Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека 32-та седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 30.09.2019 година (понеделник) со почеток во 08.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1.  Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за урбанистички планови во Општина Богданци за 2019 година;
 2. Предлог-Програма за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2019 година;
 3. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2019 година;
 4. Предлог-Одлука за отстапување на користење на основни средства;
 5. Предлог-Одлука за определување на висината на годишната членарина за членство во Здружение ЛАГ Бојмија;
 6. Предлог-Одлука за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Богданци од сите ризици и опасности;
 7. Предлог-Одлука за давање на согласност за реализација на научен проект „Состојбата на моторичките способности и нутритивниот статус кај децата и младите од Општина Богданци;
 8. Предлог-Одлука за реонизација на општинските основни училишта на територијата на Општина Богданци;
 9. Предлог-Решение за разрешување на член од Училишниот одбор на ООУ „Петар Мусев“-Богданци како претставник на општината;
 10. Предлог-Решение за разрешување на член од Училишниот одбор на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково како претставник на општината;
 11. Годишна програма за работа на СОУ „Богданци“-Богданци за 2019/2020 година;
 12. Годишен извештај за работата успехот и поведението на крајот од учебната 2018/2019 година на СОУ „Богданци“-Богданци;
 13. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за 2020 година;
 14. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за 2020 година;
 15. Програми за екскурзија на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2019/2020 година;
 16. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2020 година;
 17. Предлог-Годишен план за вработување на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2020 година;
 18. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 3146);
 19. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 6002/1);
 20. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 4297/1 и КП бр. 4296/1);
 21. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7794);
 22. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7869 и КП бр. 7870);
 23. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти  (КП бр. 11245);
 24. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти  (КП бр. 8777);
 25. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти  (КП бр. 10415);
 26. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 11417/1);
 27. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7572);
 28. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |