Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци Ве известува дека е одобрена Планска програма, со тех.број: 03-06/23 од Јануари. 2023 год. изработена од Друштво за градежништво, трговија и услуги НИМАЕР Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Струга за Измена и дополнување на урбанистички план вон населено место за изградба на откупно – дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција во м.в. Горни Чаир, КО Богданци в.г., општина Богданци., со Решение бр 11-51/4 од 17.02.2023 год. од општина Богданци, чиј инвеститор е Друштво за производство, трговија и услуги ФУЕЛ ТАНКС-ЦИСТЕРНА ДООЕЛ Богданци ул. „2“ бр. 3 од Богданци.

Планска програма

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |