Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara
 • ЕУ вмрежување - партнерства

  1. За учество на проекти
  1. За партнери на проекти
  1. За пазари
  1. За регионална и  погранична соработка
 • ЕУ фондови

 • Институции кои имплентираат програми/проекти за конкурентност

 • Области на поддршка

 • Преглед на јавни повици

 • Стандарди за заеднички настап на еу пазарот

  1. Стандарди за квалитет
   • GLOBALGAP –  Систем за добра земјоделска пракса баран на меѓународниот пазар, кога станува збор за примарното земјоделско производство Производството на овошје и зеленчукцвеќе и украсни растенија, комбинирани насади, сточна храна, кафе и чаеви,
   • Сточарството-добиток, млечни производи, стока, живина,
   • Аквакултура-пастрмка, лосос, крап, сом, штука и останати врсти на риба
   • ISO 9001 – Целта на овој стандард е да ја зголеми ефикасноста на организацијата преку примена на процесен пристап. за сите организации кои сакаат да го подобрат начинот на управување
   • HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) е систем на принципи и правила, со кои се обезбедува превентивна заштита на безбедноста и здравствената исправност на храната, која стигнува до крајните потрошувачи
   • КОШЕР СТАНДАРДОТ– пропишува производството и приготвувањето на храната во согласност со специфичните еврејските закони и обичаи
   • Месо и месни производи
   • Риба.
   • Овошјето и зеленчукот
   • Сирење
  2. Стандарди за заштита на околината
   • ISO 14001
    •  – барањата за управување со заштита на животната средина.
    •  – Идентификува и контролира влијанието на своите активности, производи и услуги врз животната средина
    • http://iso14001certification.com
   • OHSAS 18001(Occupational Health & Safety Assessment Series) е стандард кој ги дефинира барањата на системот за управување со здравје и безбедност при работа
   • ЕКО 100 СТАНДАРДОТ – се однесува на текстилните производи
  3. Социјални стандарди
   • CA – 8000– е социјален стандард чие воведување подразбира постапка  во која компанијата докажува дека е ориентирана кон благосостојбата на вработените, купувачите и партнерите. Исто така, овој стандард се однесува и на: детскиот труд, присилната работа, здравственото осигурување, слободата на здружување и колективното договарање, дискриминацијата, работното време, надоместот и системот на менаџмент

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |