Врз основа на заклучокот донесен од страна на Советот на општина Богданци со бр.08-676/9 од 26.04.2021 год. се известуваат сите жители и деловни субјекти на територијата на општина Богданци кои имаат штета на земјоделските култури предизвикани од мраз и слана што ја зафатија општината во периодот од 08.04 до 10.04 2021 година да ја достават следната документација:

  1. Барање за проценка на штета;
  2. Копија од лична карта;
  3. Имотен лист или копија од имотен лист или договор за закуп доколку површините не се во нивна сопственост и
  4. Решение од Единствениот регистар на  земјоделски стопанства (ЕРЗС).

Барањето може да го подигнат од архивата на општина Богданци или од веб страната на општината.

Барањата да се достават до општина Богданци најдоцна до 10.05.2021 год. Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Барање за пријавување на штета од мраз и слана 

Комисија за проценка на штети од

                          елементарни непогоди

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara