Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Известување за одобрена Проектна програма

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма, со технички број 045-2010/2020, Октомври, 2020 година изработена од ДПГИДДА ВЕКТОР 90 ДООЕЛ Струмица, за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во КО Богданци, општина Богданци, со Решение бр 11-149/5 од 17.02.2021год. од општина Богданци, чиј инвеститор е ТДПТУ БАЏО ДООЕЛ Богданци со адреса на ул. Маршал Тито бр. 2/5 од Богданци.

Проектна Програма

Соопштение за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Селемли, Општина Богданци

БР.11-133/3

Од 05.02.2021година

Врз основа на член 35 став 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18, и 168/18) и член 93 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20), Градоначалникот на општина Богданци донесе:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета

по Предлог Урбанистички план за село Селемли, Општина Богданци

Граници на опфатот се : Предметниот плански опфат отпочнува на северната страна на К.П.267, скршнува на исток и ги сече К.П.761, К.П.268 и К.П.753, продолжува по северната страна на К.П.167, К.П.169, К.П.170, К.П.171, К.П.181 и К.П.174, за момент скршнува на југ по источната страна на К.П.174, па скршнува на исток по северната страна на Станбената ул.10, скршнува североисточно по северната страна на К.П.191, ја сече К.П.37/5, па за скршнува кон југозапад по северната страна на К.П.191, ја сече истата, ја сече и станбената ул.10, па продолжува по југоисточната страна на К.П.195/1, К.П.194/2 и К.П.194/3, скршнува кон југ по источната страна на К.П.402, К.П.399 и К.П.397, за момент скршнува кон југозапд се до регулираниот водотек (б) од каде продолжува на југ по неговата источна страна и по источната страна на Станбената ул.6, па скршнува на запад по јужната страна на К.П.386/1 и К.П.366/2, ги сече К.П.365/2, К.П.364/1, К.П.363/2, К.П.360, К.П.359 и К.П.761, па скршнува на север по западната страна на Регулираниот водотек (а), за момент скршнува на запад по јужната страна на К.П.346, продолжува на север по западната страна на К.П.346, ги сече К.П.334, К.П.271/2, К.П.271/1 и К.П.271/3, скршнува на исток по северната страна на К.П.271/3, па продолжува кон север по западната страна на К.П.269, односно по западната страна на Регулираниот водотек (а), при што планскиот опфат оди до почетната точка и истиот се затвора.

Опфатот е со површина од 26,28 ха.

Јавната анкета и јавната презентација по Предлог Урбанистички план за село Селемли, Општина Богданци, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на ОУ Кирил и Методиј Селемли и на web страната bogdanci.gov.mk.

Јавната анкета ќе трае 10 работни дена сметано од  12.02.2021г, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови во архивот на општина Богданци и во системот e-urbanizam.mk

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 12.02.2021 година во 12:00 часот во просториите на ОУ Кирил и Методиј Селемли.

Предлог урбанистички план на Селемли                        

 Анкетен лист за ЈА и ЈП Селемли  

ГРАДОНАЧАЛНИК

          на општина Богданци

   Блаже Шапов

Соопштение за формирање на партиципативно тело од областа на урбанизмот

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр.32/20)  Градоначалникот на Општина Богданци го издава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица од општина Богданци, дека Градоначалникот на општина Богданци ќе формира Партиципативно тело заради обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото планирање согласно Законот за урбанизам.  Сите заинтересирани странки кои сакаат да учествуваат во истото, може да достават пријава во архивот на Општина Богданци со читко наведено име презиме, адреса, е-маил,  телефон и занимање во времетраење од 30 дена, а најдоцна до 12.02.2021 година.

Партиципативното тело ги претставува сите различни интереси и интересни групи во локалната заедница и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката за изработување и донесување на плановите ги разгледува планските програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната работна верзија

Партиципативното тело се состои од членови на комисијата за урбанизам на општината, што ги одредува градоначалникот, стручни лица вработени во правното лице што го изработува урбанистичкиот план кој е предмет на расправа, од лица кои се претставници од урбаните и месните заедници, претставници на невладините организации од различните сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани и граѓански активисти од подрачјето на општината што ги претставуваат различните групи на граѓани, како и граѓани што се стручни лица од областа на урбанистичкото планирање и другите стручни области суштествени за планирањето и одржливиот развој на градот.

Учеството на лицата вработени во единицата на локалната самоуправа во партиципативното тело е по службена должност, а на лицата што не се вработени во единицата на локалната самоуправа учеството е на доброволна основа.

Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на два месеци и има консултативна улога во постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, особено ја разгледува планската програма во фаза пред таа да му биде предложена на градоначалникот за одобрување, како и урбанистичкиот план во фаза на урбанистичко планско решение пред да биде дадено на стручна ревизија.

 

                                                                  Градоначалник на Општина Богданци

                                                                                Блаже Шапов

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ контролна листа на

План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за санација на постоен пат, ул. „Крушевска“ општина Богданци,

во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

 

 

 

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Богданци аплицираше со проект за санација на постоен пат, ул. „Крушевска“ општина Богданци.

Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ “контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.

Документот “контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на веб страните на: Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на Општина Богданци (https://bogdanci.gov.mk/) на 25 Септември 2020.

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

 

Министерството за транспорт и врски

Образец за доставување коментари

ESMP Checklist_ Project Bogdanci_MK_9.9.20_SPA

ESMP Checklist_ Project Bogdanci_ENG_25.9.20_SPA

 

Известување 3

Општина Богданци Ги известува жителите на село Стојаково дека издадено е Решение за одобрување на барање за изведување на градби за кои не е потребно одобрение за градење за Поставување на кабелска телекомуникациска линија -оптички кабли со кабелска канализација-кабелска канализација на локален пат во КО Стојаково на КП бр 8099, 8067, 8055, 4235, 7365, 8134/1,  и 8065 општина Богданци, бр. УП I 11 – 31 од 11.08.2020 год. чиј инвеститор е ДТ Пет нет ДОО Гевгелија ул Маршал Тито бр 134 Деловен-комплекс/2 локал 51 Гевгелија.

Заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата во рок од 15 дена од денот на издавањето на ова известување.

Известување 2

Општина Богданци Ги известува жителите на село Стојаково дека издадено е Одобрение за градење за изградба на Парк на ветерни електрани Еуроинг општина Богданци, ВЕ-1, ВЕ-2, ВЕ-3, ВЕ-4,  ВЕ-5, ВЕ-6, ВЕ-7,  ВЕ-8, ВЕ-9 и пристапен пат, бр. УП I 11 – 39 од 11.08.2020 год. (м.в. Билото, Големо брдо, Ваизова чешма, Штерпа,  Катар тепе, Осман агов бунар, Трапиште, Побрешка корија, Гобрлик, Калдрма, Ушите, Каменчиња, Лојзова чешма, Студена вода и Кирови брестови, КО Стојаково и Ѓупска чешма, Ушите, Паљурци, Дупки, Таљуги, Бурови ниви, Папрата, Сапламаеви сливи и Говедаров дол, КО Богданци вон град) чиј инвеститор е ДПЕЕ Парк на ветерни електрани Еуроинг ДОО увоз извоз Гевгелија ул Нова локација Блокотехна бр 16 Гевгелија.

Заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата во рок од 15 дена од денот на издавањето на ова известување.

 

Известување 1

Општина Богданци Ги известува жителите на село Селемли дека издадено е Одобрение за градење за изградба на Парк на ветерни електрани Еуроинг општина Богданци, ВЕ-1, ВЕ-2, ВЕ-3, ВЕ-4,  ВЕ-5, ВЕ-6, ВЕ-7,  ВЕ-8, ВЕ-9 и пристапен пат, бр. УП I 11 – 39 од 11.08.2020 год. (м.в. Билото, Големо брдо, Ваизова чешма, Штерпа,  Катар тепе, Осман агов бунар, Трапиште, Побрешка корија, Гобрлик, Калдрма, Ушите, Каменчиња, Лојзова чешма, Студена вода и Кирови брестови, КО Стојаково и Ѓупска чешма, Ушите, Паљурци, Дупки, Таљуги, Бурови ниви, Папрата, Сапламаеви сливи и Говедаров дол, КО Богданци вон град) чиј инвеститор е ДПЕЕ Парк на ветерни електрани Еуроинг ДОО увоз извоз Гевгелија ул Нова локација Блокотехна бр 16 Гевгелија.

Заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата во рок од 15 дена од денот на издавањето на ова известување.

Л И С Т А за редослед на истакнување на плакати за предвремените парламентарни избори 2020 на територијата на Општина Богданци

На ден 30.06.2020 година (вторник), во 14 часот во просториите на Општина Богданци се изврши ждребење за утврдување на редоследот за истакнување на плакати без надоместок на местата определени од страна на општината, согласно Одлуката за утврдување на места за истакнување на изборни плакати без надоместок на подрачјето на Општина Богданци бр. 08-493/6 од 15.03.2017 година („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 05/17)  за подносители на листи во Изборната единица 4, кои учестуваат на Предвремените парламентарни избори 2020 година.

Големината на просторот за истакнување на изборни плакати  ќе биде подеднакво утврдена за сите подносители на листи од  ИЕ 4 според следниот редослед:

 

 

 

Подносител на листа

Реден број по извршено ждребење
 

Политичка партија демократи

 

5

 

Коалиција МОЖЕМЕ

 

7

 

Политичка партија левица

 

3

 

Алијанса за албанците и алтернатива

 

2

 

Политичка партија Глас за Македонија

 

8

 

Граѓанско демократска унија -ГДУ

 

9

 

Интегра-македонска конзервативна партија

 

1

 

Демократска унија за интеграција-ДУИ

 

10

 

СДУ-Скопје

 

12

 

Единствена Македонија

 

4

 

МОРО-работничка партија

 

6

 

ВМРО-ДПМНЕ и коалиција „Обнова на Македонија“

 

11

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за реконструкција на постојни улици, ул. „Мирче Ѓочков“, ул. „Мирка Гинова“, ул. „Кочо Рацин“, ул „Ѓуров Дол“ , ул. „Браќа Миладинови“ и ул. „10ти Октомври“ во општина Богданци во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Богданци аплицираше со проект за реконструкција на постојни улици, ул. „Мирче Ѓочков“, ул. „Мирка Гинова“, ул. „Кочо Рацин“, ул „Ѓуров Дол“ , ул. „Браќа Миладинови“ и ул. „10ти Октомври“ во општина Богданци.

Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ “План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.

Документот “План за управување со животната средина и социјалните аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на веб страните на: Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на Општина Богданци (https://bogdanci.mk/) на 15 мај 2020 (петок).

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страната.

ESMP Checklist_ Project Bogdanci_mk_14.5.20

ESMP Checklist_ Project Bogdanci_ENG_14.5.20

формулар за коментари на документ

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |