Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Садови за селекција во Општина Богданци

Сад  за собирање на електричен и електронски отпад

Листа на видови производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема

Предаден електричен и електронски отпад по години

Реден

број

Година Вкупно килограми/кг
1 2016 1200
2 2017  360
3 2018 1490
4 2019 1150
5 2020 1540

                                                  Вкупно:        5740

За периодот од  2016г до декември 2020г предадено е вкупно 5740 кг електричен и електронски отпад на лиценцираната фирма „Елколект“ од Скопје. Правните субјекти електричниот и електронскиот отпад директно го предаваат на овластените фирми.

 Кафезот за електричен и електронски отпад се наоѓа на паркинг просторот под Општина Богданци

Телефон  за контакт 034 218 400, моб. 078 321 586  секој работен ден од 08 до 16 часот, освен сабота, недела и државни празници.

(Извор на информации е фирмата постапувач и Општина Богданци)

Сад за собирање на искористени батерии

Предадени се 6 кг искористени батерии. Садовите за батерии се наоѓаат во просториите на Општина Богданци.

(Извор на информацијата: Општина Богданци)

Сад за собирање на искористено масло (зејтин)

Во 2019година, од лиценцираната фирма „Суниленс“ од Скопје, собрани се вкупно 24 кг искористен зејтин, од граѓани на Општина Богданци, а од  шест угостителски објекти во општината, од истиот постапувач, во 2019 година собрани се  вкупно 1229 кг искористено масло за јадење. На годишно ниво  во Општина Богданци, од лиценцирани фирми, се собираат од 3000 до 3500 кг искористен зејтин .

За добивање на садови за собирање на искористеното масло (зејтин) и за други информации, јавете се на тел. 034 218 400 и моб. 078 321 586 Општина Богданци и „Суниленс“ тел. 02 2 650 100. 

(Извор на информации се лиценцираните фирми – постапувачи и овластениот инспектор за животна средина на Општина Богданци)

Сад за собирање на пластика

 

Пластиката ја собираат неформални собирачи. Имаме поставено вкупно 15 садови за пластика.

Садови за пластика ќе се поставуваат и во наредниот период.

Сад за собирање на стакло

Во 2020 година,  поставени се  пет контејнери за стакло и заклучно со 30.10. 2020 година собрани се  вкупно  8721кг.

 Имаме на располагање уште три контејнери (садови) за собирање на стакло и  истите ќе бидат распоредени во наредниот период.

(Извор на информации е лиценцираната фирма “ПАКОМАК“ од Скопје и Општина Богданци)

Компостирање во домашни услови

 Информација, односно материјал (брошура) за постапката и процесот  на компостирање во домашни услови,  може да добиете  на домашна адреса  од службите на општината (без надокнада) или брошурата може да се подигне во просториите на Општина Богданци (зграда „Изворски“,  лево од главниот влез, соба број 4).

Телефони за контакт: 034 218 400 и моб. 078 321 586

Набавени се и садови за хартија, кои ќе се поставуваат во наредниот период.

Садовите за хартија (сина боја) не се  наменети за полнење со амбалажа од пакување (картонски кутии и др.) од правните субјекти. Истите треба да постапуваат онака како што се информирани од страна на општината.

Садови за селекција на отпад  планирани се и во 2021 година.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |