Почитувани, Ве информираме дека Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот: „Интерконективен Гасовод Северна Македонија – Грција“ е достапна на веб страната на Министерството за животна средина во делот Сервиси – Студии за оцена на влијание врз животната средина или на следниот линк http://www.moepp.gov.mk/?page_id=14267 и на веб страната на Општина Богданци : www.bogdanci.gov.mk

Вашето мислење, во писмена форма, можете да го доставите до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Адреса

Министерство за животна средина и просторно планирање

Управа за животна средина

Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3

Скопје

Студија за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти на проектот интерконективен гасовод Северна Македонија-Грција

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara