Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Склучен договорот за реконструкција на патот Стојаково – Селемли

Општина Богданци го склучи договорот за реконструкција на локален пат Стојаково – Селемли со правното лице ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица согласно спроведената постапка за јавна набавка.

Вредноста на склучениот договор со ДДВ изнесува 21.275.400 денари, од кои 18.030.000 денари се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој согласно Решение за одобрување на барање за финансиска поддршка. ДДВ е трошок на општина Богданци, кој изнесува 3.245.400 денари.

Согласно условите предвидени во договорот, активностите за реализација на проектот потребно е да завршат во рок од 120 дена.

Со реализација на овој договор ќе се подобри локалната патна инфраструктура, ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот и ќе се подигне нивото на квалитет на живот за жителите во населените места Стојаково и Селемли.

 

Се бетонираат споредните улици во населено место Ѓавото

Со средства од општинскиот буџет, а според планираните активности во годишната Програма за изградба, реконструкција, оддржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци, се работи на бетонирање на сите споредни улици во населено место Ѓавото. Вкупната површина на истите изнесува 4000м2.

За оваа намена, во Програмата за изградба, реконструкција, оддржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2019 година се планирани 2.000.000 денари.

Акција за почиста општина

За почиста Општина да го вклучиме и семејството во акцијата што ја организираме заедно со Вас граѓаните,  на ден 17 и 18 август (сабота и недела), за чистење во и пред дворовите, вклучувајќи ги и тротоарите.

Собраниот смет ставете го во ќеси или картонски кутии и оставете го до Вашите канти или контејнери. ЈП „Комунална чистота“ ќе го собира сметот следниот ден.

Совет на                                  Градоначалник на                       ЈП „Комунална чистота“

Општина Богданци                Општина Богданци                                   Богданци

Информација за најава на топлотен бран

Од Министерство за здравство известуваат дека согласно добиените информации од метео-алармот на Управата за хидрометеоролошки работи, во следните седум дена почнувајќи од четврток 08.08.2019 година и се до 14.08.2019 година, територијата на целата држава ќе биде зафатена од високи температури од портокалова фаза.

Министерството за здравство согласно Акцискиот план за превенирање на последиците од топлотните бранови донесе препораки во кои се наведува да се ослободат од работните обврски најранливите групи население, како што се: бремените жени и лицата на возраст над 60 години, во установите за згрижување на децата (градинки) да не се практикува физичка активност и да не ги изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот, сите правни субјекти кои вршат активности на отворено да ги запрат активностите во периодот од 11 до 17 часот, што особено се однесува на градежните работници.

Населението во целиот летен период потребно е да ги почитува следните општи мерки за заштита на здравјето како што се:

  1. Во текот на екстремно топли денови да се остане повеќе во затворени простории (пред се климатизирани), а при неопходен престој на отворен простор во овој период, да се најде можност за почести одмори под сенка.
  2. Да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце носете заштитни очила и капа, а при сончање да се користи крема со висок заштитен фактор.
  3. Да се внесува помало количество храна, претежно овошје и зеленчук, а помалку мрсна храна.
  4. Да се внесуваат големи количества течности, најдобро обична вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолните пијалаци.
  5. При влегување во возило, потребно е тоа одреден период да се проветри.
  6. Хронично болните лица редовно да ја земаат препишаната терапија, во консултација со матичните лекари.

Најава за топлотни бранови

Соопштение

Започнувајќи од 20.05.2019 година општинското здружение на пензионерите-Богданци започна соработка со општина Богданци според која за членовите на здружението ќе се обезбеди еден основен пакет на услуги со работно ангажирање на 2 лице (општ работник) во рамките на програмата за општинско корисна работа (Проект: Креирање можности за работа за сите 4 и поддршка на Владата во спроведување на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2019) при што се повикуваат сите пензионери членови на ОЗП-Богданци кои се заинтересирани за добивање на овој пакет услуги да се пријават во канцеларијата на ОЗП-Богданци во Богданци

Соопштение

Општина Богданци ги повикува сите евидентирани невработени лица (активни баратели на работа) жители на општина Богданци кои своето вработување сакаат да го решат во рамките на програмата за општинско корисна работа (Проект: Креирање можности за работа за сите 4 и поддршка на Владата во спроведување на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2019) да се пријават во центарот за вработување Гевгелија – дисперзирана канцеларија Богданци со пополнување на пријава за учество во програмата за ОКР и изјава за согласност.

На јавниот оглас може да се пријават невработени лица од следните целни групи:

–   Долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција со предност на невработени лица над 5 години)

–   Млади лица до 29 години

–   Лица постари од 50 години

–   Лица корисници на право на парична помош од социјална заштита или корисници на паричен надоместок по основ на невработеност

–   Лица кои биле корисници на Програмата условен паричен надоместок за средно образование

–   Лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа

–   Жртви на семејно насилство

–   Лица со попреченост

–   Жени припадници на ромската етничка заедница  и на останатите етничките заедници

–   Лица припадници на ромската етничка заедница

–   Самохрани родители

–   Родители на деца со пречки во развојот

–   Родители на 3 и повеќе деца

–   Родители на деца на улица

–   Бездомни лица

–   Лица со незавршено средно или пониско образование

За проектот во општина Богданци ке се ангажираат 3 (три) лица за период од 6 (шест) месеци со скратено работно време (20 работни часови неделно) со месечен надоместок од 9000 денари со вклучен персонален данок и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување за следните работни места:

–           Технички асистент на фириотерапевт едно лице (деца со посебни потреби)

–           Општ работник две лица (грижа за стари лица)

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучувањето на договор со невработените лица.

Јавниот оглас е отворен од 01.08.2019 до 15.08.2019 година.

Јавен повик ОКР 2019 мегуопштинска соработка 2

Јавен повик ОКР 2019 општина Богданци 1

Исчистено речното корито на Луда Мара во Богданци

Општина Богданци заврши со машинско чистење на речното корито на Луда Мара во Богданци од земја, трска и друга вегетација.

Во наредниот период ќе се продолжи со чистење на дел од речните корита на Гегова Река, Медурска Река, Љокова Река и речното корито на ул.25-ти Мај.

ЈП „Комунална Чистота“ Богданци интензивно работи на ставање во работа на колекторскиот систем за град Богданци кој беше наталожен со песок и остатоци од фекална канализација така што детално се прочистува дел по дел за истиот да може целосно да ја извршува својата функција.

Поставени огласни табли во Богданци и Стојаково

Општина Богданци постави четири огласни табли за јавни потреби на неколку локации кои ќе служат за лепење на плакати, реклами и некролози. Таблите се поставени на влезот во Богданци (спроти печатница „Софија“), на автобуска станица и кај „Бреботекс“ додека  четвртата табла е поставена на центарот во село Стојаково.

Поставените табли ќе бидат единствени места каде поставувањето на некролози и плакати е дозволено. Се замолуваат граѓаните да не ги користат дрвјата и другите јавни површини за оваа намена.

Општина Богданци обезбеди 1.500.000,00 денари за изработка на комплетна техничка документација за атмосферска канализација за град Богданци

Согласно распишаниот конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2019 година од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Богданци доби финансиски средства за проектот: „Изработка на комплетна техничка документација за атмосферска канализација за град Богданци“.

За таа цел општината распиша оглас за јавна набавка каде согласно критериумот најниска цена беше избрана понудата на ДПИТУ ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СКОПЈЕ. Вкупната вредност на договорот изнесува 1.401.085,00 денари, од кои 1.000.000,00 денари ќе исплати Министерството за животна средина и просторно планирање, а остатокот од 401.085,00 со вклучен 18% ДДВ ќе го исплати Општина Богданци.

Рокот за реализација на договорот изнесува 6 месеци и истиот вклучува изработка на проект за инфраструктура, ревизија на проект за инфраструктура, изработка на основен проект и ревизија на основен проект за 25-ти мај, Гегова река, Медурска и Љокова река.

Со оваа техничка документација ќе биде предложено решение за прифаќање и одведување на атмосферските води во Богданци кои при обилни врнежи се зголемува нивното количество и истите прават оштетувања на инфраструктурата и домовите.

Потпишани договорите за финансирање на проекти за развој на селата и на подрачјата со специфични развојни потреби во Oпштина Богданци

Со средства од Програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа до крајот на годината ќе бидат реализирани 74 нови проекти за развој на селата и на подрачјата со специфични развојни потреби во 54 општини. Вкупната вредност на проектите е 124 милиони денари, или 2 милиони евра.

За таа цел, на ден 18.07.2019 година во Владата на Република Северна Македонија Градоначалникот на Општина Богданци, Блаже Шапов и Директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи  потпишаа договори за финансирање на одобрените проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата. На настанот беа присутни и Вицепремиерот за економски прашања Кочо Анѓушев, министерот за локална самоуправа, Горан Милевски и заменик-министерот за локална самоуправа, Дејан Павлески.

Во мерката за Развој на подрачја со специфични развојни потреби за Општина Богданци ќе се имплементира проектот: Реконструкција на дел од улиците: Гоце Делчев, Дваесетипетмина и Никола Карев во Стојаково. Вкупната проектирана вредност на овој проект е 3.811.535,70 денари од кои одобрени средства од програмата за рамномерен регионален развој се 3.000.000.00 денари.

Во мерката за Развој на селата ке се имплементира проектот: Реконструкција на улица Солунска во Селемли. Вкупната проектирана вредност на овој проект е 1.174.878,92 денари од кои одобрени средства од програмата за рамномерен регионален развој се 587.439.46 денари.

Станува збор за проекти, кои што решаваат значајни проблеми и имаат големо влијание на квалитетот на живеење на жителите во руралните населени места во општината.

istanbul travesti Magazin |