Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Врз основа на заклучокот донесен од страна на Советот на општина Богданци со бр.08-676/9 од 26.04.2021 год. се известуваат сите жители и деловни субјекти на територијата на општина Богданци кои имаат штета на земјоделските култури предизвикани од мраз и слана што ја зафатија општината во периодот од 08.04 до 10.04 2021 година да ја достават следната документација:

  1. Барање за проценка на штета;
  2. Копија од лична карта;
  3. Имотен лист или копија од имотен лист или договор за закуп доколку површините не се во нивна сопственост и
  4. Решение од Единствениот регистар на  земјоделски стопанства (ЕРЗС).

Барањето може да го подигнат од архивата на општина Богданци или од веб страната на општината.

Барањата да се достават до општина Богданци најдоцна до 10.05.2021 год. Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Барање за пријавување на штета од мраз и слана 

Комисија за проценка на штети од

                          елементарни непогоди

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |