Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Јавен повик за Општокорисна работа 2023

СООПШТЕНИЕ

Општина Богданци ги повикува сите евидентирани невработени лица (активни баратели на работа) жители на општина Богданци кои своето вработување сакаат да го решат во рамките на Програмата за Општинско-корисна работа од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023 година да се пријават во центарот за вработување Гевгелија– дисперзирана канцеларија Богданци со пополнување на пријава за учество во програмата за ОКР и изјава за согласност.

На јавниот повик може да се пријават невработени лица од следните целни групи:

–       Долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години)                    

–       Млади лица до 29 години

–       Лица постари од 50 години

–       Невработени лица на кои им престанал работниот однос во периодот на Коронавирусот COVID -19

–       Лица корисници на гарантирана минимална помош

–       Лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност

–       Лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа

–       Жртви на семејно насилство

–       Лица со попреченост

–       Жени припадници на ромската етничка заедница и  на останатите етничките заедници

–       Лица припадници на ромската етничка заедница

–       Лица на кои им е решен статусот со лична документација

–       Самохрани родители

–       Родители на деца со пречки во развојот

–       Родители на 3 и повеке деца

–       Родители на деца на улица

–       Бездомни лица

–       Лица со незавршено средно или пониско образование

За проектот во општина Богданци ќе се ангажираат 2 (две) лица за период од 9 (девет) месеци со скратено работно време (20 работни часови неделно) со месечен надоместок од 13.750 денари со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест за следните работни места:

  • 2 позиции: 2 асистенти за помош и поддршка при самостојно живеење

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучувањето на договор со невработените лица.

Јавниот повик е отворен од 07.06.2023 до 15.06.2023 година.

Јавен оглас за Општокорисна работа 2023

Известување за одобрена Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за пешачка и велосипедска патека

Се  известуваат граѓаните на  Општина Богданци дека одобрена е Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за пешачка и велосипедска патека Богданци- Чести Јавори- Паљурци II – фазатех.бр.УП-01/21 од 2021 година изработена од Друштво за проектирање, инженеринг, трговија и услуги ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со Решение бр11-103/3 од 31.01.2023год. од Општина Богданци, чиј инвеститор е Општина Богданци ул Маршал Тито бр 62 Богданци.

Известување за одобрена проектна програма

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма Проектна задача, Изработка на техничка документација за реконструкција на водоводна мрежа во населено место Богданци Општина Богданци број: 11-345/6 од 22.04.2021год. изработена од Општина Богданци, а во врска изработување на Урбанистички проект за инфраструктура за реконструкција на системот за водоснабдување во Богданци, Општина Богданци изработена од Општина Богданци, со Решение бр11-36/2 од 12.01.2023год. од општина Богданци, чиј инвеститор е Општина Богданци ул Маршал Тито бр 62 Богданци.

Исправка на соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Богданци ја дава следното:

И С П Р А В К А  Н А  С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на јавна презентација и јавна анкета

по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 3239/1 ; дел од КП 3240;дел од КП 3241; дел од КП 3242 ; дел од КП 3242/1 ; дел од КП 3242/2 ; дел од KП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249 КО Богданци вон град , Општина Богданци со намена: Е1.13-површински соларни и фотоволтаични панели (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW )

            Се врши исправка на Соопштението бр 11-28/2 од 03.01.2023г. објавено од Општина Богданци во ставот 6 кој се менува и гласи:

„Јавната презентација со стручно презентирање на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички планќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 09:00 часот во просторијата на Сала на Совет на Општина Богданци.“

ГРАДОНАЧАЛНИК

      Блаже Шапов

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Богданциго дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на јавна презентација и јавна анкета

по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 3239/1 ; дел од КП 3240; дел од КП 3241; дел од КП 3242 ; дел од КП 3242/1 ; дел од КП 3242/2 ; дел од KП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249 КО Богданци вон град, Општина Богданци со намена: Е1.13-површински соларни и фотоволтаични панели (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW ).

Граници на опфатот се :дел од КП 3239/1 ; дел од КП 3240;дел од КП 3241; дел од КП 3242 ; дел од КП 3242/1 ; дел од КП 3242/2 ; дел од KП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249 КО Богданци вон град.

Опфатот е со површина од 16469,18м2.

Јавната анкета и јавната презентација по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 3239/1 ; дел од КП 3240;дел од КП 3241; дел од КП 3242 ; дел од КП 3242/1 ; дел од КП 3242/2 ; дел од KП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249 КО Богданци вон град, Општина Богданци со намена: Е1.13-површински соларни и фотоволтаични панели (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- фотоволтаичниелектрани со инсталирана моќност до 1MW ),  ќе се спроведе со излагање на Проектот во просториите на Општина Богданци.

Јавната анкета ќе трае петнаесет дена од19.01.2023г. до03.02.2023г.,секој работен ден од 08 до 16 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со проектот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план ќе се одржи на ден 19.01.2023 година во 09:00 часот во просторијата на Сала на Совет на Општина Богданци.   

   

Соопштение за издадено Решение за одобрување на измени во тек на градба

Општина Богданци ги известува жителите на Општина Богданци дека е издадено Решение за одобрување на измени во текот на изградбата за Дополнување на основен проект за изградба на ветерни електрани Богданци, 1.В1.-1.В5 ветерна електрана 1-5; пристапен пат; 33(36)kV кабелски среднонапонски далековод за поврзување на ветерни електрани 1-5; ГП 1.В1-1.В5, со нова ТС, место: Парк ветерни електрани Богданци, Општина Богданци, бр. УП I 11-37 од 05.12.2022 годинана Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ПЕРУН ДОО Скопје со седиште Максим Горки бр.10-1/1 Скопје – Центар кое претставува составен дел на Одобрение за градење бр. УП I 11-39 од 11.08.2020 година, издадено од Општина Богданци.

Известување за одобрена проектна програма

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма со скица на предлог план за парцелација за Урбанистички проект со план за парцелација за КП број 10339/1, КП број 10339/2, КП број 10340/1, КП број 8946, и дел од КП број 8909/1, КО Богданци, Општина Богданци; тех.број: 0701-155 од 30.09.2022год. изработена од Друштво за градење, проектирање и надзор со трговија на големо и мало ГОЈА Павлов Митко увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија, со Решение бр11-1762/5 од 11.11.2022год. од општина Богданци, чиј инвеститор e Раде Станковиќ ул. „Дојранска“ бр.66 од Богданци.

Известување за планирани прекини во дистрибутивниот систем за електрична енергија на ден 18.08.2022

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно добиените податоци од ЕВН Македонија, на ден 18.08.2022година (четврток) во периодот од 08.00 до 12.00 часот без снабдување со електрична енергија ќе останат корисниците од  западната страна на  Богданци и тоа: Риве Транспорт, Гоки  Травел, Баџо на влез во Богданци, Сточарство, Оранжерии Трнка, Бензинска Шимов, Ампа, Фуел Танкс и Химес.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |