Градоначалникот на Општина Богданци, Блаже Шапов, на ден 02.07.2021 година потпиша колективен договор со претседателот на Синдикалната организација при општина Богданци, Марјан Пеев, и со претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓаните на Република Северна Македонија – УПОЗ, Пецо Грујовски.

Колективниот договор за вработените во општина Богданци е надоградба на Гранскиот колективен договор  за органи на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено – поправните и воспитно – поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија потпишан во Февруари 2020 помеѓу Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и Претседателот на синдикат УПОЗ Пецо Грујовски.

Со овој договор се уредуваат статусот,правата,обврските одговорностите и другите прашања во врска со работниот однос на вработените во општината.

Потпишувањето на договорот е чин на афирмирање на социјалното партнерство на ниво на организација.

 

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara