Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Известување за одобрена Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за пешачка и велосипедска патека

Се  известуваат граѓаните на  Општина Богданци дека одобрена е Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за пешачка и велосипедска патека Богданци- Чести Јавори- Паљурци II – фазатех.бр.УП-01/21 од 2021 година изработена од Друштво за проектирање, инженеринг, трговија и услуги ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со Решение бр11-103/3 од 31.01.2023год. од Општина Богданци, чиј инвеститор е Општина Богданци ул Маршал Тито бр 62 Богданци.

Известување за планиран прекин на напојување со електрична енергија 03.02.2023

Согласно добиените податоци од Електродистрибуција Гевгелија, без напојување со електрична енергија на 03.02.2023 од 08:50 до 13:30 часот ќе бидaт дел од корисниците од јужниот и источниот дел на Богданци , Беровска мала и излез кон Млаз (вклучително индустриските објекти Оранжерии Воденичар , Бреботекс , Млекара, Бовекс и други) , заради интервенција на водот.

Јавна покана за поднесување на даночна пријава за недвижен имот

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека согласно Законот за данок на имот ( Сл. Весник  на РМ бр. 61/04, 92/07, 102/08 ,35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16 и Сл.весник на РСМ бр 151/21)  член 4, 7, 9, и член 29:

– Даночните обврзници се должни најдоцна до 31 јануари да поднесат даночна пријава за недвижен имот кој го поседуваат, а кој не е пријавен за оданочување.

– Даночните обврзници треба најдоцна во рок од 15 дена од стекнувањето со право на сопственост на недвижен имот или со право на користење на истиот, да го пријават имотот за оданочување кај општинската администрација.

– Обврзникот на данокот на имот од ставот (1) на овој член кој поднел даночна пријава нема обврска за истиот имот да поднесе нова пријава, доколку нема промени на податоците содржани во претходно поднесената даночна пријава, а кои се од влијание за висината на даночната обврска. Со цел да се олесни постапката за пријавување на данокот на имот, која е обврска на граѓаните и на правните лица како даночни обврзници, како и пријавување на настанатите промени на податоците во врска со имотот подлежен на даночење и податоците на даночните обврзници, Ве покануваме да пријавите во просториите на Општина Богданци.

За физички лица-граѓани потребни документи се фотокопија од имотен лист кој е изваден по завршување на постапката за легализација или купопродажба на недвижниот имот и  лична карта на увид.

За правните лица потребни документи се фотокопии од имотен лист и  тековна состојба од Централен регистар.

За подетални информации можете да се обратите на нашиот телефонски број 034/222-335  во текот на работното време (од понеделник до петок) или во просториите на Општина Богданци.

Даночна пријава

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД ПРЕТСТОЈНИОТ ПРАЗНИК БОГОЈАВЛЕНИЕ (ВОДИЦИ)

Општина Богданци по повод претстојниот празник Богојавление (Водици) во соработка со свештените лица од црквите „Св.Атанасиј Велики“ Богданци и св.„Недела“ Стојаково, ќе oрганизира потопување на светиот крст во водите на брана „Паљурци“ во Богданци со почеток во 12 часот и брана „Селемли“ Селемли и река „Вардар“ во Ѓавото со почеток во 11.00 часот.
За таа цел се повикуваат сите заинтересирани лица на ден 19.01.2023 година (четврток) да присуствуваат на оваа манифестација и со својата масовност да го одбележат овој голем ден за сите христијани.

Известување за одобрена проектна програма

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма Проектна задача, Изработка на техничка документација за реконструкција на водоводна мрежа во населено место Богданци Општина Богданци број: 11-345/6 од 22.04.2021год. изработена од Општина Богданци, а во врска изработување на Урбанистички проект за инфраструктура за реконструкција на системот за водоснабдување во Богданци, Општина Богданци изработена од Општина Богданци, со Решение бр11-36/2 од 12.01.2023год. од општина Богданци, чиј инвеститор е Општина Богданци ул Маршал Тито бр 62 Богданци.

Честит Божиќ, Христос се роди

Почитувани сограѓани,

Во името на Советот на Општина Богданци и во свое лично име, Ви го честитам најголемиот христијански празник Божиќ – денот на Христовото раѓање.

Во  добро здравје со чиста мисла и  ведар дух започнете го празнувањето  со кое се величат духовните и морални вредности  кои ги поврзуваат луѓето, а нашите срца се отвораат за добри дела. Минете ги овие денови  онака како што налага традицијата,  мирно и радосно  во кругот на семејството.

Христос се роди, Навистина се роди!!!

Нека е за многу години големиот празник!

Исправка на соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Богданци ја дава следното:

И С П Р А В К А  Н А  С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на јавна презентација и јавна анкета

по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 3239/1 ; дел од КП 3240;дел од КП 3241; дел од КП 3242 ; дел од КП 3242/1 ; дел од КП 3242/2 ; дел од KП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249 КО Богданци вон град , Општина Богданци со намена: Е1.13-површински соларни и фотоволтаични панели (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW )

            Се врши исправка на Соопштението бр 11-28/2 од 03.01.2023г. објавено од Општина Богданци во ставот 6 кој се менува и гласи:

„Јавната презентација со стручно презентирање на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички планќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 09:00 часот во просторијата на Сала на Совет на Општина Богданци.“

ГРАДОНАЧАЛНИК

      Блаже Шапов

Бадникарски оган во Богданци и Стојаково

Почитувани,

Имаме голема чест да Ви соопштиме дека и во 2023 година во општина Богданци ќе се оддржи настанот традиционално палење на коледарски оган.

Во Богданци настанот ќе се оддржи во четврток, 05.01.2023 година во Градскиот парк со почеток во 19.00 часот.

Настанот е во организација на Лебопекара ММ и Солун 53 Маркети.

Во Богданци ќе земат учество локални музички изведувачи: Ристо Димитров (Тарабан) Здравко и Милош, Наталија Данаилова, Марија Ичкова, Влатко Илјачев, Слободанка Арнаудова, Бојана Дупјачанец, Јулија Јанушева балетско студио Sweet Dance и фолклорен ансамбл Мегдан.

Во петок, 06.01.2023 година, истиот настан во организација  на Месната Заедница Стојаково ќе се оддржи во населено место Стојаково во ООУ „Кирил и Методиј“ со почеток во 18.30 часот.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara