Согласно Програмата за улично осветлување на подрачјето на Oпштина Богданци за 2018 година, се изврши проширување на мрежата за јавно осветлување.

Беа поставени нови светилки во Богданци, Стојаково, Ѓавото и Селемли. Активностите во населено место Богданци се вршеа на повеќе локации каде што имаше потреба од истите, односно беа опфатени улиците Крушевска, Васил Главинов, Ѓуров Дол, Нако Вардарски, Изворски, 8-ми Март, м.в.Горно Село и др.

Со проширувањето на уличното осветлување на територијата на целата општина  за 2018 година беа поставени 55 нови бандери и 89 нови сијалици.

Општина Богданци и во 2019 година ќе продолжи со активноста за проширување и оддржување на мрежата за јавно осветлување во сите населени места во општината.

Проширувањето  на  мрежата за јавно  осветлување  значително ќе ја подобри осветленоста на локалните патишта и ќе придонесе за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara