Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека дваесетиседмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.05.2019година (Среда) со почеток во 11.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот јануари-март 2019 година;
 2. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 3. Предлог-Одлука за обезбедување средства за одржување на Агрометеоролошки станици во рамки на проектот „ Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина;
 4. Нацрт-Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци;
 5. Предлог-Одлука за пренесување на правото на користење на основно средство (Главен потисен цевовод);
 6. Предлог-Одлука за пренесување на правото на користење на основно средство (Резервоар);
 7. Предлог-Одлука за определување на  крајбрежен појас на Суводолиците: Габрошка, Медурска, Поток Козарник кој продолжува во Љокова река и Камилска која продолжува во Гегова река и реката Луда Мара во град Богданци, опфатени со Планската програма на Генералниот урбанистички план на Богданци, Општина Богданци;
 8. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2019 година;
 9. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2019-31.03.2019 година;
 10. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2018 година;
 11. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9415/2);
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8749/2);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10484/1);
 14. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9049);
 15. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8890 и 8891/2);
 16. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10484/2);
 17. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9802);
 18. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9895);
 19. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1577);
 20. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1599/2 и КП бр. 1598);
 21. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1557/3);
 22. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1480);
 23. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 205);
 24. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 260);
 25. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 4488 и КП бр. 8096);
 26. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7409);
 27. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7849/1 и КП бр. 7849/2);
 28. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7640);
 29. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 4042);
 30. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7483 и КП бр. 7488/2);
 31. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7322/2 и КП бр. 7324);
 32. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 8609);
 33. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 9491/1);
 34. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 8573);
 35. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7693/2, КП бр. 7693/1, КП бр. 7693/3 и КП бр. 8130/1);
 36. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7479/2);
 37. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 11099);
 38. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7592/1);
 39. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7934/2, 7934/1 и КП бр. 7935);
 40. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1576);
 41. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 8037);
 42. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10631/1);
 43. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 11340/1);
 44. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10358);
 45. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8588);
 46. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8947);
 47. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10570/1);
 48. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9595/1);
 49. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8664/1 и КП бр. 8664/2);
 50. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9336);
 51. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10319/1);
 52. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9856);
 53. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9903);
 54. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9034);
 55. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9813);
 56. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10704);
 57. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |