Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 3239/1 ; дел од КП 3240;дел од КП 3241; дел од КП 3242 ; дел од КП 3242/1 ; дел од КП 3242/2 ; дел од KП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249 КО Богданци вон град , Општина Богданци со намена: Е1.13-површински соларни и фотоволтаични панели (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- фотоволтаичниелектрани со инсталирана моќност до 1MW ) техбр 03-170/2021 од ноември 2021 изработена од ДПТУИ ИДЕА-консалтинг ДООЕЛ – Струмица, со Решение бр 11-814/2 од 19.04.2022год. од општина Богданци, чиј инвеститор е Пешков Санде ул Маршал Тито бр 82 Богданци.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |