Со овој Јавен повик, СЕ ПОВИКУВААТ сите младински организации, политички подмладоци, ученичките и студентските организации и другите облици на младинско здружување кои реализират активности на подрачјето на Општина Богданци, да номинират свој претставник во Иницијативниот одбор за конституирање на Локално собрание на млади на Општина Богданци.

Јавен повик за формирање на иницијативен одбор за формирање на локално собрание на млади

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara