Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме шестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.12.2021 година (среда) со почеток во 10.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2022 година;
 2. Предлог -Програма  за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2022 година;
 3. Предлог –Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2022 година;
 4. Предлог -Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година;
 5. Предлог -Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2022 година;
 6. Предлог – Програма за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 7. Предлог -Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2022 година;
 8. Предлог -Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2022 година;
 9. Предлог –Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 10. Предлог – Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 11. Предлог –Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2022 година;
 12. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2022 година;
 13. Предлог – Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2022 година;
 14. Предлог -Програма за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2022 година;
 15. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2022 година;
 16. Предлог –Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2022 година;
 17. Предлог -Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2022 година;
 18. Предлог-Програма од областа на родовата рамноправност во Општина Богданци за 2022 година;
 19. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
 20. Предлог-Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2022 година;
 21. Предлог-Буџет на општина Богданци за 2022 година;
 22. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2022 година;
 23. Предлог-Буџетски календар за 2022 година;
 24. Предлог-Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА –ЛУНА“-Струмица;
 25. Предлог–Решение за разрешување и именување на членови на Училишниот одбор на СОУ „Богданци“-Богданци;
 26. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Училишниот одбор на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково;
 27. Предлог-Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 28. Предлог-Решение за разрешување и именување членови на  Надзорниот орган на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 29. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Орган за внатрешна контрола на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 30. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 31. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 32. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност „Гевгелија“-Гевгелија како претставник на општината;
 33. Предлог-Решение за формирање Комисија за утврдување Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Богданци;
 34. Решение за формирање на Координативен одбор за следење на спроведување на Интегрираниот план за локален развој на Општина Богданци (2019-2022) и именување членови во истиот.
 35. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |