ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ОБРАЗОВНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Основно училиште со ресурсен центар „ Св. Климент Охридски“ Ново Село

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за основно образование за поддршка на учењето за учениците со попреченост училиштето обезбедува образовни асистенти. Образовните асистенти учествуваат во наставата на различни начини, секогаш под супервизија на наставникот, за да се подобри процесот на учење. Тие ја фасилитираат групната работа со сите учениците во одделението, повремено работат индивидуално со одредени ученици на зајакнување на нивните вештини, помагаат во менаџирање на училницата. Целта на поддршката што ја даваат образовните асистенти е преку соработка со наставниците и со примена на методите на кооперативно учење и поучување да им помогнат на учениците со попреченост да учествуваат во воспитно-образовниот процес, максимално да ги реализираат своите потенцијали, да стекнат самостојност и социјална вклученост во училишната средина.

Согласно новите надлежности училиштата со ресурсен центар ја обезбедуваат  услугата  образовна асистенција за учениците со попреченост кои добиле препорака за истото од Комисијата за функционална проценка за општините кои согласно Решението за реонизација за соработка на општинските основни училишта со основните училишта со ресурсен центар бр.12-1861/1 од 02.02.2021им се утврдени како реони за соработка и обезбедување на поддршка.

Од овие причини Основно училиште со ресурен центар „Св. Климент Охридски“ Ново Село го има Југоисточниот реон и ги повикува сите заинтересирани кандидати/ки  од општините Берово, Пехчево, Делчево, Виница, Зрновци, Кочани, Македонска Каменица, Гевгелија, Богданци, Дојран, Валандово, Струмица, Ново Село, Босилово, Василево, Чешиново Облешево, Конче, Радовиш кои имаат интерес да ја обезбедуваат услугата од образовна асистенција да поднесат пријава за интерес до училиштетето на адреса:

ПОУ „ Св. Климент Охридски“ Ново Село,  ул„ Маршал Тито бр. 103, општина Ново Село поштенски број 2434

И по електронски пат на sv_klimentoh@yahoo.com

со назнака Изјавување на интерес за образовен асистент

Кон барањето потребно е да се достави писмо со намери зошто кандидатот/ка се пријавува на повикот, задолжително се доставува кратка биографија  (CV), и доколку кандидатот/ка веќе обезбедува образовна асистенција на ученик/ученичка да се наведе името на училиштето, одделението на ученикот/ученичката и со задолжителна претходна согласност на родителот/старателот име и презиме на ученикот/ученичката.

На Јавниот повик за изразување на интерес право на пријавување имаат сите кандидати/ки кои ги исполнуваат условите пропишани со Правилникот за нормативот, описот на компетенциите и работните задачи за образовниот и личниот асистент бр.18/-13724/2 од 2.12.2020 година и Правилникот за изменување на правилникот за нормативот, описот на компетенциите и работните задачи за образовниот и личниот асистент бр.18-8691/1 8.6.2021, односно специјален едукатор и рехабилитатор, психолог, педагог, социјален работник, социјален и рехабилитациски педагог, со завршено VII/1 степенте.VI/Aспоред македонската рамка за квалификации МРК или 240 ЕКТС, како и лице што ги исполнува условите за наставник во одделенска настава (VII/1степен те. VI/Aспоред МРК или 240 ЕКТС), односно наставник по предметна настава(VII/1степен те. VI/Aспоред МРК или 240 ЕКТС).

Кандидати кои ги исполнуваат условите наведени погоре, ќе добијат можност да посетуваат основна обука за образовна асистенција и понатаму да се вработат како образовни асистенти во рамките на ПОУ„ Св. Климент Охридски“ Ново Село.

За регионот кој го покрива ПОУ„ Св. Климент Охридски“ Ново Село, согласно потребите предвидени се 80 образовни асистенти за учебната 2021/2022 година.

За подетални информации Ве молиме да не контактирате на 034/355-247 факс 034/355-077 или на мобилен: Звонко Ангеловски 070/263-177 и Елена Гаврилова (кординатор) 075/726-969

Краен рок за Изразување на интерес за обезбедување на услугата за образовна асистенција  е 5 (пет) работни дена од денот на објавување до 02.07.2021 година.

Следење во живо на 65-та седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека денес (29.06.2021) во08.00 часот започнува 65-та седница на Советот на општина Богданци.

Доколку сте заинтересирани да ја гледате истата во живо, следете го следниот линк: 65- та Седница на Советот на О Б

Се оддржа промоција на книгата „Живот и дело на Борис Џонов 1913-1943“

Денес, 24.06.2021 година во 11:00 часот во Дом на Култура „Бранд Петрушев“ Богданци се одржа промоција на книгата „ Живот и дело на Борис Џонов 1913-1943“, чиј автор е професорот Живко Исак Заев,  во издание на Печатница „Софија“ Богданци. За книгата, а и за делото на Борис Џонов, зборуваа рецензентот, професор доктор Тодор Чепреганов, синот на Борис Џонов, професор доктор Илија Џонов и авторот на монографијата, професор доктор Живко Исак Заев.

      

Борис Џонов е роден во Богданци. Потекнува од сиромашна фамилија. Тој бил македонски револуционер и национален деец, борец за националната слобода и за обединување на македонскиот народ. За слободата на својот народ го даде и својот живот. Тој во таа борба не ја дочека слободата на својот народ но победи неговото револуционерно дело. Борис Џонов својот живот и борбен пат го споделува со видните македонски борци во борбата за создавање слободна македонска држава, јазик и култура.

Спомен обележје за ликот и делото на Борис Џонов во Богданци е бистата со неговиот лик во центарот на Богданци каде пред промоцијата на книгата беше положено свежо цвеќе од страна на Градоначалникот Блаже Шапов, Претседателот на Советот Елена Шутарова, синот Илија Џонов и членовите на семејството Џонови.

Реконструкција на локален пат Л603 од Стојаково до Ѓавото

Врз основа на Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој за 2021 и 2022 година, на 21.06.2021 година се склучи договор за реализација на проектот – „Реконструкција на локален пат Л603 од с.Стојаково до с.Ѓавото општина Богданци, фаза од км0+000 до км 1+010“.  Договорни страни се Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој застапуван од директорот Рамиз Реџепи од една страна и Општина Богданци  застапувана од Градоначалникот, Блаже Шапов.

Со проектот се планира ископ на постоечката коловозна конструкција со цел вградување на нова коловозна конструкција и изградба на соодветен одводен систем за одведување на атмосферските води. Со цел да се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот, особено на пешаците ќе се изгрaди и тротоар од левата страна со ширина од 1,3м. За таа цел, доделени се средства во износ од 13.861.125 денари како учество на Бирото за регионален развој. Следува спроведување на постапка за јавна набавка за избор на најповолен понудувач.

Објавен оглас за реконструција на шест улици во Стојаково

Општина Богданци објави оглас за доделување договор за јавна набавка за реконструкција на шест улици во населено место Стојаково. Станува збор за улиците: „Леонид Јанков“, „Солунска“, „Дваесетипетмина крак 1“, „Дваесетипетмина крак 2“, „Карпошева крак 2“, и улица „Јане Сандански“ со вкупна должина од 1235 метри.

Сите заинтересирани правни лица понудите може да ги достават најдоцна до 06.07.2021 година, 12 часот.

Средствата за реализација на договорот во износ од 3.000.000,00 денари се озбезбедени од страна на Бирото за регионален развој, во рамки на реализација на проектот „Подобрување на сообраќајната инфраструктура преку реконструкција на шест улици во село Стојаково“ а остатокот од Буџетот на општина Богданци.

Огласот, тендерската документација како и сите прилози кон истата се достапни на следниот линк.

Известување за планирани прекини во дистрибутивниот систем за електрична енергија на 23.06.2021 година

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно добиените податоци од ЕВН Македонија, екипите на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на одредени локации во Богданци. Заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, на ден 23.06.2021 година (среда) во периодот од 08.30 до 13.00 часот без снабдување ќе останат правните лица: Десива, Макпетрол Богданци и Рибик „Елита“.

Известување за планирани прекини во дистрибутивниот систем за електрична енергија на 15.06.2021 година

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно добиените податоци од ЕВН Македонија, екипите на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на одредени локации во Богданци. Заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, на ден 15.06.2021 година (вторник) во периодот од 08.30 до 13.00 часот без снабдување ќе останат Риве Транспорт, Гоки Травел, Сточарство Богданци, Оранжерии Трнка, Бензинска Шимов, Ампа, Фуел Танкс, трафостаници Химез и Т Мобиле Богданци и Баџо на влез во Богданци.

Прво прскање против возрасни комарци по земјен пат во општините во Југоисточниот плански регион

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион, дека првото прскање против возрасни комарци ќе се изврши во период од 14 до 16 Јуни 2021 година, со следниот распоред:

  1. На 14.06.2021 година (Понеделник), во период од 20 до 04 часот во општините Радовиш и Конче.
  2. На 15.06.2021 година (Вторник), во период од 20 до 04 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица.
  3. На 16.06.2021 година (Среда), во период од 20 до 04 часот во општините Гевгелија, Валандово, Дојран и Богданци.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Подобрување на сообраќајната инфраструктура преку реконструкција на шест улици во Стојаково

Врз основа на Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2021 и 2022 година, на 10.06.2021 година се склучи договор за реализација на проектот – „Подобрување на сообраќајната инфраструктура преку реконструкција на шест улици во село Стојаково.  Договорни страни се Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој застапуван од директорот Рамиз Реџепи од една страна и Општина Богданци  застапувана од Градоначалникот, Блаже Шапов.

Со проектот се планира реконструкција на шест  улици во село Стојаково и тоа: ул „Леонид Јанков“, ул „Солунска“, ул „Дваесетипетмина крак 1“, ул „Дваесетипетмина крак 2“, ул „Карпошева крак 2“, и ул „Јане Сандански“. Вкупната должина на улиците кои се предмет на реконструкција изнесува 1235,00 метри, со вградување на павер со сива боја од 8 цм. За таа цел, доделени се средства во износ од 3.000,000 денари како учество на Бирото за регионален развој а остатокот од средствата ќе се дообезбедат од Буџетот на општина Богданци. Следува спроведување на постапка за јавна набавка за избор на најповолен понудувач.

Одложено првото прскање против возрасни комарци во општините во Југоисточниот регион

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека СЕ ОДЛОЖУВА првото прскање против возрасни комарци кое беше предвидено да се изврши на 07,08,09 Јуни 2021 година.

Прскањето се одложува поради неповолни временски услови т.е појава на врнежи во предвидениот период, а за спроведување на планираното прво прскање против возрасни комарци, граѓаните од Југисточниот регион ќе бидат дополнително известени.

jokerbet

tempobet

youwin

hepsibahis

grandpashabet

buca escort

trendbet mrcasino

gaziantep escort bayan gaziantep escort kayseri escort