Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме седмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 04.02.2022 година (петок) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот октомври-декември 2021 година;
 2. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2021-30.06.2021 година;
 3. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2021-30.09.2021 година;
 4. Годишна Програма за работа на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2022 година;
 5. Разгледување на одлука за утврдување на тарифа за снабдување  со вода за пиење и одведување на отпадни води;
 6. Предлог-Одлука за утврдување на бодот за пресметување на плати на јавните службеници, даватели на јавни услуги, помошно технички персонал како и директор во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за 2022 година;
 7. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2021 година;
 8. Извештај по Програмата за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2021 година;
 9. Извештај по Програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2021 година;
 10. Предлог-Решение за поништување на Решението за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност „Гевгелија“-Гевгелија како претставник на општината;
 11. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |