Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека согласно Законот за данок на имот ( Сл. Весник  на РМ бр. 61/04, 92/07, 102/08 ,35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16 и Сл.весник на РСМ бр 151/21)  член 4, 7, 9, и член 29:

– Даночните обврзници се должни најдоцна до 31 јануари да поднесат даночна пријава за недвижен имот кој го поседуваат, а кој не е пријавен за оданочување.

– Даночните обврзници треба најдоцна во рок од 15 дена од стекнувањето со право на сопственост на недвижен имот или со право на користење на истиот, да го пријават имотот за оданочување кај општинската администрација.

– Обврзникот на данокот на имот од ставот (1) на овој член кој поднел даночна пријава нема обврска за истиот имот да поднесе нова пријава, доколку нема промени на податоците содржани во претходно поднесената даночна пријава, а кои се од влијание за висината на даночната обврска. Со цел да се олесни постапката за пријавување на данокот на имот, која е обврска на граѓаните и на правните лица како даночни обврзници, како и пријавување на настанатите промени на податоците во врска со имотот подлежен на даночење и податоците на даночните обврзници, Ве покануваме да пријавите во просториите на Општина Богданци.

За физички лица-граѓани потребни документи се фотокопија од имотен лист кој е изваден по завршување на постапката за легализација или купопродажба на недвижниот имот и  лична карта на увид.

За правните лица потребни документи се фотокопии од имотен лист и  тековна состојба од Централен регистар.

За подетални информации можете да се обратите на нашиот телефонски број 034/222-335  во текот на работното време (од понеделник до петок) или во просториите на Општина Богданци.

Даночна пријава

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |