Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци Ги известува жителите на село Селемли дека издадено е Одобрение за градење за изградба на Парк на ветерни електрани Еуроинг општина Богданци, ВЕ-1, ВЕ-2, ВЕ-3, ВЕ-4,  ВЕ-5, ВЕ-6, ВЕ-7,  ВЕ-8, ВЕ-9 и пристапен пат, бр. УП I 11 – 39 од 11.08.2020 год. (м.в. Билото, Големо брдо, Ваизова чешма, Штерпа,  Катар тепе, Осман агов бунар, Трапиште, Побрешка корија, Гобрлик, Калдрма, Ушите, Каменчиња, Лојзова чешма, Студена вода и Кирови брестови, КО Стојаково и Ѓупска чешма, Ушите, Паљурци, Дупки, Таљуги, Бурови ниви, Папрата, Сапламаеви сливи и Говедаров дол, КО Богданци вон град) чиј инвеститор е ДПЕЕ Парк на ветерни електрани Еуроинг ДОО увоз извоз Гевгелија ул Нова локација Блокотехна бр 16 Гевгелија.

Заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата во рок од 15 дена од денот на издавањето на ова известување.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |