Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Дипломатски економски караван низ дел од општините во Југоисточниот Плански Регион

На 21 март 2023 година, во Дојран, градоначалникот на општина Богданци г-ин Блаже Шапов оствари средба со дипломатските претставници на резидентните и нерезидентните Амбасади во РСМакедонија, во рамки на Дипломатски економски караван – ДЕК низ дел од општините во Југоисточниот плански регион, организиран под покровителство на Министерството за надворешни работи, а во соработка со Бирото за регионален развој и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Целта на настанот беше сите десет општини и дел од компаниите од Југоисточниот регион да ги претстават своите потенцијали и можности за инвестирање пред претставници на повеќе од  20 – тина дипломатски претставништва во земјава.

На средбата во Дојран, општина Богданци ги презентираше  економските капацитети и можности за финансирање на проекти за подобрување на инфраструктурните услови во посоечките индустриски зони.

Покрај општината, свои презентации од различен аспект, а заради ограничениот број на учесници согласно протоколот,  имаа три компании од општина Богданци-Баџо, Бреботекс и Органик Нар.

Глобален еколошки фонд, Програма за мали грантови

Наслов на проектот: Одржливо управување со електронски отпад – сервис за поправка и правилно одлагање на ОЕЕО во општините Богданци и Дојран

Контакт: Надица Маџирова, Проектен координатор,

Е-пошта: nadicamadzirova@gmail.com, info.polymath13@gmail.com

Моб: 075/393 306

Здружението за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13 ќе го спроведува проектот „Одржливо управување со електронски отпад – сервис за поправка и правилно одлагање на ОЕЕО во општините Богданци и Дојран“ во времетраење од 15 месеци во периодот од јануари 2023 година до март 2024 година.

Проектот има за цел да промовира одржливо и совесно управување со електричен и електронски отпад и минимизирање на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето предизвикани од создавањето и управувањето со отпад.

Проектните активности кои ќе се спроведуваат на територијата на општините Богданци и Дојран опфаќаат:

1. Кампања за поправка на материјали од електричен и електронски отпад и промоција на проектните активности;

2. Организирање и опремување на простор со опрема за поправка на стара ИТ опрема, бела техника и мобилни телефони;

3. Јакнење на капацитетите на претставници на граѓанскиот сектор и менторство и обука на четворица млади заинтересирани за справување со електричен и електронски отпад.

Вкупниот буџет на проектот е 35 953 САД$, од кои 19 593 САД$ се обезбедени од Програмата за мали грантови на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ ПМГ), а преостанатите средства се учество на Здружението за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13, Општина Богданци и Општина Дојран.

Дополнителни информации за уредниците

ГЕФ ПМГ Северна Македонија

Во Северна Македонија ГЕФ ПМГ официјално започна со работа во мај 2005. Во периодот 2005- 2022 финансирани се 158 проекти со вкупно доделена сума 2,980,534 САД$ и генерирајќи кофинансирање во износ од 3,259,808 САД$. При тоа се остварени следните резултати во централните области: Биодиверзитет: In-situ заштитени 15 автохтони и глобално значајни видови: 1. Лилјаци 2. папрат Osmunda Regalis 3. Овца Праменка, 4. Крава Буша, 5/6. Локален вид на јаболка (циганка) и круша (сулија), 7/8. македонска речна пастрмка и речен Вретенар (Zingel Balcanicus), 9. Македонска пчела (Apis mellifera macedonica), 10. Жолт локвањ (Nuphar luteum), 11. Воден Бивол 12. Шарпланинец, 13. Домашна кокошка сребра, 14. Домашното магаре и 15. Домашната балканска коза; Климатски Промени: прв систем за изнајмување на велосипеди (Скопје), прво производство на биодизел, 12 Енергетски ефикасни училишта, енергетски ефикасно осветлување во 8 градови, намалување на 1200 Тони CO2/год и Неразградливи органски загадувачи НОЗ/хемикалии: околу 30% од пластичен отпад е попречено од горење и на тој начин е спречено испуштање на емисиите на диоксини/фурани во воздухот, селектирани и рециклирани 50.000 кг пластичен отпад, од 2020 финансиски помага за прв пат собирање и правилно расклопување на користени неонски сијалици, е-отпад; од 2021 користење на текстилниот отпад и користена облека во нови производи, дијагностика и поправка на електронскиот отпад – расипани мали домашни апарати,  компјутери и мобилни телефони и нивно повторно користење

Глобален еколошки фонд ГЕФ (www.TheGEF.org)

ГЕФ обединува 183 земји во партнерство со меѓународни институции, невладини организации и приватен сектор со цел да се адресираат глобалните еколошки проблеми истовремено поддржувајќи национални одржливи развојни иницијативи. Денеска ГЕФ е најголем финансиер на проекти кои ја подобруваат животната средина. Како независна финансиска организација, ГЕФ обезбедува грантови за проекти од областите на биолошка разновидност, климатските промени, меѓународни води, деградација на земјиштето, озонската обвивка и хемикалии/неразградливите органски загадувачи.

Од 1991, ГЕФ остварува докажани резултати со земјите во развој и земјите со економии во транзиција, доделувајќи 119 САД$ милијарди во кофинансирање преку 5,186 проекти во над 164 земји. Преку Програмата за мали грантови, ГЕФ обезбеди поддршка на преку 25000 проекти на здруженија во 133 земји

Програма на Обединетите Нации за развој (www.undp.org)

Програмата на Обединетите Нации за развој е присутенa во 170 земји и територии со цел да се искорени сиромаштијата истовремено заштитувајќи ја планетата. Им помага на земјите да развијат силни политики, вештини, партнерства и институции за да можат да го одржат својот напредок. Исто така соработува со сите нивоа на општеството за да помогне во изградбата на нации кои можат да издржат кризи и да поттике подобрување на квалитетот на животот за секого. Како развојна агенција na Обединетите Нации игра значајна улога со помош на земјите да ги достигнат Одржливите развојни цели.

ГЕФ Програма за мали грантови ПМГ (www.sgp.undp.org)

Основана на Самитот за планетата Земја во Рио во 1992, ГЕФ ПМГ поддржува здруженија на граѓани – ЗГ во нивните активности кон намалување на климатските промени, конзервација на биолошката разновидност, заштитата на меѓународните води, намалување на влијанието на хемикалиите/ неразградливите органски загадувачи, спречување на деградацијата на земјиштето и истовремено генерирајќи одржлива егзистенција. Ги втемелува основите на одржливиот развој преку „мисли глобално делувај локално“. Овозможува финансиска и техничка поддршка за зачувување и заштитување на животната средина зајакнувајќи ја благосостојбата на заедниците. ПМГ покажува дека локаната акција може да ја одржи рамнотежата помеѓу човечките потреби и еколошките цели.Од своето постоење ПМГ има доделено над 25.000 грантови во 133 земји. Финансирана од ГЕФ како корпоративна програма, Програмата за мали грантови – ПМГ е спроведувана од УНДП.

СОС Детско село во Богданци со штанд „Стани згрижувач!“

Тим на СОС Детско село од Скопје во работна посета на југот каде постави свои штандови за поддршка за згрижувачки семејства во Македонија кои ќе го отворат својот дом за грижа на деца без родители.

Иако на празничен ден, посветениот тим на СОС Детско село од Скопје вчера беше во работна посета на југот, во општините Дојран и Богданци каде постави свои штандови за поддршка за згрижувачки семејства во Македонија кои ќе го отворат својот дом за грижа на деца без родители.

Празнично и работно тие се среќаваа со граѓаните од локалните средини со цел да им испорачат честитка насловена како „Прегратка за рамноправност!“ и виолетови ружи и лалиња, цветови со меѓународната боја на рамноправноста.

Во Македонија оваа хумана згрижувачка мисија на деца без родители прифатиле да ја обавуваат 286 жени, а само 77 мажи. Тоа значи дека од вкупниот број на 363 активни згрижувачи во Македонија 73% се жени, а само 21% машки згрижувачи, што е статистика која ги отсликува половите стереотипи во однос на тоа дека грижата за децата е обврска на жените.

Тимот на СОС „Детско село“ преку штандот „Стани згрижувач“ во 8-мо Мартовскиот празничен ден ги повикаа граѓаните на Богданци и Дојран кои имаат желба и услови да станат згрижувачи на деца без родителска грижа да се приклучат на оваа хумана визија обезедувајќи топол дом на децата кои сега го немаат тоа.

Да се стане згрижувач значи да се стане подобра верзија од себе, отварајќи го срцето и домот за дете на кое му е неопходна родителска грижа, зошто секое дете без родители заслужува да живее со лица кои ќе сакаат да пружат родителска грижа, зошто во семејство поубаво, похумано и пољубено се расте.

Сите заинтересирани да се вклучат во оваа хумана мисија за повеќе информации за згрижувачките семејства можат да ја посетат страницата https//zgrizuvanje.mk или Fb.com/zgrizuvanje.mk или да се обратат за повеќе информации на телефонскиот број 075/277-447.

Национална кампања „Подај рака и промени живот – стани згрижувач“

СОС Детско село и Министерството за труд и социјална политика во рамки на проектот „Унапредување на системски недостатоци – Поддршка на реформите во системот за заштита на деца“ поддржан од Министерството за економија и развој на Германија, ја спроведуваат националната кампања „ПОДАЈ РАКА И ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ“ со цел покренување на свесноста и колективното  знаење за процесот на згрижување и бенефитот од програмата за згрижување на деца.

Ве покануваме на 08.03.2023 година на три локации во Богданци, во паркот кај општинската зграда, кај текстилната фабрика „Бребо-Екотекс“ и на излезот од Богданци (кај печатница „Софија“)  со почеток во 13:00 часот, да се запознаете подетално со повикот за Згрижување и да ја поддржите нашата визија.

Наште стручни работници ќе одговорат на сите Ваши прашање.

Сите информации може да ги добиете на тел. 075/277-447 и на Веб страна: www.zgrizuvanje.mk.

Ве очекуваме!

Општина Богданци испрати помош за настраданите во земјотресот во Турција и Сирија

Акцијата, која беше спроведена во општина Богданци од 13.02 до 17.02.2023 година за собирање на помош за настраданите во земјотресот во Турција и Сирија, наиде на силен одѕив кај граѓаните и компаниите кои несебично донираа и уште еднаш ја искажаа својата солидарност. Акција за собирање на пакети со храна, средства за хигиена и други материјални добра беше организирана и во СОУ „Богданци“, ООУ „Кирил и Методиј“ Стојаково и Детската Градинка „Коста Поп Ристов Делчев“. Денес, сите собрани пакети беа предадени на Црвен Крст ОО Гевгелија.

            Советот на општина Богданци на својата 25-та седница донесе Одлука за доделување на парична помош за настраданото население во износ од 150 000 денари, кои ќе бидат уплатени на сметка на Фондот за солидарност на Црвен Крст на РСМ.

            Упатуваме голема благодарност до сите добродетели, кои уште еднаш ја потврдија својата општествена одговорност.

Список на потреби за донација на настраданите во земјотресот во Р.Турција

Во прилог последно добиените податоци од Црвен Крст на Република Северна Македонија, во врска со составот на пакетите за храна и пакетите за средства за хигиена кои граѓаните може да ги донираат за настраданите во земјотресот во Република Турција, почнувајќи од денес, 13.02.2023 заклучно со 17.02.2023 година од 8:00 до 16:00 часот во просториите на општина Богданци (Канцеларија на Министерството за труд и социјална политика).

Известување за донирање на материјални добра за настраданите во земјотресот

Се известуваат граѓаните на општина Богданци кои сакаат да донираат материјални добра за настраданите во земјотресот во Р.Турција и Сирија, дека можат да го сторат тоа од понеделник (13.02.) до петок (17.02.) во периодот од 08.00 до 16.00 часот во просториите на општина Богданци.

     Во согласност со добиените насоки, Ве известуваме дека користени работи не се прифатливи како донација.

     Во прилог листата на потребните материјали што ја достави Амбасадорот на Р. Турција во нашата земја.

    


Известување за донирање на финансиски средства за настраданите во земјотресот во Турција и Сирија

Се известуваат граѓаните на општина Богданци кои сакаат да донираат финансиски средства за населението во погодените подрачја од земјотресот во Турција и Сирија тоа да го сторат преку СМС пораки или пак на следните сметки:

– Донација од 100 денари со повик на телефонскиот број 143-400 на Македонски телеком и на А1.

-Сметка на Фондот за солидарност на Црвен крст на РСМ, 300000001327966; Даночен број:4030984271620 АД Комерцијална банка со назнака: помош за населението во Турција и Сирија.

– Средства донирани во странска валута:

Name of the organization: Red Cross of the Republic of North Macedonia;

Bank name: Komercijalnabanka AD Skopje;

Bank address: ul. Orce Nikolov no.3, 1000 Skopje, Macedonia;

Bank account: 300000000000133 25730522-11;

Swift code: kobsmk2x;

Iban code: mk07300701000001228.

istanbul travesti Magazin |