елези говореше за процесот на децентрализација во Република Македонија, за политиката на рамномерниот регионален развој и за Владината програма за развој на општините, каде акцентот е ставен и на создавање економски посилни, развојно ориентирани и инклузивни единици на локалната самоуправа.

На Конференцијата, освен претставници од четирите новосертифицирани единици на локална власт кои го добија БФЦ СЕЕ сертификатот, присуствува и претставници од ЗЕЛС. Всушност ЗЕЛС и ССК го претставуваат Националниот технички секретаријат во Република Македонија за Програмата БФЦ СЕЕ. Во името на македонските сертифицирани општини,  на организираната панел дискусија на тема  „ Од стандардот  за поволно деловно опкружување до економски раст и нови инвестиции“   говореше   Анастасија Олумчева, градоначалничка на општина Богданци. Таа  ги истакна искуствата на мекдонските општини и придобивките кои ги имаат со воведувањето на електронскиот систем за издавање на градежни дозволи, кој е управуван од страна на ЗЕЛС. Таа нагласи -  „Благодарение на континуираната поддршка на ЗЕЛС, локалните власти од нашата земја станаа лидери во регионот во користењето на електронски решенија за обезбедување услуги кон граѓаните. Електронската апликација „ Е - градежна дозвола“ е првата „извозна“ алатка на Заедницата. Нашата држава, според извештајот Doing Business, на Светска банка за 2015 година, е рангирана на 10-то место во светот и второто во Европа, токму во делот на критериумот за издавање градежни дозволи“. Дека „Е-градежната дозвола“ е важна за општините, а непосредно и за инвеститорите, потврда е и 4-от критериум од Програмата “Општина со поволно деловно опкружување-BFC SEE”- Систем на услуги за добивање на градежна дозвола,  што претставува збир од фактори и услови кои треба да ги исполни општината за да инвеститорот има јасна слика за  колку пари и време му се потребни за реализација на било која инвестиција.

Конференцијата ја организираше Министерството за финансии на Црна Гора и Регионалниот технички секретаријат на BFC SEE Програмата  а со поддршка на ГИЗ Отворениот фонд за модернизација на општинските услуги.

Општина Богданци, општина со поволно деловно окружување

На 4. Регионален конгрес за бизнис пријателско опкружување во ЈИЕ оддржанна 09.05.2016 во Подгорица во организација на Министерството за финансии на Црна Гора и НАЛЕД (Националната алијанса за локален економски развој) со поддршка на ГИЗ Отворениот фонд за модернизација на општинските услугина општина Богданци и беше доделен сертификат за општина со поволно деловно окружување.

Сертификатот за општина Богданци значи  потврда на систематизација на условите и обврските што локалната самоуправа ги исполнува за да излезе во пресрет на потенцијалните инвеститори на побрз и поефикасен начин..

Самиот процес на сертификација има огромно влијание бидејќи преку него се остварува мрежа на општини кои исполнуваат одредени стандарди за можност за размена на информации за потенцијални инвеститори.

На регионалниот конгрес општина Богданци беше претставувана од Градоначалникот на општина Богданци г-а Анастасија Олумчева, на настанот беше  присутна и министерката за локална самоуправа на Р.Македонија Ширет Елези.

 

Упатство за примена на биосигурносни мерки на одгледувалиште, заштита на животните од убоди од инсекти и безбедно користење на ѓубриво од животинско потекло

Со цел да се спречи влез и ширење на болести и штетници кои може да предизвикаат големи економски штети во сточарството, намалена продуктивност на животните и дополнителни трошоци за нивно сузбивање и искоренување, но и да не се нарушува угледот на фармите и да не се изгуби довербата на потрошувачите која може да доведе до намалена продажбата, Агенцијата за храна и ветеринарство им препорачува на сточарите преземање на сет од мерки (биосигурносни мерки) кои треба да се применуваат на одгледувалиштето/фармата. Биосигурноста е одговорност на сопственикот (тој треба да направи план за нивно спроведување и истиот да го имплементира), на вработените и на посетителите на одгледувалиштето/фармата. 

Прилог: Упатство за примена на биосигурносни мерки на одгледувалиште, заштита на животните од убоди од инсекти и безбедно користење на ѓубриво од животинско потекло

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АВТО – ТАКСИ ВОЗАЧ

Согласно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Р.Македонија бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16 I 71/16) и Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач, формата и содржината на Уверението за положен испит и на сертификатот за авто – такси возач („Службен весник на Р.Македонија бр.98/14), општина Богданци Ве известува дека ќе спроведе испит за добивање на сертификат за авто такси возач.

Истиот ќе се спроведе на ден 13.05.2016 година (Петок) со почеток во 12.00 часот.

Испитот ќе го спроведе посебна комисија за полагање на испит за авто – такси возач, формирана од Градоначалникот.

Кандидатите (авто – такси возачи) освен пријава, потребно е да достават и Потврда за завршена обука од правно лице кое е овластено од општината за стручно оспособување на кандидатите.

Пријавите се поднесуваат во архивата на општина Богданци најдоцна до Среда, 11.05.2016година, 12.00 часот.

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
811977

Посетители

1325908
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
1282
2594
6209
26931
1325908

Server Time: 2018-01-17 18:21:23

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joomla template by Joomlashine.com