Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека четириесетивтората седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 18.12.2023 година (понеделник) со почеток во 11.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2024 година;
 2. Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2024 година;
 3. Нацрт– Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2024 година;
 4. Нацрт-Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2024 година;
 5. Нацрт-Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2024 година;
 6. Нацрт–Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2024 година;
 7. Нацрт-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2024 година;
 8. Нацрт-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;
 9. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 2382/2, 2381 и 8071);
 10. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7337 и КП 7334);
 11. Нацрт–Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2024 година;
 12. Нацрт- Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2024 година;
 13. Нацрт–Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2024 година;
 14. Нацрт–Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2024 година;
 15. Нацрт- Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2024 година;
 16. Предлог-Одлука за донесување на план за парцелација составен дел на Урбанистичкиот проект со план за парцелација со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП бр. 6165, КП бр. 6166/1, КП бр. 6166/2, КП бр. 6170/1 и КП бр. 6170/2, КО Стојаково, Општина Богданци;
 17. Нацрт-Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2024 година;
 18. Нацрт–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2024 година;
 19. Нацрт–Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2024 година;
 20. Нацрт-Програма од областа на еднаквите можности на жените и мажите во Општина Богданци за 2024 година;
 21. Нацрт-Буџет на општина Богданци за 2024 година;
 22. Предлог-Одлука за определување на висината на надоместокот за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност;
 23. Финансов извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот  01.2023-30.09.2023 година;
 24. Одлука за усвојување на одлуката за утврдување на висината на бод за исплата на плата на вработените во ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 25. Предлог-Одлука за измена на одлуката за утврдување на месечен надоместок на претседателот и членовите на Управниот одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 26. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |