Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Одделението за комунални дејности и заштита на животната средина ги врши работите кои се однесуваат на:

  • одржување на јавната чистота;
  • одржување на јавното осветлување;
  • изградба, одржување и заштита на локални патишта, улици, паркинг простори и други инфраструктурни објекти;
  • одржување и користење на зелени површини;
  • општински превоз и авто – такси превоз на патници и сообраќајна сигнализација;
  • определување на имињата на улиците и другите инфраструктурни објекти;
  • следење на состојбите и извршување на работите од областа на заштитата на животната средина;
  • врши координација со комуналното претпријатие;
  • благосостојба на животните;
  • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.“

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |