Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara
Одделението за правни и општи работи ги врши работите што се однесуваат на

  • приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои општината е тужител и тужен;
  • примената на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки;
  • подготвување на постапка за решавање во управни спорови;
  • водење на управни постапки;
  • подготвување на актите на Градоначалникот и Совет;
  • ракување и чување на документи на општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;
  • канцелариско и архивско работење;
  • заштита и одржување на зградата на органите на општината и другиот имот;
  • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.“.

Раководител на одделение за правни и општи работи: Силвана Данаилова, тел. за контакт 078 321 512; емаил адреса: silvanauzunova@gmail.com;

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |