Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека педесет и втората седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 13.11.2020 година (петок) со почеток во 11.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот јули-септември  2020 година;
 2. Предлог-Одлука за одобрување на План на програми за развој на општина Богданци за 2021 година;
 3. Предлог-Одлука за повлекување од учество на проект;
 4. Кратка Информација за учество на Општина Богданци во проект „Ритам на Европа“;
 5. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош за потребите на Ковид Центарот во Гевгелија;
 6. Предлог-Одлука за продажба на недвижни ствари во сопственост на Општина Богданци;
 7. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во ЈОУДГ „Коста Поп Ристов Делчев“-Богданци;
 8. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр.7418 и КП бр. 7419);
 9. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр.7481);
 10. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр.7948, КП бр.7947 и КП бр. 7946);
 11. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр.7812/1 и КП бр. 7811/1);
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр.7344/1);
 13. Предлог-Одлука за урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр.10107);
 14. Предлог-Одлука за урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр.9789/1);
 15. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |