Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Врз основа на заклучокот донесен од страна на Советот на општина Богданци со бр.08-529/11     од 14.03.2024 год. се известуваат сите жители и деловни субјекти на територијата на општина Богданци кои имаат штета од град на земјоделските култури кој ја зафати општината (07.03 и 12.03 2024 год.) да достават до општината:

1. Барање за проценка на штета

2. Копија од лична карта,

3. Имотен лист или копија од имотен лист,

4. Лицата кои се оштетени а површините не се во нивна сопственост да достават и договор за закуп.

5.Решение од Единствениот регистар на  земјоделски стопанства (ЕРЗС).

Барањето може да го подигнат од архивата на општина Богданци или од веб страната на општината.

Барањата да се достават до општина Богданци најдоцна до 01.04.2024 год. Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Комисија за проценка на штети од

природни непогоди и други несреќи

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |