Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Богданци ја дава следното:

И С П Р А В К А  Н А  С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на јавна презентација и јавна анкета

по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 3239/1 ; дел од КП 3240;дел од КП 3241; дел од КП 3242 ; дел од КП 3242/1 ; дел од КП 3242/2 ; дел од KП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249 КО Богданци вон град , Општина Богданци со намена: Е1.13-површински соларни и фотоволтаични панели (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW )

            Се врши исправка на Соопштението бр 11-28/2 од 03.01.2023г. објавено од Општина Богданци во ставот 6 кој се менува и гласи:

„Јавната презентација со стручно презентирање на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички планќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 09:00 часот во просторијата на Сала на Совет на Општина Богданци.“

ГРАДОНАЧАЛНИК

      Блаже Шапов

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |