Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Јавен оглас за пројавување на интерес за формирање на женски спортски клуб

Врз основа на член 41 став 1 точка 14, а во врска со член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“  бр.04/05, 04/11, 04/15,  09/19, 02/20 и 11/21), Градоначалникот на Општина Богданци, објавува


ЈАВЕН ОГЛАС

за пројавување на интерес за формирање на женски спортски клуб

на територијата на Општина Богданци

            Согласно Програмата за финансирање на спортски активности во Општина Богданци за 2023 година („Службен гласник на Општина Богданци бр.16/22), Општина Богданци објавува јавен повик за пројавување на интерес за формирање на женски спортски клуб на територијата на општина Богданци.

            Согласно точка 2 од Програмата за финансирање на спортски активности во Општина Богданци за 2023 година за поддршка за формирање на женски спортски клуб се предвидени средства во висина од 30.000 денари.

Субјекти кои можат да конкурираат се: спортските здруженија и други правни лица и физички лица во областа на спортот кои делуваат на територијата на Општина Богданци и имаат интерес за формирање на женски спортски клуб или пак имаат формирано женски спортски клуб  во текот на 2023 година.

            Потребна документација која треба да се достави е следната:

-Писмо за пројавување на интерес (за спортските здруженија и други правни лица и физички лица кои се уште немаат формирано женски спортски клуб);

– Документација за веќе формиран женски спортски клуб;

– План или програма за формирање на женски спортски клуб или План или Програма за работа на веќе формиран женски спортски клуб;

              Рок и начин на доставување на пријавите. 
                Крајниот рок за поднесување на пријавите е 13.11.2023 година (понеделник) до 16 часот.
              Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса: Општина Богданци, ул.„Маршал Тито“ бр.62, 1484 Богданци со назнака Јавен повик за пројавување на интерес за формирање на женски спортски клуб на територијата на општина Богданци “.       

Оддржан првиот фестивал на Југоисточен регион во Богданци

Овој викенд во Богданци се одржа првиот Фестивал на југоисточен регион. Производители од регионот, но и од подалеку, најбројни од редот на Слоу Фуд Македонија, го промовираа најдоброто, највкусното и најтрадиционалното од нашата татковина.

Многубројните посетители кои го преплавија Градскиот парк во Богданци, имаа можност да пробаат слатко од диви и домашни смокви, од сливи и капини, производи од тартуфи, домашна ракија…Се дружеа со локалните производители, ги слушнаа нивните приказни, се размени и понекој рецепт… За убавото расположение беа задолжени ученици од ООУ „Петар Мусев“, студио за танци Свит Денс, трио Форте, ЗКУД „Бранд Петрушев“, пејачка пензионерска група и многу други.

Фестивалот на југоисточен регион го подржаа Општина Богданци, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и Слоу фуд Македонија.

Јавен повик за финансирање на спортските активности од Буџетот на општина Богданци за 2024 година

Врз основа на член 41 став 1 точка 14, а во врска со член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“  бр.04/05, 04/11, 04/15,  09/19, 02/20 и 11/21), Градоначалникот на Општина Богданци објавува


ЈАВЕН ПОВИК

за финансирање на спортските активности од Буџетот на

Општина Богданци за 2024 година

             Како субјекти кои можат да конкурираат се спортските здруженија и други правни лица и физички лица во областа на спортот кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

            Спортски здруженија и другите правни и физички лица кои учествуваат на овој повик потребно е :
– да го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт; 
– да го организираат и спроведуваат системот на натпревари;
– да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;
– да се грижат за унапредување на младите категории;

                Потребна документација која спортските здруженија и други правни и физички  лица во областа на спортот треба да ја достават:

-Документација од извршена регистрација на субјектот –за здруженија и други правни лица(копија од тековна состојба) ;

– Годишна програма за работа за 2024 година или План на активности за 2024 година;
– Извештај за потрошените средства добиени од Општина Богданци за 2023 година (до денот на поднесување на пријавата).

              Рок и начин на доставување на пријавите 


                Крајниот рок за поднесување на пријавите е 15.11.2023 година (среда) до 16 часот.
              Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса: Општина Богданци, ул.„Маршал Тито“ бр.62, 1484 Богданци со назнака „за финансирање на активности од областа на спортот за 2024 година“.       

                Резултатите од јавниот повик ќе бидат  објавени во Програмата за финансирање на спортските активности во општина Богданци за 2024 година која ја донесува Советот на општината на крајот од годината и истата се објавува во „Службен гласник на Општина Богданци“ и на веб страницата на Општина Богданци, www.bogdanci.gov.mk .

Јавен повик за финансирање на културните активности од Буџетот на Општина Богданци за 2024 година

Врз основа на член 41 став 1 точка 14 а во врска со член 16 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник  на Општина Богданци“ бр.04/05, 04/11, 04/15, 09/19, 02/20 и 11/21), Градоначалникот на Општина Богданци објавува


ЈАВЕН ПОВИК 

за финансирање на културните активности од Буџетот на

Општина Богданци за 2024 година

             Право на учество имаат здруженија на граѓани и други правни и физички лица од областа на културата кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

             Здруженијата на граѓани и другите правни и физички лица кои учествуваат на овој повик потребно е :
– да придонесат за збогатување на културниот живот во општината; 
– да придонесат за зачувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на општина Богданци;
– да го поттикнат и афирмираат културното творештво  на младите уметници;
– да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;

-да обезбедат континуитет на традиционалните културно уметнички манифестации кои се од локален карактер.

               Потребна документација која здруженијата на граѓани и други правни и физички лица од областа на културата треба да ја достават:

– Документација од извршена регистрација на субјектот- за здруженија на граѓани и правни лица (копија од тековна состојба);
– Годишна програма за работа за 2024 година или План за активности за 2024 година;
– Извештај за потрошените средства добиени од Општина Богданци за 2023 година (до денот на поднесување на пријавата);  

            Рок и начин на доставување на пријавите 
             Крајниот рок за поднесување на пријавите е 15.11.2023 година (среда) до 16 часот.
            Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса: Општина Богданци, ул.„Маршал Тито“ бр.62, 1484 Богданци со назнака „за финансирање на активности од областа на културата за 2024 година“.       

Резултатите од јавниот повик ќе бидат објавени во Програмата за финансирање на културните активности во општина Богданци за 2024 година која ја донесува Советот на општината на крајот од годината и истата се објавува во „Службен гласник на Општина Богданци“ и на веб страницата на Општина Богданци, www.bogdanci.gov.mk .

                                                                                                                 

Вонредно собирање на отпад од ЈП „Комунална Чистота“

Се известуваат граѓаните на општина Богданци дека во текот на наредната недела  ЈП „Комунална Чистота“ Богданци ќе спроведе акција за вонредно собирање отпад од гранки и треви, кабаст и габаритен отпад од дворните места и домаќинствата на граѓаните во општината.За таа цел се повикуваат граѓаните кои што имаат таков вид на отпад во претстојниот викенд да го изнесат пред садовите за собирање на смет  за да можат екипите на ЈП„Комунална Чистота“ да го подигнат.

Притоа ги известуваме граѓаните дека СТРОГО СЕ ЗАБРАНУВА:

  • Самоиницијативно фрлање и оставање на отпадот покрај  и во садовите за собирање на отпад, како: градежен шут, косена трева, сечени гранки, лисја, градинарски отпад, кабаст отпад и земја од ископи, освен на места определени за таа намена (за фрлање на овој вид отпад, јавете се на тел. 034 221 038);
  • Фрлање на градежен шут од правни и физички лица, без претходна пријава до ЈП „Комунална чистота“ Богданци  (тел. 034 221 038);
  • Оставање на  комунален отпад, хартија,  пластика, стакло, метални предмети, стари предмети од домаќинството и смет од вршење на дејности до садовите за собирање на смет, освен во садовите определени за таа намена;
  • Палење на сметот  во контејнерите за  отпад;
  • Фрлање пепел со жар во сите садови за отпад;
  • Оставање на мртви животни во и до садовите за отпад, освен на места определени за таа намена (пријавете на тел.034 221 038).

Самоиницијативното фрлање на отпадот и непочитувањето на погоренаведеното е казниво со Закон, за што контрола на терен ќе вршат овластени службени лица.

Свечена академија за денот на ослободувањето

По повод 79 години од ослободувањето на Богданци, на 10-ти Октомври во Дом на култура „Бранд Петрушев“ се оддржа свечена академија, како знак на сеќавање на денот кога Богданци осамна пред светлината на слободарското сонце.

Пред присутните гости и претставници на општествено-политичкиот живот во градот, настапи Марија Ичкова со нашата химна, по што беше прикажана видео презентација за градот, а потоа настапија Билјана Дуева ученичка од СОУ „Богданци со изведба на песната „Со маки сум се родила“, ФА „Мегдан“ предводени од Петар Стојчевски и интерпретација на ученички од СОУ „Богданци“ со песната „Тешкото“ од Блаже Конески.

Обраќање на академијата имаше Градоначалникот, Блаже Шапов, кој меѓу другото истакна дека хероите од градот и околните места водени од личната и колективната иницијатива за слобода и подобар живот, храбро се бореле положувајќи го својот живот за иднина која ја заслужувале како генерација и за генерациите после нив. Денес нивните славни имиња остануваат да живеат во имињата на институциите, манифестациите, улиците и спомен обележјата и секако најдлабоко во историјата на градот.Потоа даде кратко резиме на она што е сработено, се работи и планира за што покажуваат и резултатите од истражувањето на ЗМАИ според кои, општина Богданци има највисок индекс на отвореност и транспарентност при работењето од вкупно 80 општини во државата.

По повод овој значаен и голем празник за  нашиот град, ги одликува со посебно признание луѓето кои со својата поддршка придонеле во растот и развојот на општина Богданци. Плакети за посебни достигнувања во одредени области добија г-ѓа Каја Шукова – Министер за жовотна средина, г-ин Илмиасан Даути – Програмски менаџер на УНДП, г-ин Кирил Каркалашев од ЈП за Државни патишта, Росица Шабанова – Директор во СОУ „Богданци“, „Интерглобус Лепобекара ММ“, ракометниот тим при СОУ „Богданци“ и ученичката Катја Гогова од ООУ „Петар Мусев“ за постигнатиот голем успех на Светската Хипо Олимпијада во Италија.

Публиката ја имаше честа да ужива во музиката на популарното гудачко трио „Тринити Стрингс“ а потоа следуваше коктел и дружење во галеријата на Домот.

Забавниот дел од програмата се оддржа во Градскиот Парк во Богданци каде настапи Марија Ичкова со својот бенд и Христијан Настевски „Пајак“.

Почит и слава до сите херои кои несебично ги дале своите животи во ослободувањето на својата татковина! 

Богданци го празнува денот на општината

Пред 79 години, на 10 октомври 1944 година Богданци ја дочека слободата. Со положување свежо цвеќе пред спомен бистите на паднатите борци кои загинале во воените дејствија за ослободување на Богданци,  Општина Богданци го одбележа Денот на општината, 10-ти Октомври. На настанот присуствуваа градоначалникот Блаже Шапов, претседателот на Советот Борис Ванчев, претставници од Сојузот на борците и нивни продолжувачи, резервните воени старешини, претставници од општинските училишта и детската градинка и граѓани кои им оддадоа достојна почит на луѓето заслужни за нашата слобода. Особена чест и задоволство годинава ни претставува гостувањето на делегација од пријателската Општина Ѓаково, Република Хрватска.

Денеска празнуваме и чествуваме за храброста и делата на  сите борци  кои   ги положија своите животи за слободен град.  Пишаната историја го забележала овој датум  како симбол  за градење   слободно, мирно и модерно Богданци.

По овој повод, во соработка со Сојуз на училишен спорт на Општина Богданци беа организирани и улични трки во Богданци за учениците од основните училишта и СОУ „Богданци“ во неколку категории, кои беа соодветно наградени. Празникот вечерва ќе се одбележи во ДК „Бранд Петрушев“ со свечена академија и мал коктел со почеток во 19.00 часот. Во градскиот парк Богданци со почеток во 20.30 часот продолжува музичкиот дел од програмата.

Нека ни е честит празникот 10 Октомври  – Денот на ослободувањето на Богданци и 11 Октомври – Денот на македонскиот непокор!

Катја Гогова од Богданци го освои седмото место на Светската Хипо Олимпијада

Честитки за успехот на нашата Катја Гогова на Светската Хипо Олимпијада по англиски јазик, којашто оваа година се одржа во Рим. Денес беше во посета на општина Богданци заедно со нејзината менторка Оливера Прочкова Узунова и директорот на ООУ Петар Мусев, Богданци Атанас Нанчев. Катја го сподели своето искуство и впечатоци и како го постигна својот успех.

На оваа олимпијада од вкупно 30 финалисти во категоријата Little Hippo таа го освои седмото место со 96,98% реализација на целокупното тестирање. 

 Општина Богданци секогаш ги поддржува и ќе ги поддржува младите таленти од својата општина и ги охрабрува да чекорат храбро по својот пат на успехот.

ИПАРД3 – Можност за развој и напредок

📢Информативна кампања ИПАРД 3 – НОВИ МОЖНОСТИ ЗА МАКЕДОНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО, има за цел да ги информира граѓаните и да помогне на секој потенцијален корисник кои ги нуди програмата. Презентациите детално ги објаснуваат новостите од програмата, како и можностите за инвестиции со првиот јавен повик за мерките 1, 3 и 7.

🗓 04.10.2023год(Среда) ⏰️ 14:00 часот 📌Локација: Пионерски дом – Гевгелија

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |