Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци ги повикува сите евидентирани невработени лица (активни баратели на работа) жители на општина Богданци кои своето вработување сакаат да го решат во рамките на програмата за општинско корисна работа (Проект: Креирање можности за работа за сите 4 и поддршка на Владата во спроведување на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2019) да се пријават во центарот за вработување Гевгелија – дисперзирана канцеларија Богданци со пополнување на пријава за учество во програмата за ОКР и изјава за согласност.

На јавниот оглас може да се пријават невработени лица од следните целни групи:

–   Долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција со предност на невработени лица над 5 години)

–   Млади лица до 29 години

–   Лица постари од 50 години

–   Лица корисници на право на парична помош од социјална заштита или корисници на паричен надоместок по основ на невработеност

–   Лица кои биле корисници на Програмата условен паричен надоместок за средно образование

–   Лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа

–   Жртви на семејно насилство

–   Лица со попреченост

–   Жени припадници на ромската етничка заедница  и на останатите етничките заедници

–   Лица припадници на ромската етничка заедница

–   Самохрани родители

–   Родители на деца со пречки во развојот

–   Родители на 3 и повеќе деца

–   Родители на деца на улица

–   Бездомни лица

–   Лица со незавршено средно или пониско образование

За проектот во општина Богданци ке се ангажираат 3 (три) лица за период од 6 (шест) месеци со скратено работно време (20 работни часови неделно) со месечен надоместок од 9000 денари со вклучен персонален данок и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување за следните работни места:

–           Технички асистент на фириотерапевт едно лице (деца со посебни потреби)

–           Општ работник две лица (грижа за стари лица)

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучувањето на договор со невработените лица.

Јавниот оглас е отворен од 01.08.2019 до 15.08.2019 година.

Јавен повик ОКР 2019 мегуопштинска соработка 2

Јавен повик ОКР 2019 општина Богданци 1

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |