Закажана десеттата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека десеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 07.04.2022 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог – Одлука за давање позитивно мислење за отварање на дуална паралелка во електрохничка струка;
 2. Предлог-План за запишување на ученици во прва година средно образование во СОУ „Богданци“-Богданци во учебната 2022/2023 година;
 3. Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Петар Мусев“ – Богданци;
 4. Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Кирил и Методиј“ – Стојаково;
 5. Годишна сметка за 2021 година на ЈОУДГ „Коста Поп – Ристов Делчев“ – Богданци;
 6. Годишна сметка за 2021 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 7. Годишен извештај за работата и спроведените активности за 2021 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 8. Програма за работа на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2022 година;
 9. Извештај за реализација на Локален еколошки акционен план-ЛЕАП на Општина Богданци за 2021 година;
 10. Советнички прашања.

 

 

Закажана деветтата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека деветтата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 14.03.2022 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Иницијатива за воспоставување на меѓуопштинска соработка;
 2. Предлог-Одлука за остварување на меѓуопштинска соработка на Општина Богданци со Општина Дојран;
 3. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2021 година;
 4. Предлог-Годишен извештај  на Општина Богданци за 2021 година;
 5. Годишна сметка за 2021 година на СОУ „Богданци“ – Богданци;
 6. Годишна сметка за 2021 година на ЈОУДГ „Коста Поп – Ристов Делчев“ – Богданци;
 7. Предлог-Решение за разрешување  на членови на Органот за внатрешна контрола  на ЈОУ  Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 8. Советнички прашања.

Закажана осмата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека осмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 02.03.2022 година (среда) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Богданци за 2022 година;
 2. Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 3. Предлог-Одлука за купување и утврдување на купопродажна цена за откуп на градежно изградено земјиште од физички лица;
 4. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедените средства за реализација;
 5. Извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2021 година;
 6. Извештај по Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2021 година;
 7. Извештај по Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2021 година;
 8. Извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2021 година;
 9. Извештај по Програмата за урбана опрема во Општина Богданци во 2021 година;
 10. Извештај  за реализација на Програмата за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2021 година;
 11. Извештај по Програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2021 година;
 12. Извештај по Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2021 година;
 13. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2021 година;
 14. Извештај по Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2021 година;
 15. Извештај по Програмата за заштита и благосостојба на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственик за 2021 година;
 16. Извештај по Програмата за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2021 година;
 17. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр.10019/2);
 18. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр.8821);
 19. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8680);
 20. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9762);
 21. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 10974);
 22. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 10947);
 23. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 11027/1);
 24. Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.
 25. Извештај за работата и резултатите на изборните органи на територијата на Општина Богданци кои ги спроведоа локалните избори  кои се одржаа на 17.10.2021 година и извештај за префрлените средства од општина Богданци на ОИК Богданци за исплата на надоместоци на членови на ИО и ОИК;
 26. Разгледување на  Вкупен финансиски извештај за  локални избори 2021 година на Политичка партија ЛЕВИЦА;
 27. Разгледување на  Вкупен финансиски извештај за  локални избори 2021 година на ВМРО-ДПМНЕ И Коалицијата „Обнова на Македонија“;
 28. Разгледување на  Вкупен финансиски извештај за  локални избори 2021 година на Коалицијата  „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ;
 29. Разгледување на  Вкупен финансиски извештај за  локални избори 2021 година на Група избирачи Борис Ванчев;
 30. Советнички прашања.

Закажана седмата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме седмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 04.02.2022 година (петок) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот октомври-декември 2021 година;
 2. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2021-30.06.2021 година;
 3. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2021-30.09.2021 година;
 4. Годишна Програма за работа на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2022 година;
 5. Разгледување на одлука за утврдување на тарифа за снабдување  со вода за пиење и одведување на отпадни води;
 6. Предлог-Одлука за утврдување на бодот за пресметување на плати на јавните службеници, даватели на јавни услуги, помошно технички персонал како и директор во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за 2022 година;
 7. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2021 година;
 8. Извештај по Програмата за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2021 година;
 9. Извештај по Програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2021 година;
 10. Предлог-Решение за поништување на Решението за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност „Гевгелија“-Гевгелија како претставник на општината;
 11. Советнички прашања.

Закажана петтата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме петтата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 10.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2022 година;
 2. Нацрт-Програма  за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2022 година;
 3. Нацрт–Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2022 година;
 4. Нацрт-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година;
 5. Нацрт-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2022 година;
 6. Нацрт– Програма за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 7. Нацрт-Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2022 година;
 8. Нацрт-Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2022 година;
 9. Нацрт–Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 10. Нацрт- Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 11. Нацрт–Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2022 година;
 12. Нацрт–Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2022 година;
 13. Нацрт- Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2022 година;
 14. Нацрт-Програма за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2022 година;
 15. Нацрт–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2022 година;
 16. Нацрт–Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2022 година;
 17. Нацрт-Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2022 година;
 18. Нацрт-Програма од областа на родовата рамноправност во Општина Богданци за 2022 година;
 19. Нацрт-Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2022 година;
 20. Нацрт-Буџет на општина Богданци за 2022 година;
 21. Советнички прашања.
konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara