Закажана шеесет и осмата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и  осмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 17.09.2021 година (петок) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај за работата и постигнатите резултати на СОУ „Богданци“-Богданци учебната 2020/2021 година;
 2. Годишна програма за работа на СОУ „Богданци“-Богданци за учебната 2021/2022 година;
 3. Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2020/2021 година;
 4. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2021/2022 година;
 5. Разгледување на Одлука за формирање Комисија за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 6. Разгледување на Одлука за утврдување на критериуми за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 7. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со помал и поголем број на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 8. Советнички прашања.

 

Закажана шеесет и седмата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и седмата седница на Советот на општина Богданци е закажана на ден 30.08.2021 година (понеделник) со почеток во 14.00 часот во просториите на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2020/21 година;
 2. Годишна програма на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2021/2022 година;
 3. Годишен извештај на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2020/21 година;
 4. Годишна програма на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2021/22 година;
 5. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за 2022 година;
 6. Предлог-Годишен план за вработување на Општина Богданци за 2022 година;
 7. Предлог-Годишен план за вработување на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2022 година;
 8. Предлог-Одлука за утврдување на предлог за именување на член во Управниот одбор на Заедничкото Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“-Струмица,
 9. Советнички прашања.

Закажана шеесет и шестата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и шестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 21.07.2021 година (среда) со почеток во 08.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2021 година;
 2. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот април-јуни 2021 година;
 3. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2021 година;
 4. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2021 година;
 5. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2021 година;
 6. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2021 година;
 7. Предлог-Измени и дополнувања (ребаланс) на Буџетот на Општина Богданци за 2021 година;
 8. Извештај за проценетите штети од временска непогода (слана) на земјоделски култури што се случи на 08, 09, и 10 април 2021 година од Комисијата за Процена на штета  од  елементарни непогоди на Општина Богданци;
 9. Предлог-Одлука за измена и дополнување на одлуката за основање на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион;
 10. Предлог-Решение за разрешување на член на Надзорен одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 11. Советнички прашања.

Закажана шеесет и петтата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и петтата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.06.2021 година (вторник) со почеток во 15.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен план за вработување на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за 2022 година;
 2. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
 3. Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2022 година;
 4. Предлог-Одлука за потврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во, КО Богданци, општина Богданци;
 5. Предлог-Одлука за привремено мирување на обврските од член 3 и член 4 од Договорот за утврдување и плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште УПI број 11-39 од 10.08.2020 година, член 3 од анекс 1 УПI број 11-39 од 09.10.2020 година и член 3 од анекс 2 УПI број 11-39 од 31.12.2020 година;
 6. Предлог-Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци;
 7. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 8. Советнички прашања.

Свикана шеесет и четвртата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и четвртата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 27.05.2021 година (четврток) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за обезбедени средства за надоместок за експропријација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во Општина Богданци;
 2. Предлог-Одлука за привремено мирување на обврските од член 3 и член 4 од Договорот за утврдување и плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште УПI број 11-39 од 10.08.2020 година, член 3 од анекс 1 УПI број 11-39 од 09.10.2020 година и член 3 од анекс 2 УПI број 11-39 од 31.12.2020 година;
 3. Нацрт-Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци;
 4. Предлог-Измена на Годишен план за вработување во Општина Богданци за 2021 година;
 5. Предлог-Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња;
 6. Советнички прашања.

 

 

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara