Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Дел.број 03-2115/4

од 28.11.2018 год.

 Врз основа на член 56 од Закон за градежно земјиште (,,Службен весник на РМ“ бр.15/15,98/15,193/15, 226/15,31/16, 142/16 и 190/16), Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање на Општина Богданци, изврши

 

ИСПРАВКА НА ОБЈАВА број 2

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Богданци

 

Се врши исправка на Објавата број 2 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Богданци , објавена во дневните весници ,, Вечер“ , ,,Нова Македонија“  и  ,,Коха“ на 26.11.2018 година и во Службен весник на РМ и тоа:

-Точка 21 , се менува  и гласи: Висината на посебните трошоци во постапката за отуѓување на градежно земјиште изнесува 10% од вредноста на банкарската гаранција за сериозноста на понудата, но не повеќе од 15.000,00 денари.

-Точка 26 се менува и гласи:  Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од 3 (три) дена од одржаното електронско јавно наддавање. По приговорот Комисијата е должна да одлучи во рок од 5 (пет) работни дена од приемот на истиот.

Останатите податоци остануваат непроменети.

Оваа исправка на објавата ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Богданци, www.bogdanci.gov.mk

 

 

 

ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Комисија за спроведување

на постапки за јавно наддавање

Претседател Силвана Данаилова

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |