Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека педесет и петтата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.01.2021 година (петок) со почеток во 11.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот октомври-декември 2020 година;
 2. Извештај по Програмата за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2020 година;
 3. Извештај по Програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2020 година;
 4. Извештај по Програмата за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2020 година;
 5. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2020 година;
 6. Извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2020 година;
 7. Извештај по Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2020 година;
 8. Извештај по Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2020 година;
 9. Извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2020 година;
 10. Извештај по Програмата за урбана опрема во Општина Богданци во 2020 година;
 11. Предлог-Одлука за определување на крајбрежен појас на Суводолиците: Селемлиска река и нејзината притока Поток 1, опфатени со Урбанистичкиот план за село Селемли, Општина Богданци;
 12. Предлог-Одлука за потребата од определување на заштитна зона на водни  тела наменети за консумирање од страна на човекот, Бунари за питка вода ВИПВ5 на КП 1750/2 и ВИПВ% на КП 1745/2, КО Ѓавото;
 13. Предлог-Одлука потребата од определување на заштитна зона на водно  тело наменето за консумирање од страна на човекот, Бунар за питка вода ВИПВ5 на КП 1669 КО Ѓавото;
 14. Предлог-Одлука потребата од определување на заштитна зона на водно  тело наменето за консумирање од страна на човекот, Бунар за питка вода ВИПВ5БПВ-Г1 на КП 2385/26 КО Ѓавото;
 15. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10081/1);
 16. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10081/2);
 17. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 8032);
 18. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10827/1);
 19. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10508/1);
 20. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10053/1);
 21. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10567);
 22. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10536/2);
 23. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 606/2);
 24. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 6513);
 25. Предлог-Одлука донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7831, КП бр. 7832 и КП бр. 8129);
 26. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 9677/1);
 27. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7398);
 28. Годишна Програма за работа на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2021 година;
 29. Финансов извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот 01.01.2020-30.09.2020 година;
 30. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |