Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци Ги известува жителите на село Стојаково дека издадено е Решение за одобрување на барање за изведување на градби за кои не е потребно одобрение за градење за Поставување на кабелска телекомуникациска линија -оптички кабли со кабелска канализација-кабелска канализација на локален пат во КО Стојаково на КП бр 8099, 8067, 8055, 4235, 7365, 8134/1,  и 8065 општина Богданци, бр. УП I 11 – 31 од 11.08.2020 год. чиј инвеститор е ДТ Пет нет ДОО Гевгелија ул Маршал Тито бр 134 Деловен-комплекс/2 локал 51 Гевгелија.

Заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата во рок од 15 дена од денот на издавањето на ова известување.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |